caparol_pim_import/caparol_si/products/image/76590/032588_TopLasur_10L.png

TopLasur NQG

Gotova lazurna barva na tehnološki osnovi nanokvarčne mreže za zunanje in notranje površine.

Predvidena uporaba

Izdelek je predviden za dekorativne lazurne premaze na zunanjih in notranjih površinah – na nosilnih, strukturiranih premazih in strukturnih ometih. V notranjih prostorih se uporablja na sistemu MultiStructur Style. Še zlasti je primeren za osvežitev barve in obenem za vremensko zaščito na naravnem kamnu.

Lastnosti

  • Se hitro suši po padavinah in visoki zračni vlagi
  • Obstojen proti vremenskim vplivom
  • Najboljša možna obstojnost barvnega tona
  • Visoka paroprepustnost
  • Prepusten za CO2
  • Prozoren z možnostjo niansiranja
  • Dober oprijem na mineralnih podlagah
  • Ekološko prijazen izdelek

Osnova materiala

Silikatno-organsko hibridno vezivo.

Pakiranje/velikost embalaže

5 l, 10 l

Barvni toni

Belkasto prozorne barve.
TopLasur NQG lahko sami niansirate z dodatkom 20 % nasičene barve ali barvnega koncentrata AmphiSilan. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih.
TopLasur NQG je možno tudi strojno niansirati s sistemom ColorExpress. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvne tone iz iste proizvodne/serijske šarže. Barvni ton in želeno prosojnost lazure preverite na poskusni površini. Za niansiranje TopLasur NQG se uporabljajo izključno anorganski pigmenti, ki so obstojni na svetlobi. Ti v kombinaciji s hibridnim NQG-vezivom (NQG = nanokvarčna mreža) zagotavljajo tehnološko najboljšo možno stabilnost barvnega tona.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Razred: A
Skupina: 1

Stopnja sijaja

Svilnato mat, G2

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Odprto embalažo shranite tesno zaprto. Izdelek je stabilen na skladišču okoli 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,1 g/cm3

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

< 0,1 m (visoka), V1

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

(w-vrednost): pribl. 0,25 [kg/(m2· h0,5)] (srednja) W2  Ninasiranje lahko vpliva na odstopanja tehničnih karakteristik.

Dopolnilni izdelki

Sylitol-Minera; Sylitol-Compact; AmphiSilan Compact; MultiStructur Style

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Novi in obstoječi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistemi v brezhibnem stanju, z zaključnim ometom iz umetne smole, silikonske smole ali z apneno-cementnim ometom (PII)/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsaj 1,5 N/mm2:
Stare omete očistite na mokro z ustrezno metodo. Pri čiščenju z visokotlačnim vodnim curkom upoštevajte temperaturo največ 60 °C in tlak največ 60 bar. Po čiščenju poskrbite za dovolj dolgo sušenje. Premaz izvedite glede na vrsto zaključnega ometa po naslednjih navodilih za posamezne podlage.

Ometi maltnih skupin PII in PIII/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsa j 1,5 N/mm2:
Nove omete lahko premažete šele po zadostnem mirovanju, praviloma sta potrebna 2 tedna premora pri pribl. 20 °C in 65 % relativne zračne vlage. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer v vetru in dežju, se mora nov omet sušiti bistveno daljše obdobje. Dodaten predpremaz s CapaGrund Universal preprečuje tveganje za kristalizacijo apnenca (cvetenje) pri alkalnih zaključnih ometih iz ometne skupine PII oziroma PIII, tako da lahko omet premažete z lazuro že po 7 dneh sušenja.

Stari ometi:
Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Na grobo poroznih, vpojnih, nekoliko pesknatih ometih je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. Na izrazito pesknatih, moknatih ometih je potreben predpremaz z Dupa-grund, na toplotnoizolacijskem kontaktnem sistemu iz stiropora pa predpremaz z AmphiSilan-Putzfestiger.

Novi silikatni zaključni ometi:
Za premaz uporabite lazuro Histolith Antik Lasur.

Stare silikatne barve in ometi:
Trdno sprijete premaze očistite mehansko ali z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Slabo sprijete, vremensko postarane premaze odstranite s strganjem, brušenjem ali praskanjem. Uporabite predpremaz AmphiSilan-Putzfestiger za utrditev ometa.

Porobeton z nosilnim starim premazom:
Če je premazana površina brezhibna, jo očistite. Za predpremaz uporabite CapaGrund Universal. Če premaz na porobetonu ni brezhiben, upoštevajte Caparolov program za zaščito objektov.

Beton:
Betonske površine z naloženo umazanijo ali slojem finega prahu najprej očistite mehansko ali z visokotlačnim vodnim curkom o upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih oziroma gladkih površinah je potreben predpremaz z izdelkom CapaGrund Universal. Na grobo poroznih, rahlo peskastih ali vpojnih površinah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. Na moknatih površinah je potreben predpremaz z Dupa-grund.

Cementno vezane iverne plošče:
Glede na visoko alkalnost cementno-ivernih plošč morate preprečiti izcvetanje s predpremazom Disbon 481 EP-Uniprimer.

Vidni opečni zidaki:
Za premazovanje so primerni samo vidni opečni zidaki ali klinker brez neželenih primesi. Zid mora biti lepo zafugiran, brez razpok, suh in brez soli. Za predpremaz uporabite Dupa-grund. Če se v vmesnem premazu pojavijo rjavkasti madeži/obarvanja, morate nadaljevati s fasadno barvo Duparol, ki ne vsebuje vode.

Nosilni disperzijski in silikonski barvni premazi:
Zamazane, kredaste stare premaze očistite z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Za predpremaz uporabite CapaGrund Universal. Če je bil potreben drugačen način čiščenja (z umivanjem, krtačenjem, brizganjem), uporabite za predpremaz Dupa-grund, na izolacijskih ploščah iz stiropora pa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nosilni disperzijski ali silikonski ometi:
Stare omete očistite na ustrezen način. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo.

Nenosilne mineralne barve:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov ali z drugimi ustreznimi ukrepi. Po mokrem čiščenju naj se površine pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Za predpremaz uporabite Dupa-grund.

Nenosilne disperzijske in silikonske barve ter disperzijski in silikonski ometi:
Popolnoma odstranite na ustrezen način, na primer mehansko ali z luženjem in naknadnim čiščenjem z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih ali gladkih površinah je potreben predpremaz s CapaGrund Universal. Na moknatih, peskastih, vpojnih površinah je potreben predpremaz z Dupa-grund.

Površine, ki so jih onesnažili industrijski izpusti in saje:
Premažite s fasadno barvo Duparol, ki ne vsebuje vode.

Razpokan omet ali beton:
Premažite z izdelkom PermaSilan ali Cap-elast.

Postopek za naravni kamen:
Naravni kamen mora biti trden, suh in brez kristalizacije soli (cvetenja). Če je kamen vremensko postaran na površini, ga pred lazuro utrdite z večkratnim nanosom estra silicijeve kisline. Zamazane naravne kamne očistite z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Za popravke na kamnu ni primerna malta za omete, temveč specialni proizvodi za reprofiliranje kamna (nadomestek kamna). Popravljena mesta se morajo dobro utrditi. Pred lazuro premažite popravljena mesta s fluatom Histolith Fluat in naknadno umijte.

Dvigajoča se vlaga:
Zaradi dvigajoče se vlage v zidovju se premazi lahko prehitro uničijo. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne hidroizolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Histolith. Zlasti pri starejših objektih je dobra poteza vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Površine s kristalizacijo soli (cvetenjem):
Solne madeže odstranite na suho s krtačo. Za predpremaz uporabite Dupa-grund. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem premaza oziroma za trajno preprečitev cvetenja.

Manjše poškodbe:
Manjše poškodbe v podlagi popravite s fino izravnalno maso za fasade Caparol Fassaden-Feinspachtel. Za popravilo večjih poškodb do 20 mm premera priporočamo renovirno maso Histolith Renovierspachtel. Popravljena mesta morate tudi grundirati.

Notranje površine:

Ometi maltnih skupin PII in PIII/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsaj 1,5 N/mm2:
Trdne, običajno vpojne omete lahko premažete brez predhodne obdelave/predpremaza. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF.

Mavčni in gotovi ometi maltne skupine PIV/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 13279 S2, tj. vsaj 2 N/mm2:
Za predpremaz uporabite Caparol-Haftgrund. Mavčne omete s sigasto površino obrusite, posesajte prah in obdelajte z utrjevalnim predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrun TB. Na zelo gostih/komprimiranih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem, zato jih grundirajte s Caparol-Haftgrund.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
Obrusite robate sledi gladilke. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB. Za predpremaz uporabite Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben izolirni/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 12.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali pesknate substance.

Porobeton:
Predpremaz z izdelkom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zid iz apnenega peščenca in vidnih opečnih zidakov:
Premažite brez predhodne priprave/predpremaza.

Nosilni premazi:
Mat, slabo vpojne premaze lahko premažete direktno. Sijoče površine in nanose laka najprej naredite bolj robate. Uporabite predpremaz Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv ali disperzijskih ometov morate odstraniti. Na slabovpojnih, gladkih površinah je potreben predpremaz s Caparol Haftgrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah uporabite za predpremaz OptiGrund E. oziroma CapaSol LF. Nenosilne mineralne barve mehansko odstranite in posesajte prah. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Izmijte do čistega. Za predpremaz uporabite Caparol-TiefgrundTB.

Nepremazane grobovlaknate tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo (gofrirane):
Premažite brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Z mokrim čiščenjem odstranite plesnive obloge in glive. Napojite površine z zaščitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in počakajte, da se popolnoma posušijo. Uporabite ustrezen predpremaz glede na vrsto in stanje podlage. Če so površine močno napadene, je potreben zaključni nanos z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr. za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali maščobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila. Počakajte, da se površine dobro presušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite izolacijski/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Če so površine zelo zamazane, izvedite še zaključni premaz z Aqua-inn No1.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodnoredčljivimi ekološkimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl.

Manjši popravki:
Popravite z izravnalno maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in površino po potrebi premažite še s predpremazom. Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrun TB. Na zelo gostih/komprimiranih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem, zato jih grundirajte s Caparol-Haftgrund.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
Obrusite robate sledi gladilke. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB. Za predpremaz uporabite Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben izolirni/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 12.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali pesknate substance.

Porobeton:
Predpremaz z izdelkom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zid iz apnenega peščenca in vidnih opečnih zidakov:
Premažite brez predhodne priprave/predpremaza.

Nosilni premazi:
Mat, slabo vpojne premaze lahko premažete direktno. Sijoče površine in nanose laka najprej naredite bolj robate. Uporabite predpremaz Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv ali disperzijskih ometov morate odstraniti. Na slabovpojnih, gladkih površinah je potreben predpremaz s Caparol Haftgrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah uporabite za predpremaz OptiGrund E. oziroma CapaSol LF. Nenosilne mineralne barve mehansko odstranite in posesajte prah. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Izmijte do čistega. Za predpremaz uporabite Caparol-TiefgrundTB.

Nepremazane grobovlaknate tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo (gofrirane):
Premažite brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Z mokrim čiščenjem odstranite plesnive obloge in glive. Napojite površine z zaščitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in počakajte, da se popolnoma posušijo. Uporabite ustrezen predpremaz glede na vrsto in stanje podlage. Če so površine močno napadene, je potreben zaključni nanos z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr. za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali maščobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila. Počakajte, da se površine dobro presušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite izolacijski/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Če so površine zelo zamazane, izvedite še zaključni premaz z Aqua-inn No1.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodnoredčljivimi ekološkimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl.

Manjši popravki:
Popravite z izravnalno maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Postopek nanašanja

Za nanašanje lazure so primerni pripomočki: že rabljene pleskarske krtače, čopiči za pikčasto nanašanje, naravna goba ali krpe. Izbira pripomočka je odvisna od želenega učinka lazure.

Sestava nanosov

Vmesni nanos z izdelkom Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, AmphiSilan-Compact ali MultiStructur Style (samo v notranjih prostorih), strukturiran s krtačo, v beli barvi ali v svetem barvnem tonu, usklajenem z barvnim odtenkom pokrivne lazure. Za vmesni nanos so primerni tudi strukturni ometi. Gladkih podlag ni mogoče premazati povsem brez vidnih delovnih prehodov.

Zaključni premaz je odvisen od želenega efekta lazure: 1–3 nanosi lazure TopLasur NQG v izbranem barvnem tonu. Prosojnost lazure lahko regulirate z redčenjem z vodo do največ 30 %. Glede na pričakovani efekt lazure lahko izvedete lazurne nanose mokro v mokro ali z vmesnim sušenjem. Vidne delovne prehode preprečite tako, da lazuro na povezanih površinah nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Poraba

100 – 150 ml/m2 za en nanos.
Glede na vpojnost in strukturo podlage so podatki o porabi lahko tudi višji. Podatki o porabi so samo okvirni. Točno porabo vedno ugotovite s poskusno izvedbo lazure na ločenih vzorčnih površinah.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja pri obdelovanju in sušenju:
+8 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Upoštevajte najmanj 12-urni interval sušenja med posameznimi nanosi! Če je vreme hladnejše in bolj vlažno, se navedeni intervali sušenja podaljšajo. V notranjih prostorih poskrbite za dobro prezračevanje že premazanih površin.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo, eventuelno z dodatkom čistila za pranje posode. Med delovnimi premori hranite orodje v barvi ali pod vodo.

Opozorilo

Ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju, izredno visoki zračni vlagi (megli) ali močnem vetru. Če je potrebno, pritrdite na delovni oder zaščitne mreže. Previdno pri nevarnosti nočne slane. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.

Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja.

Pri fasadnih površinah, ki so zaradi specialnih pogojev objekta ali naravnih vremenskih vplivov obremenjene z vlago bolj kot običajno, obstaja povečano tveganje za pojav gliv in alg. Zato priporočamo, da za take ogrožene površine, uporabite naše specialne proizvode, na primer ThermoSan, Amphibolin-W ali Duparol-W. Vsi ti proizvodi vsebujejo učinkovine, ki časovno upočasnijo razrast gliv in alg.

Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise kot učinek pisanja (lom polnila). Ta lastnost je specifična za vse mat fasadne barve. Pri tesnih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo rumenkasto-prozorno in nastanejo nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi. Te pomožne sestavine so namreč in pod vplivom večje količine vode – na primer večkratnih močnejših padavin se samodejno izmivajo. Kakovost presušenega premaza zaradi tega ni prizadeta.Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Obvezno izvedite dodatno grundiranje s CapaGrund Universal. Če izdelek nanašate v ustreznih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.

Naknadni popravki na že izdelani površini pri lazurnih nanosih niso več možni!
Združljivost z drugimi premaznimi sredstvi: Specialne lastnosti lazure TopLasur NQG se ohranijo samo, če je ne kombinirate z drugimi izdelki! Konstrukcijski ukrepi: Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejšo navlažitev zidovja.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 30 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02

Deklaracija sestavin

Hibridno vezivo (organski silikat-akrilat), silikati, voda, testni bencin (beli špirit), konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list