caparol_pim_import/caparol_si/products/image/151505/049204_Disbocret_535_BetonLasur_12,5L.png

Disbocret 535 BetonLasur

Lazura za prani in strukturni beton na zunanjih površinah. Uporablja se tudi kot prozoren zaščitni premaz.
Brez topil.

Predvidena uporaba

Premaz za zaščito pred vpijanjem škodljivih snovi in vode ter za visoke obremenitve na novem, starem, saniranem, pranem, strukturnem in vidnem betonu. Premaz vsebuje zaščitni film proti razraščanju alg in mahu. Kot zaščitni premaz se uporablja na gladko opaženih vidnih betonskih površinah samo v nepigmentirani (prozorni) različici.

Lastnosti

  • Idealne obdelovalne lastnosti
  • Vremenska obstojnost
  • Odpornost proti alkalijam
  • UV-stabilnost
  • Možnost enostavnega čiščenja
  • Hitro sušenje
  • Ščiti beton pred vremenskim staranjem in korozijskimi poškodbami
  • Prepusten za prehajanje vodne pare – uradno preizkušen
  • Zavira pronicanje CO2 in SO2 v beton – uradno preizkušen

Osnova materiala

Akrilatna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

Plastično vedro po 12,5 litra.

Barvni toni

Prozoren.
Možnost strojnega niansiranja na napravah ColorExpress na kraju samem v okviru 700 barvnih tonov.

Stopnja sijaja

Mat po DIN EN 1062.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, brez zmrzovanja.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja najmanj 1 leto.

Gostota

pribl. 1,0 g/cm3

Vsebnost trdnih delcev

pribl. 34 masnih odstotkov

Debelina suhega nanosa

pribl. 30 µm/100 ml/m2

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

3.500

Koeficient CO2-prepustnosti µ (CO2)

1.000.000

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

pribl. 0,28 m (pri 80 µm suhega filma)

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdCO2

pribl. 80 m (pri 80 µm suhega filma)

Vodoprepustnost (w-vrednost)

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) razred w3 (nizek) po DIN EN 1062

Ustrezne podlage

Običajni ali težki beton, izravnalne mase Disbocret® in mineralni ometi. Cementne izravnalne mase, z umetnimi dodatki obogatene prej preverite na testni površini, ali so primerne za obdelavo s tem izdelkom. 
Odtržna trdnost podlage mora v povprečju znašati ≥ 1,0 N/mm2 najnižja posamična vrednost lahko znaša 0,5 N/mm2.

Priprava podlage

Podlaga mora biti čista in brez nesprijetih delcev. Snovi, ki poslabšujejo oprijem (npr. olje, mast, maziva), morate odstraniti po ustreznem postopku. Intenzivno umazanijo, na primer mah in alge ter steklast, nenosilen cementni kamen, odstranite s peskanjem s trdnimi peskalnimi sredstvi.
Podlaga mora biti tudi brez sestavin, ki pospešujejo rjavenje (na primer kloridov).
Da bi dosegli enakomerno in dovolj debelo zaščitno prevleko, morate odlomljena mesta, razpoke, neravnine, robata mesta/globine, pore in lunkerje (votline, nastale pri strjevanju) obdelati in popraviti z materiali iz programa Disbocret po navodilih proizvajalca. Popravljena mesta so po nanosu premaza bolj ali manj opazna, kar je odvisno od kakovosti izvedbe popravkov.

Priprava materiala

Razredčite material za predpremaz z 20 % vode. Razredčeni material mešajte toliko časa, da nastane homogena masa.

Vmesni in zaključni premaz:
Lazura za beton Disbocret® 535 BetonLasur je že predpripravljen izdelek (za direktno vgradnjo). Pred vgradnjo ga dobro premešajte. Za izdelavo prosojnega zaščitnega premaza na betonu niansiramo izdelek na napravah ColorExpress.

Postopek nanašanja

Material lahko nanašate s čopičem ali z valjčkom.
Priporočamo, da lazuro nanesete po celotni površini z mehkimi krtačami (na primer z ovalno krtačo/čopičem ali s ploskim čopičem). S čopičem delajte pri tem kratke navzkrižne gibe. Po kratkem premoru obdelajte nanos z brisalom, da lazura dobi enakomeren videz in da nanos ne postane mestoma preveč tog. Materiala ne smete nanašati na direktni sončni pripeki, dežju, močnem vetru, na segrete podlage ipd. Po potrebi zastrite delovno površino z zaščitnimi ponjavami. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18 363, 3. odstavek.

Debelina suhega sloja

Za učinkovito površinsko zaščito mora debelina suhega sloja znašati vsaj 80 µm.

Sestava nanosov

Predpremaz:
Običajno vpojen strukturni in pralni beton enkrat grundirajte z izdelkom Disbocret® 535 BetonLasur, razredčenim z 20 % vode.
Zelo vpojne ali različno vpojne podlage zahtevajo za izenačitev vpojnosti pred izvedbo predpremaza najprej še obdelavo z izdelkom CapaSol LF Konzentrat (razredčenim z vodo v razmerju 1 : 2).
Za izboljšanje odpornosti proti zmrzovanju in soli za posipanje lahko uporabite tudi Disboxan 450 Fassadenschutz kot impregnacijski predpremaz.
Vodoravne nepremazane površine grundirajte z izdelkom Disboxid 420 E.Mi Primer in jih posujte s kremenčevim peskom Disboxid 942 Mischquarz.

Vmesni in zaključni premaz:
Lazuro za beton Disbocret® 535 BetonLasur nanesite brez redčenja.
Glede na svetlost podlage lahko prozorni zaključni premazi nekoliko navidezno intenzivirajo barvni ton.
Pri betonskih elementih, še zlasti iz belega cementa ali z belimi marmornimi dodatki, vedno prej izvedite preizkus na testni površini, saj lahko nastanejo spremembe barvnega tona.
Barvni ton prosojnih premazov morate vedno prilagoditi barvnemu tonu podlage, da preprečite neenakomerno obarvanje premazane površine.
Pri obdelovanju lazure Disbocret® 535 BetonLasur delajte neprekinjeno mokro v mokro. Neželene vidne delovne prehode preprečite tako, da delate v dvoje (2 delavca).

Opozorilo glede zunanjega videza:
Stenske lazure so materiali, ki omogočajo, da barvni ton in struktura podlage ostaneta vidna. Na končni videz odločilno vplivajo barvni ton, vpojnost in lastnosti/stanje podlage, debelina nanosa lazure, uporabljeno orodje in individualen način dela izvajalca.
Zato vedno priporočamo predhodno izdelavo testne površine.

Poraba

Predpremaz
Disbocret 535 Betonlasur
Caparol Dupa-grund

pribl. 150-220 ml/m2
pribl. 150-300 ml/m2
Vmesni in zakljucni premazpribl. 150-220 ml/m2

Poglejte si TI za Caparol Dupa-grund

Vrednosti porabe so zelo odvisne od vpojnosti in strukture podlage; pred začetkom del jih preverite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
najmanj +5 °C in največ +40 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je lazura prašno suha po pribl. 1 uri, po pribl. 6 urah je lahko izpostavljena dežju in po pribl. 12 urah je na voljo za naslednji nanos.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte hlapov/meglice. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A /c) znaša 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF 01F

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.
Pri vgradnji materiala upoštevajte navodila za vgradnjo izdelkov Caparol za zaščito objektov.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-535-009992
EN 1504-2:2004
Izdelek za površinsko zašcito – premaz
EN 1504-2: ZA.1d in ZA.1e 
Prepustnost za CO2SD > 50 m
Prepustnost za vodno paroRazred I
Kapilarno navzemanje vode in vodovpojnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odtržni preizkus za oceno oprijemne trdnosti≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Požarna odpornostRazred E

EN 1504-2

Evropski standard EN 1504-2 „Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih nosilnih konstrukcij – 2. del: sistemi za površinsko zaščito betona" opredeljuje zahteve za postopke površinske zaščite. Za uporabo izdelka na področju, pomembnem za statično stabilnost, v Nemčiji veljajo še dodatni standardi.

Skladnost izdelka potrjuje oznaka Ü na embalaži. Skladnost se v nadaljevanju dokazuje v sistemu za dokazovanje skladnosti 2+ s kontrolami in preverjanji s strani proizvajalca in uradnih kontrolnih organov/preizkuševalnih laboratorijev (Notified Body – priglašeni organ).

Izdelki, ki ustrezajo standardu EN 1504-2, morajo biti označeni z oznako CE.
Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list