Izjava o varstvu podatkov

1. Ime in naslov odgovorne pravne osebe

Odgovorna pravna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb podatkovnovarstvenega značaja je podjetje, navedeno v  impresumu (v nadaljevanju: „mi“ oziroma „nas“ ali „naš“) .


2. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov po pooblastilu odgovorne pravne osebe za njihovo obdelovanje je:

Podjetje nima zunanjega pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov


3. Opredelitve pojmov

Naša Izjava o varstvu podatkov temelji na definiranih pojmih Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša Izjava o varstvu podatkov naj bo preprosto berljiva in razumljiva. In da bi to dosegli, dovolite, da vam v naprej pojasnimo uporabljene pojme:

 • Osebni podatki

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali fizično osebo z možnostjo identifikacije (v nadaljevanju „zadevna oseba“). Kot oseba z možnostjo identifikacije velja fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati neposredno ali posredno, zlasti s pomočjo dodelitve neke karakteristike, kot je ime, s pomočjo razpoznavne številke, podatkov o lokaciji, s pomočjo spletne  oznake ali ene ali več posebnih značilnosti, ki izražajo fizično, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto te fizične osebe.

 • Zadevna oseba

Zadevna oseba je vsaka identificirana fizična oseba ali fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, katere osebne podatke obdeluje odgovorna (pravna) oseba.

 • Obdelovanje

Obdelovanje je vsak proces, izveden s pomočjo avtomatiziranega postopka ali brez tega, ali vsako tako zaporedje procesov v zvezi z osebnimi podatki, kot so pridobivanje, evidentiranje, organiziranje,  urejanje/razvrščanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, izbiranje, odčitavanje/poizvedba, uporabljanje, razkrivanje s posredovanjem, razširjanje ali kaka druga oblika razpolaganja, primerjava ali združevanje, omejitev, izbris ali uničenje.

 • Omejitev obdelovanja

Omejitev obdelovanja je označitev shranjenih osebnih podatkov, z namenom omejitve njihovega bodočega obdelovanja.

 • Oblikovanje profilov (profiliranje)

Profiliranje je vsakovrstno avtomatizirano obdelovanje osebnih podatkov, ki pomeni, da se ti osebni podatki uporabljajo za ovrednotenje osebnih vidikov, ki se nanašajo na neko fizično osebo, še zlasti zato da bi analizirali ali napovedali vidike v zvezi z delovno storilnostjo, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi prioritetami, zanimanji, zanesljivostjo, obnašanjem, krajem bivanja ali zamenjavo kraja bivanja te fizične osebe.

 • Psevdonimiziranje

Psevdonimiziranje je obdelovanje osebnih podatkov na način, ko osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče dodeliti specifični zadevni osebi, v kolikor se te dodatne informacije hranijo ločeno in so podvržene tehničnim in organizacijskim ukrepom, ki zagotavljajo, da osebni podatki niso dodeljeni identificirani fizični osebi ali fizični osebi, ki jo je mogoče identificirati.

 • Odgovorna oseba ali odgovorna oseba za obdelovanje podatkov

Odgovorna oseba ali odgovorna oseba za obdelovanje podatkov je fizična ali pravna oseba, lahko je uradni organ, ustanova ali druga uradna služba, ki sama in skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelovanja osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva tega obdelovanja predpisani s pravom Evropske unije ali pravom držav članic, je odgovorna oseba oziroma so določeni kriteriji za imenovanje te osebe lahko predpisani po pravu Evropske unije ali po pravu držav članic.

 • Pooblaščeni obdelovalec

Pooblaščeni obdelovalec je fizična ali pravna oseba, uradni organ, ustanova ali kaka druga uradna služba, ki obdeluje osebne podatke po naročilu odgovorne osebe.

 • Prejemnik

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, uradni organ, ustanova ali kaka druga uradna služba, ki prejme razkrite osebne podatke, neodvisno od tega, ali gre za tretjo osebo ali ne. Uradni organi, ki prejmejo morda osebne podatke v okviru določenega preiskovalnega naročila po pravi EU ali pravi držav članic, ne veljajo kot prejemniki.

 • Tretja oseba

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, uradni organ, ustanova ali kaka druga uradna služba razen zadevne osebe, odgovorne osebe, pooblaščenega obdelovalca in oseb, ki so pooblaščene z neposrednim pooblastilom odgovorne osebe ali obdelovalca za obdelovanje osebnih podatkov.

 • Privolitev

Privolitev je vsaka prostovoljno izražena svobodna volja zadevne osebe za določen primer, podana na informativni način in nedvoumno v obliki izjave ali kakega drugega dejanja z jasno izraženo potrditvijo, s katero/katerim zadevna oseba daje na znanje, da se strinja z obdelovanjem zadevnih osebnih podatkov.


4. Splošno o obdelovanju podatkov

Varstvo podatkov, varnost podatkov in varovanje zaupnosti so za nas prva prioriteta. Trajna zaščita vaših osebnih podatkov, podatkov vašega podjetja in vaših poslovnih skrivnosti so nam še posebej pomembni.

Našo spletno stran lahko vedno obiščete brez navajanja svojih osebnih podatkov. V kolikor želite koristiti storitve našega podjetja prek naše spletne strani, pa morate navesti tudi svoje osebne podatke. Praviloma uporabljamo podatke, ki ste nam jih sporočili in ki se generirajo in shranjujejo prek obiskov spletne strani izključno za lastne interne namene, namreč za realizacijo in pripravljanje naše spletne strani ter za uvajanje, izvajanje in procesiranje ponujenih storitev/ponudb na naši spletni strani (izpolnitev pogodbe). Podatkov ne posredujemo zunanjim tretjim osebam, če za to ne obstaja uradno odrejena obveznost. V vseh ostalih primerih si pridobimo vaše posebno soglasje.

Obdelovanje vaših osebnih podatkov se odvija v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov in z nacionalno specifičnimi določbami o varstvu podatkov, ki veljajo za naše podjetje. S to izjavo o varstvu podatkov vas želimo informirati o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Poleg tega vam s to izjavo želimo pojasniti vaše pravice.

Izvedli smo tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno varovanje osebnih podatkov, ki jih obdelujemo prek te spletne strani. Naša spletna stran uporablja iz razloga varnosti in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, denimo povpraševanj prek kontaktnega obrazca, ki nam jih pošljete kot upravljavcu strani – šifriranje SSL. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni s "http://" na "https://" in da se pojavi simbol ključavnice v vrstici brskalnika. Če je aktivirano šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posredujete, ne morejo prebrati tretje osebe. Prenosi podatkov prek interneta imajo lahko varnostne luknje, zato absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti.


5. Splošne informacije o zakonskih podlagah

V kolikor pridobimo za obdelovanje osebnih podatkov privolitev zadevne osebe, upoštevamo  6. člen, 1. odstavek, točko a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) kot zakonsko podlago za obdelovanje osebnih podatkov.

Pri obdelovanju osebnih podatkov, ki služi za izpolnitev pogodbe, v kateri je ena izmed pogodbenih strank zadevna oseba, velja kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR. Enako velja tudi za procese obdelovanja podatkov, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov.

Če je obdelovanje osebnih podatkov potrebno za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo mora izpolniti naše podjetje, velja  kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka c) GDPR.

Za primer, ko življenjsko pomembni interesi zadevne osebe ali kake druge fizične osebe zahtevajo obdelovanje osebnih podatkov, velja kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka d) GDPR.

Če je obdelovanje potrebno za uveljavljanje upravičenega interesa našega podjetja ali kake tretje osebe in če interesi, osnovne pravice in temeljne svoboščine zadevne osebe ne prevladajo nad prej navedenim interesom, velja kot zakonska podlaga 6. člen, 1. odstavek, točka f) GDPR kot zakonska podlaga za obdelovanje podatkov.


6. Splošne informacije za brisanje in dobo shranjevanja podatkov

Osebni podatki zadevne osebe se brišejo ali blokirajo, takoj ko ni več namena za njihovo shranjevanje. Shranjevanje podatkov je poleg tega mogoče, če je to predvidel evropski ali nacionalni zakonodajalec v pravnih uredbah Unije, zakonih ali drugih predpisih, ki veljajo za odgovorno osebo. Zapora ali brisanje podatkov sledita tudi tedaj, ko poteče eden izmed predpisanih rokov shranjevanja na podlagi navedenih normativov, razen če ostaja potreba po nadaljnjem shranjevanju podatkov do izteka ali izpolnitve neke pogodbe.


7. Evidentiranje splošnih podatkov in informacij

Naša spletna stran evidentira vsakič, ko jo odpre zadevna oseba ali avtomatizirani sistem, celo vrsto splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranjujejo v dnevniške datoteke na strežniku (logfiles). Evidentirajo se lahko (1) uporabljeni tipi in verzije brskalnikov, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja dostopajoči sistem, (3) spletna stran, s katere dostopajoči sistem dostopa na našo spletno stran (tako imenovani referer), (4) spletne podstrani, ki se prek dostopajočega sistema preusmerjajo na našo spletno stran, (5) datum in ura dostopa na spletno stran, (6)naslov internetnega protokola (IP-naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopajočega sistema in (8) drugi podobni podatki in informacije, ki služijo odvračanju nevarnosti v primeru napada na naše informacijskotehnološke sisteme.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ne sklepamo o identiteti zadevne osebe. Te informacije potrebujemo bolj za (1) pravilno predstavitev vsebin naše spletne strani, (2) izpopolnjevanje vsebin naše spletne strani in njihovega reklamiranja, (3) trajno zagotavljanje delovanja naših informacijskotehnoloških sistemov in tehnike naše spletne strani ter za (4) predajo potrebnih informacij organom kazenskega pregona za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Ti anonimno pridobljeni podatki in informacije se pri nas po eni strani statistično ovrednotijo, ovrednotijo pa se tudi s ciljem zvišanja stopnje zaščite in varnosti podatkov v našem podjetju in da nenazadnje zagotovimo optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih sami obdelujemo. Anonimni podatki dnevniških datotek na strežniku se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih navede zadevna oseba.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

6. člen, 1. odstavek, točka f) GDPR

(upravičeni interes)

 

Začasno shranjevanje IP-naslova v sistemu je potrebno zato, da omogoči posredovanje spletne strani računalniku uporabnika. V ta namen mora IP-naslov uporabnika ostati shranjen med trajanjem seje.

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za izpolnitev namena njihove pridobitve. V primeru zajema podatkov za posredovanje spletne strani je to v trenutku, ko uporabnik vsakič zaključi posamezno sejo.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevniške datoteke (logfiles) je to najpozneje po sedmih dneh. Daljše shranjevanje ni mogoče. V tem primeru se IP-naslovi uporabnikov izbrišejo ali potujijo, s čimer dodelitev dostopajočega klienta ni več izvedljiva.

 

Ne, ker je nujno potrebno za delovanje spletne strani.


8. Registriranje na spletni strani

Imate možnost, da se registrirate na naši strani z navedbo osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se ob registraciji pošljejo odgovorni osebi za obdelovanje podatkov, je razvidno iz vsakokratne vnosne maske pri registraciji uporabnika. Osebni podatki, ki jih vnese zadevna oseba, se pridobivajo in shranjujejo izključno za interno uporabo pri odgovorni osebi za obdelovanje podatkov in za lastne namene. Lahko sicer naročimo posredovanje podatkov enemu ali več pooblaščenih obdelovalcev, na primer ponudniku IT-storitev, ponudniku plačilnih storitev, ponudniku logistike, ki pa bo osebne podatke prav tako uporabljal samo namensko za izpolnitev naročila.

Pri vaši registraciji na naši spletni strani shranimo poleg tega IP-naslov, ki nam ga da vaš ponudnik internetnih storitev, ter datum in uro vaše registracije. Shranjevanje teh podatkov nam omogoča, da v primeru kaznivih dejanj in kršitev avtorskih pravic raziščemo dejstva. V tem oziru je shranjevanje teh podatkov potrebno, da se sami zavarujemo, in smo do tega tudi upravičeni (upravičeni interes) v smislu 6. člena, 1. odstavka, točke f) GDPR. Posredovanje teh podatkov tretjim osebam je načeloma izključeno, razen če gre za zakonsko dolžnost posredovanja podatkov ali za posredovanje podatkov v okviru kazenskega pregona ali vlaganja pravnega sredstva (uveljavljanja pravic).

V ostalem nam vaši osebni podatki, ki jih prostovoljno navedete ob registraciji, služijo za to, da vam lahko ponudimo vsebine ali storitve, ki jih zaradi narave zadeve lahko ponudimo samo registriranim uporabnikom.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR

(izpolnitev pogodbenih obveznosti)

Registracija uporabnika je potrebna za izpolnitev pogodbe z uporabnikom ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov.

To velja med postopkom registracije za izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov potem tudi v primeru, ko podatki za izvajanje pogodbe niso več potrebni. Tudi po sklenitvi pogodbe lahko obstaja potreba po shranjevanju osebnih podatkov pogodbenega partnerja, da se izpolnijo pogodbene ali zakonske obveznosti.

Kot uporabnik imate kadarkoli možnost ukiniti registracijo. Vaše podatke, ki smo jih shranili, lahko kadarkoli spremenite.

Če so podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, je predčasno brisanje podatkov mogoče samo, če to ni v nasprotju s pogodbenimi ali zakonskimi obveznostmi.


9. Kontaktni obrazec in kontakt prek e-pošte

Na naši spletni strani so vključeni kontaktni obrazci, ki jih lahko uporabite na navezavo elektronskega stika. Če uporabnik izkoristi to možnost, se vneseni podatki iz vnosne maske prenesejo k nam in shranijo pri nas. Ti podatki so vedno:

 • Nagovor*
 • Naslov
 • Ime in priimek*
 • Podjetje
 • Poštni naslov*
 • Elektronski naslov*
 • Telefonska številka
 • Številka faksa
 • Spletni naslov URL
 • Zadeva
 • Sporočilo*

*Obvezni podatki

V trenutku pošiljanja sporočila se poleg tega shranijo še naslednji podatki:

 • Datum in ura pošiljanja

Alternativno je mogoče navezati stik prek navedenega elektronskega naslova. V tem primeru se shranijo osebni podatki uporabnika, ki se posredujejo z elektronsko pošto.

V tej zvezi ni posredovanja podatkov tretjim osebam. Podatki se uporabljajo samo za obdelovanje konverzacijskega stika.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

Zakonska podlaga za obdelovanje podatkov pri vprašanjih prek kontaktnega obrazca in/ali e-pošte je praviloma 6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR

(izpolnitev pogodbe; predpogodbenih ukrepi);

6. člen, 1. odstavek, točka c) GDPR (izpolnitev pravne obveznosti, na primer odgovarjanje na vprašanja o varstvu podatkov) in

v ostalem 6. člen, 1, odstavek, točka f) GDPR

(upravičeni interes).

Obdelovanje osebnih podatkov iz vnosne maske/e-pošte nam služi samo za obdelavo navezave stika. V tem obstaja tudi potreben upravičeni interes za obdelovanje podatkov.

Drugi osebni podatki, ki se obdelujejo med postopkom pošiljanja, služijo preprečevanju zlorabe kontaktnega obrazca in zagotavljanju varnosti naših informacijskotehničnih sistemov

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za izpolnitev namena njihove pridobitve. Z osebnimi podatki iz vnosne maske kontaktnega obrazca in tistimi, ki so bili poslani prek elektronske pošte, se to zgodi tedaj, ko se konča posamezna konverzacija z uporabnikom. Konverzacija se konča tedaj, ko je iz okoliščin razvidno, da je zadevno stanje stvari dokončno razjasnjeno.

Prej omenjeno ne velja, če je korespondenca vezana na gospodarskopravno obveznost za hranjenje dokumentacije.

Osebni podatki, ki se dodatno pridobijo med postopkom pošiljanja, se izbrišejo najpozneje v roku sedmih dni.

Uporabnik ima možnost, da kadarkoli ugovarja shranjevanju njegovih osebnih podatkov. V takem primeru konverzacije ni mogoče nadaljevati.


10. Reklamna pošta

Poleg tega si pridržujemo pravico do shranitve vaših osebnih podatkov, ki jih prejmemo v okviru pogodbenega razmerja, in do njihove uporabe za lastne reklamne namene: na primer za pošiljanje podobnih, zanimivih ponudb in informacij o naših ponudbah in storitvah po redni pošti ali ob vnosu vaše elektronske pošte in posebne privolitve tudi po elektronski pošti.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

Pravna podlaga za reklamno pošto je 6. člen, 1. odstavek, točka f) GDPR (upravičeni interes).

 

Namen pridobivanja podatkov je poleg izpolnitve po pogodbe tudi ciljno pošiljanje reklam za stranko (v skladu z njenimi zanimanji).

Podatki se izbrišejo najpozneje 6 let po zadnjem naročilu ali stiku ali (v kolikor še obstaja obveznost za hranjenje) blokirajo za reklamne namene.

Splošna pravica do ugovora (glejte pri pravicah zadevne osebe).


11. Varstvo podatkov pri prošnjah za zaposlitev in v postopku prijave na delovno mesto

Osebne podatke vlagateljev prošenj pridobivamo in obdelujemo za namen obdelave v postopku prijave na delovno mesto. Obdelovanje podatkov se lahko izvaja tudi po elektronski poti. To je še zlasti tedaj, ko nam vlagatelj odda ustrezno dokumentacijo po elektronski poti, na primer prek elektronske pošte. Če z vami kot vlagateljem oziroma kandidatom sklenemo pogodbo o zaposlitvi, se poslani podatki shranijo za namen urejanja delovnega razmerja ob upoštevanju zakonskih predpisov. Če odgovorna oseba za obdelovanje podatkov ne sklene pogodbe o zaposlitvi z vlagateljem/kandidatom, se dokumentacija (vloga) samodejno izbriše šest mesecev po objavi odklonilne odločitve, v kolikor proti brisanju ne obstaja noben drug upravičeni interes odgovorne pravne osebe za obdelovanje podatkov. Tak upravičeni interes v tem smislu je na primer obveznost dokazovanja v postopku po nemškem Splošnem zakonu o enaki obravnavi (AGG).

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

Zakonska podlaga za obdelovanje podatkov pri vprašanjih prek kontaktnega obrazca in/ali e-pošte je praviloma 6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR

(izpolnitev pogodbe o zaposlitvi; predpogodbeni ukrepi);

6. člen, 1. odstavek, točka c) GDPR (izpolnitev pravne obveznosti, na primer odgovarjanje na vprašanja o postopku prijave na delovno mesto) in

v ostalem 6. člen, 1, odstavek, točka f) GDPR

(upravičeni interes) ter

posebna pooblastitvena zakonodaja, kot so kolektivna pogodba, sporazum med delodajalcem in svetom delavcev, zakoni o davku na dohodek ipd. Dodatno veljajo pravila za kadrovsko obdelovanje podatkov (HR – human resources).

Če z vami kot vlagateljem oziroma kandidatom sklenemo pogodbo o zaposlitvi, se poslani podatki shranijo za namen urejanja delovnega razmerja ob upoštevanju zakonskih predpisov.

 

Če odgovorna oseba za obdelovanje podatkov ne sklene pogodbe o zaposlitvi z vlagateljem/kandidatom, se dokumentacija (vloga) samodejno izbriše šest mesecev po objavi odklonilne odločitve, v kolikor proti brisanju ne obstaja noben drug upravičeni interes odgovorne pravne osebe za obdelovanje podatkov.

Tak upravičeni interes v tem smislu je na primer obveznost dokazovanja v postopku po nemškem Splošnem zakonu o enaki obravnavi (AGG).

Samo splošne možnosti ugovora in odstranjevanja.


12. Piškotki – opis in obseg obdelovanja podatkov

Za našo spletno ponudbo uporabljamo piškotke – kot jih uporabljajo številni druge spletne strani. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranjujejo na vaš računalnik in v katerih so shranjeni določene nastavitve in podatki za izmenjavo z našo spletno ponudbo prek vašega brskalnika. En piškotek vsebuje praviloma ime domene, s katere je bila poslana datoteka piškotka, pa tudi podatke o starosti piškotka in alfanumerično identifikacijsko oznako.

Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo vaš računalnik in da takoj omogočimo morebitne privzete nastavitve. S piškotki lahko izpopolnjujemo spletno ponudbo in vam zagotavljamo še boljše storitve, ukrojene točno po vaših pričakovanjih.

Piškotki, ki jih uporabljamo, so tako imenovani začasni sejni piškotki, ki se po koncu brskalnikove seje samodejno spet izbrišejo.

Na naši spletni strani poleg tega uporabljamo piškotke, ki omogočajo analizo uporabnikovega spletnega brskanja.

Tako pridobljeni podatki uporabnika se psevdonimizirajo s tehničnimi ukrepi. Zato dodelitev podatkov klicočemu uporabniku ni več mogoča. Podatki se ne shranijo skupaj z ostalimi osebnimi podatki uporabnika.

Ob klicu naše spletne strani se uporabnikom prikaže informativna pasica z informacijami o uporabi piškotkov za analitične namene in uporabnike napoti na to izjavo o varstvu podatkov. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvešča o nameščanju piškotkov in da se vi posamično odločate, ali se lahko namestijo ali ne, oziroma da zavrnete namestitev piškotkov za določene primere ali na splošno za vse primere. Če ne odobrite namestitve piškotkov, se lahko omejijo funkcije naše spletne strani. Na naslednjih povezavah boste našli informacije, kako lahko aktivirate ali deaktivirate piškotke pri najpomembnejših brskalnikih:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Naše piškotke sprejmete tako, da aktivirate namestitev piškotka oziroma je ne deaktivirate in nadaljujete z uporabo te spletne strani.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

6. člen, 1. odstavek, točka f) GDPR (upravičeni interesi) za tehnično nujno potrebne piškotke

v ostalem 6. člen, 1, odstavek, točka a) GDPR

(privolitev)

 

Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je poenostavitev uporabe spletnih strani za uporabnika. Nekaterih funkcij naše internetne strani ne moremo ponuditi brez uporabe piškotkov. Te strani zahtevajo, da je uporabnikov brskalnik ponovno prepoznan tudi po zamenjavi strani.

Uporaba analitičnih piškotkov je namenjena izboljševanju kakovosti naše spletne strani in njenih vsebin. Analitični piškotki nam povedo, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran, za to lahko stalno izboljšujemo našo ponudbo.

S temi nameni je povezan tudi naš upravičeni interes za obdelovanje osebnih podatkov po 6. členu, 1. odstavku, točka f) GDPR.

 

Piškotki se shranjujejo na računalniku uporabnika in s tega računalnika pošiljajo na našo stran. Zato imate kot uporabnik tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov.

S spremembo nastavitev v svojem spletnem brskalniku lahko deaktivirate ali omejite prenašanje piškotkov. Že shranjene piškotke lahko kadarkoli izbrišete. To lahko poteka tudi avtomatizirano. Če so piškotki za našo spletno stran deaktivirani, verjetno ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne strani v polnem obsegu.

Prenašanja piškotkov tipa flash ne morete nastaviti prek nastavitev brskalnika, lahko ga preprečite samo s spremembami nastavitev vtičnika Flash Player

Poleg tega se ob obiskovanju naše spletne strani uporabljajo naslednji piškotki tretjih oseb.


13. Kanali družbenih omrežij, vtičniki in orodja za sledenje


 • Predpisi o varstvu podatkov o aplikaciji in uporabi Piwik Pro

Ponudnik tega spletnega mesta uporablja programsko opremo " PiwikPro " nemškega podjetja Piwik PRO GmbH ( Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Nemčija) za namene spletne analize in upravljanja privolitev. Pri uporabi PiwikPro se zbirajo analitični piškotki, da bi bila uporabniška pot uporabna za ponudnika spletne strani za namene optimizacije uporabniške izkušnje obiskovalcev spletne strani z izboljšanjem kakovosti in vsebine. V ta namen se uporabljajo tako imenovani »analizni piškotki«, ki ponudniku tega spletnega mesta omogočajo vpogled v uporabo spletnega mesta. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo podatke o uporabniku iz internetnega brskalnika na uporabnikovi terminalski napravi. Informacije _ zbrani je redno:

 • naslov IP
 • Operacijski sistem
 • ID brskalnika
 • Lokacija dostopa
 • Trajanje dostopa

Za uporabo analitičnih piškotkov je potrebno vaše izrecno soglasje. Ponudnik te spletne strani uporablja analitične piškotke le, če ste predhodno dali ločeno in izrecno soglasje z uporabo pasice za soglasje za piškotke. V tem primeru se uporabijo analitični piškotki, ki omogočajo statistično analizo pokritosti te spletne strani, merjenje uspešnosti naših ukrepov spletnega trženja kot tudi testne postopke, npr. za testiranje in optimizacijo različnih različic naše spletne ponudbe oz. njegove sestavine.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov z uporabo PiwikPro je vaša izrecna privolitev v skladu s čl. 6 (1) lit. DSGVO.

Ponudnik te spletne strani izrecno izključuje posredovanje vaših podatkov drugim tretjim osebam in še posebej tretjim državam izven EU.

V kolikor ste dali soglasje za uporabo analitičnih piškotkov, imate možnost, da svoje soglasje kadar koli prekličete z učinkom za naprej.

PiwikPro najdete tukaj: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / izločitev možnost

Umetnost. 6. odst . 1 lit. _ DSGVO (soglasje)

Namen obdelave je optimizacija naše spletne ponudbe in naše spletne prisotnosti.

V kolikor ste dali soglasje za uporabo analitičnih piškotkov, je namen le-teh statistična analiza pokritosti teh spletnih strani, merjenje uspešnosti naših ukrepov spletnega trženja ter izvajanje testnih postopkov, npr. testirati in optimizirati različne različice naše spletne ponudbe ali njenih komponent.

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani, ali ko boste preklicali svoje soglasje.

Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom za naprej.

 


 • Predpisi o varstvu podatkov o aplikaciji in uporabi Google Maps

Na naši spletni strani uporabljamo kartografsko storitev "Google Maps" ponudnika Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA). Uporaba storitve Google Maps omogoča prikaz lokacije našega podjetja, naših prodajalcev in slikopleskarjev v okviru naše spletne strani ter obenem uporabnikom nudi služi večjo prerglednost in boljšo uporabniško izkušnjo.

Za integracijo storitve zemljevidov "Google Maps" uporabljamo programski vmesnik Google Maps API (Application Programming Interface). Google Maps API je programski vmesnik, ki se uporablja za povezavo storitve zemljevidov "Google Maps" z našim spletnim mestom in nam tako omogoča uporabo funkcij, povezanih s storitvijo. Za pravilno delovanje te integracije se med vašim brskalnikom in strežniki ponudnika Google LLC ob uporabi vzpostavi povezava. Pri tem storitev zemljevidov "Google Maps" naloži svoje spletne pisave (digitalne pisave) v pomnilnik vašega brskalnika (tako imenovani "predpomnilnik"), da se lahko pravilno prikaže zemljevid storitve.

Pri uporabi storitev Google Maps se vaši osebni podatki (npr. naslov IP) prenesejo Googlu in shranijo na Googlovih strežnikih. Poudarjamo, da na obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družbe Google LLC nimamo nobenega vpliva. Zavedamo se prenosa v tretjo državo in smo izvedli ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov, da bi zagotovili zakonito in varno obdelavo vaših osebnih podatkov. V primeru samocertifikacije ponudnika Google LLC v skladu z okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA to velja dodatno.

Uporaba Googlovih zemljevidov in s tem povezana obdelava osebnih podatkov se izvedeta le, če podate izrecno privolitev v skladu s čl. 6(1) a Splošne uredbe o varstvu podatkov. Seveda imate pravico, da privolitev kadar koli prekličete z veljavo za prihodnost. To lahko storite tako, da kliknete ustrezno izbiro na dnu vsake strani, na kateri so vgrajeni Google Maps. Zakonitost obdelave do trenutka umika soglasja ostaja nespremenjena.

Za dodatne informacije o ravnanju z vašimi osebnimi podatki in varstvu podatkov s strani Googla vas preusmerjamo na Googlovo politiko zasebnosti: Google.


 • Drugi vtičniki za družbene medije

V kolikor bi uporabljali še druge vtičnike za družbena omrežja, lahko poiščete podrobne informacije o varstvu podatkov v posameznih Izjavah o varstvu podatkov teh ponudnikov storitev. Če izjav ne najdete, se obrnite zaupno na kontaktni naslov, naveden v našem Impresumu.

 

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

6. člen, 1. odstavek, točka f) GDPR

(upravičeni interes)

Namen in upravičeni interes za nameščanje piškotkov tretjih oseb je izboljšanje naše ponudbe za vas z analiziranje vašega načina uporabe. Praviloma se izvaja prenašanje podatkov na tretje osebe samo pod psevdonimom – psevdonimizirano. Sicer pa lahko sami preprečite prenašanje piškotkov tretjih oseb – z ustrezno nastavitvijo svojega spletnega brskalnika. Primerjajte podrobnosti posameznih ponudnikov teh storitev (tretjih oseb), kot so navedene zgoraj.

Piškotki tretjih oseb se shranjujejo na računalniku uporabnika in s tega računalnika pošiljajo na našo stran. Pri tem imate kot uporabnik popoln nadzor nad uporabo piškotkov tretjih oseb.

S spremembo nastavitev v svojem spletnem brskalniku lahko deaktivirate ali omejite prenašanje piškotkov. Že shranjene piškotke tretjih oseb lahko kadarkoli izbrišete. To lahko poteka tudi avtomatizirano.

Prenašanja piškotkov tipa flash ne morete nastaviti prek nastavitev brskalnika, lahko ga preprečite samo s spremembami nastavitev vtičnika Flash Player.


14. Obvestila o novostih (Newsletter)

Če se prijavite na naša obvestila o novostih (Newsletter), se vaš elektronski naslov uporablja za lastne reklamne namene, dokler se ne odjavite. Redno prejemate prek e-pošte informacije o aktualnih temah in e-pošto ob posebnih priložnostih, na primer pri posebnih akcijah. Prejeta e-pošta lahko pri tem temelji na naših podatkih, ki smo jih zbrali o vas osebno in individualno.

Za prijavo na naša obvestila o novostih uporabljamo, v kolikor nam niste dali svojega pisnega soglasja, tako imenovani postopek double-opt-in. To pomeni, da vam bomo poslali naše obvestilo o novostih prek elektronske pošte šele potem, ko nam boste izrecno potrdili, naj za vas aktiviramo pošiljanje obvestil o novostih. Tedaj boste prejeli naše elektronsko sporočilo s prošnjo, da nam s klikom na eno izmed povezav v tem elektronskem sporočilu potrdite vaše strinjanje s prejemanjem obvestil o novostih.

Če ne želite več prejemati naših obvestil o novostih, lahko temu vedno ugovarjate, ne da bi pri tem nastali drugi stroški, razen stroški prenosa po osnovnih tarifah. Preprosto kliknite na povezavo za odjavo, ki je v vsakem elektronskem obvestilu o novostih, ali pa pošljite sporočilo nam ali našim pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

Zakonska podlaga za obdelovanje podatkov, potem ko se je uporabnik prijavil na obvestila o novostih (Newsletter) je pri privolitvi uporabnika 6. člen, 1. odstavek, točka a) GDPR (privolitev).

 

Pridobivanje  elektronskega naslova uporabnika služi dostavljanju obvestil o novostih. Pridobivanje drugih osebnih podatkov v okviru postopka prijave služi preprečevanju zlorabe storitev ali uporabljenega elektronskega naslova.

Pridobivanje drugih osebnih podatkov v okviru postopka prijave služi preprečevanju zlorabe storitev ali uporabljenega elektronskega naslova.

 

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za izpolnitev namena njihove pridobitve. Elektronski naslov uporabnika ostane torej shranjen toliko časa, dokler je uporabnik naročen na obvestila o novostih.

Drugi osebni podatki, ki se pridobivajo v okviru postopka prijave (kot IP-naslov in ura prijave) se praviloma izbrišejo v roku sedmih dni.

 

Naročilo na obvestila o novostih lahko zadevni uporabnik kadarkoli odpove. V ta namen je v vsakem obvestilu o novostih ustrezna povezava za deaktiviranje obvestil.

Odpoved naročila na obvestila o novostih pomeni hkrati preklic privolitve za shranjevanje osebnih podatkov, pridobljenih med postopkom prijave.

 


15. Nagradne igre

Redno organiziramo brezplačne nagradne igre z različnimi nagradami, ki jih lahko pridobijo udeleženci iger. Podrobni podatki o vrsti in obsegu nagradnih iger ter njihovih nagradah in pogoji za udeležbo so navedeni v posameznih pogojih udeležbe. Za udeležbo v nagradnih igrah je potrebno navesti osebne podatke. Katere podatke je treba navesti, je opisano na prijavni strani posamezne nagradne igre. Minimalno se obdelujejo naslednji osebni podatki udeleženca/udeleženke:

 • ime in priimek,
 • datum rojstva,
 • naziv oziroma spol,
 • elektronski naslov.

Poleg tega lahko udeleženci prostovoljno navedejo še druge osebne podatke, kot na primer naslov.

Pravna podlaga

Namen shranjevanja

Trajanje shranjevanja

Ugovor / možnost odstranitve

6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR (izvajanje predpogodbenih ukrepov) za izvedbo nagradne igre.

6. člen, 1. odstavek, točka a) GDPR (privolitev) za pošiljanje reklamnih obvestil.

6. člen, 1. odstavek, točka b) GDPR (izvajanje predpogodbenih ukrepov) za predajo nagrad.

Ti podatki so potrebni za pravilno izvedbo nagradne igre, da z njimi lahko preverimo identiteto udeležencev, upoštevamo starostno omejitev za udeležbo v nagradni igri, udeležence kontaktiramo z ustreznim nazivom ali jih obvestimo v primeru dobitka.

Poleg tega se vaši osebni podatki lahko shranjujejo za namen pošiljanja reklamnih obvestil ali za predajo osvojenih nagrad.

V kolikor je v primeru dobitka za predajo nagrad oziroma dajanje nagrad na razpolaganje  zadolžen specializirani trgovec, povezano podjetje ali kaka druga tretja oseba (kooperacijski partner), je treba podatke o udeležencu posredovati temu kooperacijskemu partnerju za namen predaje oziroma prepustitve nagrade/nagrad.

Podatki, ki so navedeni na prijavni strani, se obdelujejo izključno za namen izvedbe nagradne igre in po dokončnem zaključku nagradne igre jih odgovorni organizator igre izbriše.

Vedno imate pravico, da se v zvezi z vprašanji ali pobudami za obdelovanje svojih osebnih podatkov pri nagradnih igrah obrnete na odgovorno osebo, navedeno v teh napotkih o varstvu podatkov, ali njenega pooblaščenca za varstvo podatkov. Pravice vas kot zadevne osebe, naštete v teh napotkih o varstvu podatkov, veljajo v polnem obsegu tudi za udeležbo v nagradnih igrah.


17. Vaše pravice

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste zadevna oseba v smislu GDPR (Splošne uredbe EU o varstvu podatkov). Vaše pravice do odgovorne osebe za obdelovanje podatkov so:

• Pravica do seznanitve

Od odgovorne osebe lahko zahtevate potrditev, ali mi obdelujemo osebne podatke, ki zadevajo vas.

Če tako obdelovanje obstaja, lahko od odgovorne osebe zahtevate naslednje informacije:

 • namene, v katere se obdelujejo osebni podatki; kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • prejemnike oziroma kategorije prejemnikov, ki so jim bili razkriti ali se jim še vedno razkrivajo osebni podatki, ki zadevajo vas;
 • načrtovano obdobje shranjevanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, ali – če konkretni podatki niso mogoči – kriteriji za določitev obdobja shranjevanja;
 • obstoj pravice do popravka ali brisanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, pravice do omejitve obdelovanja pri odgovorni osebi ali pravice do ugovora proti temu obdelovanju;
 • obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu (inšpektoratu);
 • vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov, če se osebni podatki ne pridobivajo pri zadevni osebi;
 • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z izdelavo profilov (profiliranjem) v skladu z 22. členom,  1. in 4. odstavkom GDPR in – vsaj v teh primerih – merodajne informacije o integrirani logiki ter posledicah in pričakovanih učinkih, ki ga bo tovrstno obdelovanje imelo za zadevno osebo.

Imate pravico zahtevati informacije o tem, ali so bili osebni podatki, ki zadevajo vas, posredovani v tretjo državo ali neki mednarodni organizaciji. V tej zvezi lahko zahtevate, da vas prek ustreznih garancij v skladu s 46. členom GDPR obveščajo v zvezi s posredovanjem podatkov.

• Pravica do popravka

Imate pravico, da od odgovorne osebe zahtevate popravek in/ali dopolnitev, v kolikor so osebni podatki, ki zadevajo vas, nepravilni ali nepopolni. Odgovorna oseba mora popravek izvesti takoj.

• Pravica do omejitve obdelovanja podatkov

Pod naslednjimi pogoji lahko zahtevate omejitev obdelovanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas:

 • če oporekate pravilnosti osebnih podatkov, ki zadevajo vas, za časovno obdobje, ki odgovorni osebi omogoči, da preveri pravilnost osebnih podatkov;
 • če je obdelovanje neupravičeno (nezakonito) in odklonite brisanje osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;
 • če odgovorna oseba ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelovanja, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov, ali
 • če ste vložili ugovore proti obdelovanje v skladu z 21. členom,   1. odstavkom GDPR in ni še jasno, ali upravičeni razlogi odgovorne osebe prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bilo obdelovanje osebnih podatkov, ki zadevajo vas, omejeno, se ti podatki lahko obdelujejo – če odmislimo njihovo shranjevanje – samo z vašo privolitvijo ali samo za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic neke druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če je bilo obdelovanje osebnih podatkov omejeno v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, vas bo odgovorna oseba obvestila, preden bo omejitev razveljavljena.

• Pravica do izbrisa

Od odgovorne osebe lahko zahtevate, da takoj izbriše osebne podatke v zvezi z vami.

       • Dolžnost izbrisa

Odgovorna oseba je dolžna te podatke takoj izbrisati, v kolikor obstaja eden izmed naslednjih razlogov:

 • Osebni podatki, ki zadevajo vas, niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali na kak drug način obdelovani.
 • Prekličete svojo privolitev, na kateri temelji obdelovanje v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, točko a) ali v skladu z 9. členom, 2. odstavkom, točko a) GDPR, in ni nobene druge zakonske podlage za obdelovanje.
 • Vložite ugovor  v skladu z 21. členom, 1. odstavkom GDPR proti obdelovanju osebnih podatkov in ni nobenih prednostnih upravičenih razlogov za obdelovanje, ali pa vložite ugovor v skladu z 21. členom, 2. odstavkom GDPR proti obdelovanju osebnih podatkov.
 • Osebni podatki, ki zadevajo vas, so se nezakonito obdelovali.
 • Brisanje GDPR osebnih podatkov, ki zadevajo vas, je potrebno za izpolnitev pravne obveznosti po pravu Unije ali pravu držav članic, ki velja za odgovorno osebo.
 • Osebni podatki, ki zadevajo vas,  so bili pridobljeni v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu z 8. členom,  1. odstavkom GDPR.

       • Prenašanje informacij tretjim osebam

Če je odgovorna oseba javno objavila osebne podatke, ki zadevajo vas, in je po 17. členu,  1. odstavku GDPR dolžna, da jih izbriše, mora odgovorna oseba ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejeti primerne ukrepe, tudi tehnične narave, da odgovorne za obdelovanje podatkov, ki obdelujejo te osebne podatke, obvesti o tem, da ste vi kot zadevna oseba od njih zahtevali brisanje vseh povezav na te osebne podatke ali kopij ali duplikatov teh osebnih podatkov.

       • Izjeme

Pravica do izbrisa podatkov ne obstaja, če je obdelovanje potrebno

 • za izvajanje pravice do svobode izražanja in informacij;
 • za izpolnitev neke pravne obveznosti, ki terja obdelovanje podatkov po pravu Unije ali držav članic, ki velja za odgovorno osebo, ali če je obdelovanje potrebno za izpolnitev neke naloge, ki je v javnem interesu ali v izvrševanju uradne oblasti in ki je bila prenesena na odgovorno osebo;
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja po 9. členu, 2. odstavku, točki h) in točki i) ter po 9. členu, 3. odstavku GDPR;
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali za statistične namene po 89. členu,  1. odstavku GDPR, v kolikor pravica, navedena pod točko a), onemogoča uresničitev ciljev tega obdelovanja ali cilje tega obdelovanja resno ovira, ali
 • če je obdelovanje potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.

Nadalje pravica do izbrisa ne obstaja, v kolikor se osebni podatki morajo shraniti pri odgovorni osebi na podlagi zakonskih obveznosti in rokov za hranjenje. V takem primeru velja namesto izbrisa zapora osebnih podatkov.

• Pravica do informiranja

Če ste do odgovorne pravne osebe uveljavili pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelovanja podatkov, je odgovorna oseba dolžna vse prejemnike, ki jim je do tedaj razkrila osebne podatke, ki zadevajo vas, obvestiti o tem popravku ali izbrisu ali omejitvi obdelovanja podatkov,  razen če bi se to izkazalo kot nemogoče ali če bi bilo povezano z nesorazmerno visokimi stroški.

Vi imate pravico zahtevati od odgovorne osebe, da vas obvesti o teh prejemnikih.

• Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da osebne podatke, ki zadevajo vas in ki ste jih posredovali odgovorni osebi, prejmete v strukturiranem, običajnem, strojno berljivem in interoperabilnem formatu. Poleg tega imate pravico te podatke posredovati kaki drugi odgovorni osebi, ne da bi vas prva odgovorna oseba, ki ste ji te podatke že posredovali, pri tem ovirala, v kolikor

 1. obdelovanje temelji na privolitvi po 6. členu, 1. odstavku, točki a) GDPR ali po 9. členu, 2. odstavku, točki a) GDPR ali na pogodbi po 6. členu, 1. odstavku, točki b) GDPR, in če
 2. se obdelovanje izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

V izvajanju te pravice imate nadalje tudi pravico doseči, da vaše osebne podatke, ki zadevajo vas, odgovorna oseba posreduje neposredno kaki drugi odgovorni osebi, v kolikor je to tehnično izvedljivo. S tem ne smejo biti prizadete svoboščine in pravice drugih oseb.

Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja  za obdelovanje osebnih podatkov, ki je nujno potrebno za izpolnitev neke naloge, ki je v javnem interesu, ali v izvrševanju uradne oblasti in ki je bila prenesena na odgovorno osebo.

• Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, vezanih na vašo posebno situacijo, kadarkoli vložite ugovor proti obdelovanju vaših osebnih podatkov, ki temelji na 6. členu, 1. odstavku, točki e) ali f) GDPR; to velja tudi za izdelavo osebnih profilov na podlagi teh določb.

Odgovorni ne obdeluje več vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokaže, da za to obstajajo nujni razlogi, ki jih je potrebno zaščititi in ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelovanje podatkov služi uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov.

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za neposredno trženje, imate pravico, da kadarkoli vložite ugovor proti obdelovanju vaših osebnih podatkov za namene tovrstnega reklamiranja; to velja tudi za izdelavo osebnih profilov, v kolikor je v povezavi s takim neposrednim trženjem.

Če ugovarjate obdelovanju podatkov za namene neposrednega trženja, ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov v te namene.

Imate možnost, da v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe – ne glede na smernico 2002/58/ES – uveljavite svojo pravico do ugovora s pomočjo avtomatiziranega postopka, pri katerem se uporabljajo tehnične specifikacije.

• Pravica do preklica izjave o privolitvi v zvezi z varstvom podatkov

Imate pravico, da prekličete svojo izjavo o privolitvi v zvezi z varstvom podatkov, in sicer brez navedbe razlogov. V primeru preklica bomo nemudoma izbrisali vaše osebne podatke in jih ne bomo več obdelovali. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelovanja podatkov, ki se je izvajalo na podlagi privolitve do njenega preklica.

• Avtomatizirana odločitev v individualnem primeru, vključno z izdelavo profila (profiliranjem)

Imate pravico, da niste podvrženi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatiziranem obdelovanju – vključno s profiliranjem, ki ima za vas pravne učinke ali vas na podoben način bistveno bremeni. To ne velja, če je odločitev

 • nujno potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe med vami in odgovorno osebo,
 • dopustna na podlagi pravnih predpisov Unije ali držav članic, ki veljajo za odgovorno osebo, in če ti pravni predpisi vsebujejo primerne ukrepe za zagotavljanje vaših pravic in svoboščin ter vaših upravičenih interesov, ali
 • če odločitev temelji na vaši izrecni privolitvi.

Vsekakor te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov po 9. členu, 1. odstavku GDPR, razen če velja 9. člen, 2. odstavek, točka a) ali g) in če so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito pravic in svoboščin ter vaših upravičenih interesov.

Glede na primera pod (1) in (3) sprejme odgovorna oseba ustrezne ukrepe, da se zaščitijo pravice in svoboščine ter vaši upravičeni interesi, med katere sodijo vsaj pravica do interveniranja neke osebe s strani odgovorne osebe, pravica do predstavitve lastnega stališča in pravica do izpodbijanja odločitve.

• Pravica do pritožbe pri nadzornem organu (inšpektoratu)

Brez poseganja v vašo pravico do kakega drugega upravnopravnega ali sodnega pravnega sredstva imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu (inšpektoratu), še zlasti v državi članici svojega kraja bivanja,  svojega delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve, če menite, da se z obdelovanjem osebnih podatkov, ki zadevajo vas, krši Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, obvesti pritožnika (osebo, ki je vložila pritožbo), o stanju in rezultatih pritožbe, vključno z možnostjo uporabe sodnega pravnega sredstva po 78. členu GDPR.


17.  Spremembe te izjave o varstvu osebnih podatkov

Stanje te izjave o varstvu podatkov je navedeno z datumom (spodaj). Pridržujemo si pravico, da to izjavo o varstvu osebnih podatkov kadarkoli spremenimo z veljavnostjo za naprej. Trenutno veljavno verzijo lahko odprete neposredno prek naše spletne ponudbe. Redno obiskujte našo spletno ponudbo in se informirajte o veljavni Izjavi o varstvu podatkov.


Stanje: junij 2019

Odgovorna oseba: glejte impresum


Informacija za poslovne partnerje (zlasti stranke in dobavitelje),
hkrati informacija za obdelovanje podatkov po  12., 13., 14. členu itn.
do vklj. 21. člena GDPR

Spoštovana gospa,
spoštovani gospod,
spoštovani(-a) poslovni(-a) partner(-ka),

na podlagi zakonske regulative s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) smo vam dolžni dati podrobne informacije (13. člen GDPR) o obdelovanju vaših osebnih podatkov, kar smo pripravljeni z veseljem storiti. Varovanje vaših osebnih podatkov in ravnanje z njimi jemljemo zelo resno, zato vedno pazimo na to, da jih pravilno obdelujemo. Če bi morda imeli vprašanja o obdelovanju vaših podatkov, smo vam vedno na voljo za pojasnila, prav tako tudi naš pooblaščenec za varstvo podatkov. Pooblaščenec za varstvo podatkov poleg tega ne izpolnjuje naših navodil, je neodvisna pri delu in zakonsko zavezana varovanju tajnosti in zaupnosti (38. člen GDPR, § 38 BDSG), zato se lahko nanj obračate z zaupanjem. Glede obdelave vaših osebnih podatkov vam sporočamo naslednje:


1. Naziv odgovorne (pravne) osebe

Odgovorna (pravna) oseba za obdelavo vaših osebnih podatkov je

Caparol d.o.o.


2. Poslovodstvo, vodja službe za obdelavo podatkov

• Poslovodstvo

Poslovodni direktorji odgovornega podjetja so:

Marko Žmuc/direktor in Boris Novosel /direktor in Verica Mazić /direktor

 

• Vodja službe za obdelavo podatkov

Podjetje nima vodje službe za obdelavo podatkov


• Pooblaščenec za varstvo podatkov

Zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov je

podjetje nima zunanjega pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov


3. Naslov odgovorne (pravne) osebe

Caparol d.o.o.
Potok pri Komendi 15
1218 Komenda
Slovenija

Telefon: +386 59 209220
Telefaks: +386 1 3007080
E-pošta: info@caparol.si


4. Namen obdelave podatkov

Že od leta 1895 DAW SE izdeluje in prodaja inovativne premazne sisteme. Kot peta generacija tega samostojnega družinskega podjetja smo se neprestano razvijali in postali tretji največji proizvajalec gradbenih barv v Evropi, že desetletja smo vodilni proizvajalec na tržiščih Nemčije in Avstrije.

Pod krovom skupine DAW je kar nekaj močnih znamk, skupina je gonilna inovativna sila na področju premaznih sredstev, toplotne izolacije in zaščite objektov – vsekakor zanesljiv partner vsem svojim poslovnim partnerjem. Poslovni namen je izdelava in trženje prej navedenih izdelkov. DAW SE ima v različnih državah, tudi zunaj EU, samostojne nacionalne družbe, na primer v Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Združenih arabskih emiratih. Seznam poslovalnic in obratov v tujini je na spletnem naslovu http://www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw-weltweit.html.

Obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja za vzpostavitev, izvajanje in končanje pogodbenega razmerja (svetovalnega, projektantskega, kupoprodajnega, dobavnega in storitvenega razmerja) z vami kot poslovnim partnerjem.


5. Kategorije podatkov

V tem okviru obdelujemo zlasti naslednje osebne podatke oziroma naslednje kategorije vaših podatkov:

 • Podjetje,
 • ime in priimek kontaktne osebe,
 • datum rojstva kontaktne osebe,
 • naslov podjetja, samostojnega podjetnika ali zasebne stranke,
 • bančna povezava,
 • drugi podatki za plačila,
 • statistika blagovnih dobav,
 • promet – prodajne številke,
 • vsebina obstoječega poslovnega odnosa, na primer poslovna pisma, elektronska pošta in opombe k ustni ali telefonski korespondenci.

6. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izvira iz:

 • pogodbe v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, tčk. b) GDPR (npr.: kupoprodajne pogodbe, pogodbe o dobavi blaga in storitev),
 • danega soglasja v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, tčk. a), 7 GDPR (npr.: obvestila o novostih, posredovanje podatkov podružnicam v tretjih državah; posredovanje podatkov udeleženim v procesu),
 • izpolnjevanja zakonske obveze in v posameznem primeru v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, tčk. c) GDPR (npr.: obvestila finančnemu uradu, odgovori na pravna vprašanja in vprašanja o varstvu podatkov),
 • uravnoteženja interesov v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, tčk. f) GDPR (npr. reklamne informacije za  obstoječe poslovne partnerje, izvajanje pravice do nedotakljivosti stanovanja; uveljavljanje pravnih zahtevkov in zagovarjanje v pravnih sporih; zagotavljanje varnosti IT in delovanja IT podjetja DAW SE; preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj; videonadzori, ki služijo zbiranju dokazov pri kaznivih dejanjih. Ukrepi služijo s tem zaščiti strank in sodelavcev ter izvajanju pravice do nedotakljivosti stanovanja; ukrepi za varnost zgradbe in objektov (npr. kontrole dostopa).

7. Prejemnik ali kategorija prejemnika

Za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti se vaši podatki posredujejo naslednjim prejemnikom oziroma kategoriji prejemnikov:

 • referentom in disponentom posameznih oddelkov/funkcij,
 • bančnim ustanovam,
 • zavarovalnicam,
 • zunanjim ponudnikom storitev,
  • IT-izvajalcem,
  • ponudnikom storitve gostovanja,
  • izvajalcem storitev trženja,
  • ponudnikom elektronskega javnega naročanja,
 • logističnim podjetjem,
 • službi za uničevanje dokumentacije,
 • pooblaščencu za varstvo podatkov,
 • samostojnim podružnicam v tujini, če je vaše povpraševanje, dobavljeno blago ali ponudba v povezavi z njimi,
 • službi za kontroling/revizijo,
 • revizorskim družbam,
 • finančnemu uradu.

8. Posredovanje podatkov v tretjo državo

V kolikor ponujate svoje proizvode ali druge storitve za določeno državo oziroma prek naše spletne stranki povprašujete po informacijah o proizvodih za določeno državo, prenesemo vaše podatke na povezano podjetje skupine DAW v tujini, zlasti v EU, v skladu z vašo ponudbo ali povpraševanjem pa tudi zunaj EU. Nekatere od teh držav, na primer Rusija ali Združeni arabski emirati veljajo za tretjo državo v smislu GDPR in ne poznajo ustrezne zakonodaje za varovanje osebnih podatkov. Zato potrebujemo za posredovanje vaših podatkov v tretjo državo vašo izrecno privolitev.


9. Doba shranjevanja, brisanje osebnih podatkov

Za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti shranjujemo podatke, v kolikor ne obstaja upravičeni interes v smislu 6. čl. I f) GDPR, ki bi upravičil daljšo dobo shranjevanja, za naslednja obdobja:

V kolikor je potrebno, obdelujemo in shranjujemo vaše osebne podatke za dobo našega poslovnega odnosa, ki na primer obsega tudi sklenitev in izvajanje pogodbe. Dolžni smo izpolnjevati tudi različne zahteve za hrambo in dokumentiranje, ki izhajajo med drugim iz Trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch – HGB), nemškega davčnega zakonika (Abgabenordnung – AO), nemškega Zakonika o kreditih (Kreditwesengesetz – KWG) in nemškega Zakona o preprečevanju pranja denarja (Geldwäschegesetz – GwG). Predpisani roki za hrambo oz. dokumentacijo po teh zakonih znašajo od dveh do desetih let.

Nenazadnje je doba shranjevanja odvisna tudi od zakonskih rokov zastaranja, ki trajajo npr. po §§ 195 in naslednjih členih nemškega Obligacijskega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuches – BGB) praviloma 3 leta, v nekaterih primerih pa tudi do trideset let.

Za posamične primere velja:

 • poslovna korespondenca: 10 let, § 147 I št. 4,5 v zvezi s III AO; § 257 I št. 1, 4 v zvezi s § 238 I HGB;
 • pogodbe: 10 let, § 147 I št. 4,5 v zvezi s III AO; § 257 I št. 1, 4 v zvezi s § 238 I HGB;
 • potrdila za račune: 10 let, § 147 I št. 4,5 v zvezi s III AO; § 257 I št. 1, 4 v zvezi s § 238 I HGB;
 • sodbe, sklepi in certifikati: 30 let.

10. Pravica do seznanitve, popravkov ipd.

V odnosu z nami imate naslednje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki:

 • pravico do seznanitve,
 • pravico do popravkov ali izbrisa,
 • pravico do omejitve obdelovanja podatkov,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico, da se pri nadzornem organu za varstvo podatkov pritožite čez obdelovanje vaših osebnih podatkih pri nas, če z načinom ravnanja z vašimi podatki niste zadovoljni, pa tudi
 • pravico do preklica danega soglasja: imate pravico kadarkoli preklicati dano izjavo o privolitvi v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelovanja podatkov, ki se je izvajalo na podlagi vaše privolitve do njenega preklica;
 • pravico do ugovora: imate pravico, da iz razlogov, vezanih na vašo posebno situacijo, kadarkoli vložite ugovor proti obdelovanju vaših osebnih podatkov, ki temelji na. 6. členu, 1. odstavku, točki e) ali f) GDPR; to velja tudi za izdelavo osebnih profilov na podlagi teh določb.
  • Odgovorna (pravna) oseba ne obdeluje več vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokaže, da za to obstajajo nujni razlogi, ki jih je potrebno zaščititi in ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelovanje podatkov služi uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov.
  • Če se vaši osebni podatki obdelujejo za neposredno trženje, imate pravico, da kadarkoli vložite ugovor proti obdelovanju vaših osebnih podatkov za namene tovrstnega reklamiranja; to velja tudi za izdelavo osebnih profilov, v kolikor je v povezavi s takim neposrednim trženjem.
  • Če ugovarjate obdelovanju podatkov za namene neposrednega trženja, ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov v te namene.
  • Imate možnost, da v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe – ne glede na smernico 2002/58/ES – uveljavite svojo pravico do ugovora s pomočjo avtomatiziranega postopka, pri katerem se uporabljajo tehnične specifikacije.

11. Pravila za obdelovanje na podlagi vzajemnosti

Če zamenjamo podatke vaših ali naših strank v nadaljnje obdelovanje, na primer v okviru izpolnitve ti. poslov drop-shipping (Streckengeschäft), ne gre praviloma za obdelovanje podatkov naročila, ampak za prenos podatkov, saj mi podatke obdelujemo za lastne namene, namreč za izpolnitev vaše ali naše obveznosti za dobavo blaga in ob izbiranju sredstev po lastni presoji. Za zagotovitev zakonsko-pravne skladnosti določamo naslednje obdelovanje podatkov, ki temelji na vzajemnosti:

• Izvajalec in naročnik se zavežeta, da bosta obdelovala osebne podatke samo pravno zakonito v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in novim Zveznim zakonom o varstvu podatkov (BDSG-neu) ter v danem primeru po specialnih zakonskih normativih.

•  Zaposleni pri izvajalcu in naročniku ter njihovi izpolnitveni pomočniki so zavezani varovanju tajnosti podatkov v skladu z 29. členom GDPR v povezavi z novim Zveznim zakonom o varstvu podatkov (BDSG-neu). Če izvajalec ali naročnik uporablja pooblaščenega obdelovalca pri obdelovanju osebnih podatkov v okviru izvedbe naročila, mora takega obdelovalec izbrati zelo skrbno z ozirom na zajamčeno raven varstva podatkov in ga v skladu z 28. členom GDPR v okviru pogodbe o obdelavi ustrezno zavezati dolžnostim in nadzoru (preverjanju). Enako velja, če izvajalec in naročnik za izpolnitev naročila uporabita tretjo osebo v okviru prenosa funkcij. Obveznosti iz dolžnosti varovanja tajnosti/pogodbe o obdelavi veljajo za vse posamične podatke/navedbe o osebnih in materialnih razmerah neke osebe ter na vse ukrepe za zaščito teh podatkov/navedb. Izvajalec in naročnik sta še zlasti zavezana, da nepooblaščeno ne obdelujeta nobenih osebnih podatkov.

• Izvajalec bo uporabljal osebne podatke, ki jih bo prejel od naročnika in/ali tretjih oseb v okviru izvedbe naročila ali ki jih bo sam pridobil, načeloma samo za namen izvedbe naročila. S tem namenskim obdelovanjem se strinja tudi naročnik. Za uporabo teh osebnih podatkov izven skupnega izvajanja naročila (sprememba namena uporabe) je potrebno posebno, predhodno pisno soglasje naročnika.

• Naročnik  zagotavlja izvajalcu v primeru prenosa osebnih podatkov na izvajalca, da je ta za to upravičen na podlagi regulative GDPR, novega Zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG-neu) ali specialnih zakonskih normativov.

• Če bi izvajalec in/ali naročnik kršila te obveznosti, si druga pogodbena stranka v danem primeru pridržuje pravico do uveljavljanja odškodninskega zahtevka in/ali regresnega zahtevka.

• V notranjem razmerju sta izvajalec in naročnik vsakič odgovorna samo, v kolikor je kršitev v območju odgovornosti enega ali drugega. Pri kršitvi, ki je v skupnem območju odgovornosti, sta izvajalec in naročnik odgovorna vzajemno v razmerju svojega konkretnega deleža na krivdi in/ali deleža na odgovornosti.

• V kolikor eno izmed strank pozove na odgovornost prizadeta oseba ali uradni nadzorni organ (odgovornost, nadomestilo škode, globa ipd.), čeprav bi morala za kršitev, na kateri temelji zahtevek, odgovarjati druga stranka, je odgovorna stranka dolžna na prvo zahtevo nadomestiti škodo stranki, proti kateri je bil vložen zahtevek.

• Obveznosti izvajalca in naročnika ne prenehajo veljati po koncu pogodbe.


Stanje: junij 2019

Cookies