caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166231/051393_Capatect_sockelflex_18kg_SI.png

Capatect Sockelflex Carbon

Visoko kakovostna 2-komponentna lepilno-armirna masa, ojačana s karbonskimi vlakni

Predvidena uporaba

Capatect Sockelflex Carbon je dvokomponentna lepilno-armirna masa za izolacijske plošče za podzidek in perimeter. Zlasti se uporablja na bitumenskih podlagah za lepljenje in armiranje izolacijskih plošč iz ekspandiranega in ekstrudiranega polistirena (stiropora) ter kot zaščita pred vlago. Kot nanos za zaščito pred vlago na armirnih masah in kot tesnilni premaz na strukturnih ometih se uporablja na območju podzidka do 30 cm pod in 5 cm nad linijo terena. Premažete ga lahko s fasadno barvo Carbosol ali Primasil. Capatect Sockelflex Carbon načeloma ni zamenjava za zaključni omet nad linijo terena. Če ga uporabite kot nanos za zaščito pred vlago ali tesnilni premaz na strukturnih ometih nad linijo terena, so na teh površinah možne razlike v barvnem odtenku (glede na količino, kakovost in točno mero dodane vode, glede na obdelovanje in izvedbo tega proizvoda, stanje vlage in vremenske pogoje na splošno). Proizvajalec zato priporoča dodaten barvni nanos (glejte zgoraj) za barvno izenačenje na glavnih fasadnih površinah (površine bodo bolj kakovostne).

Lastnosti

 • Ojačana s karbonskimi vlakni 
 • Vodotesna 
 • Odporna proti zmrzovanju
 • Odporna proti nevtralnim solem in raztopinam soli za posipanje 
 • Odporna proti alkalijam
 • Zelo elastična (premošča razpoke)
 • Polimerna disperzija iz kopolimerizata

Pakiranje/velikost embalaže

18-kilogramsko vedro: komponenta A: 9,0 kg, komponenta B: 9,0 kg (3 x 3,0 kg) (24 kombiniranih pakiranj = 432 kg/paleto)

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Originalno zaprto embalažo lahko hranite pribl. 1 leto.

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ=1350

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

(2 mm): sd: pribl. 2,2 m v skladu z DIN EN ISO 7783

Koeficient vodovpojnosti

W3, v skladu z DIN EN 1062-1

Konsistenca

nezmešano: praškasta in tekoča
zmešano: pastozna

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, ravna, nosilna in brez ostankov snovi, ki poslabšajo oprijem. (Upoštevajte navodila po ÖNORM.) Bitumenska podlaga mora biti dovolj odzračena in presušena.

Postopek nanašanja

Osnovna zahteva za gradbeni objekt:
Predpogoj za vgradnjo izolacije na talnem zidcu oziroma perimetru je že vgrajena hidroizolacija, ki ustreza prevladujočim obremenitvam gradbenega objekta po standardu DIN 18195 ali temu enakovrednemu standardu glede na stopnje obremenitev „talna vlaga", „nepritiskajoča voda" in „pritiskajoča voda". Neodvisno od ukrepov za zatesnitev in toplotno izolacijo objekta je morda treba izvesti tudi odvajanje meteorne vode z ustrezno drenažo po DIN 4095 pri „stoječi vodi" ali „dolgotrajno pritiskajoči vodi". V skladu z DIN 18195 je potrebna vertikalna zapora vlage do približno 30 cm nad zgornjim robom terena.

Lepljenje toplotnoizolacijskih plošč Capatect:
Maso Capatect Sockelflex Carbon nanesite na hrbtno stran toplotnoizolacijske plošče po robno-točkovni metodi (neprekinjen 6 cm širok pas lepila ob robu plošče in po 3 za dlan velike kupčke na sredino plošče). Količino nanesenega lepila in višino nanosa prilagajajte tolerancam podlage, tako da lepilna kontaktna površina doseže vsaj 40 odstotkov. Neravnine do +/- 1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Na ravnih podlagah pod terenom lahko nanesete lepilno maso na podlago tudi z zobato gladilko (velikost zob 10 x 10 mm). Da se na lepilni masi ne bi naredila koža, vedno nanesite samo toliko lepila, kolikor plošč lahko takoj nato prilepite. Plošče lepite v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče z rahlim drsečim premikanjem dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami. Pazite na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično.

Nanašanje osnovnega ometa:

Ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih in izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite maso Capatect Sockelflex Carbon z zobato gladilko (velikost zob 10 x 10 mm), vedno v širini armirne mrežice, in vanj vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem mrežice najmanj 10 cm. Mrežico nato prevlecite z maso Capatect Sockelflex Carbon mokro na mokro, tako da popolnoma prekrije mrežico. Skupna debelina nanosa osnovnega ometa znaša 3 mm (NDN = nazivna debelina nanosa), pri čemer je armirna mrežica Capatect Glasgewebe vstavljena približno na sredini.

Zaščita pred vlago v obliki premaza/izravnalne plasti:
Capatect Sockelflex Carbon se za premaze razredči z največ 10 % čiste vode in nanese s čopičem ali krtačo. (Predpisanih količin porabe nikakor ne smete zmanjšati.) Kot izravnalni sloj/plast se Capatect Sockelflex Carbon nanese v najmanjši debelini nanosa vsaj 2 mm. (Predpisanih količin porabe nikakor ne smete zmanjšati.)

Poraba

 • Lepljenje: pribl. 4,0 kg/m2
 • Armiranje: pribl. 4,2 kg/m2
 • pri nazivni debelini nanosa 3 mm
 • Zaščita pred vlago v obliki premaza: pribl. 1,0 kg/m2
 • Zaščita pred vlago v obliki izravnalne plasti: pribl. 1,4 kg/m2/ na 1 mm debeline sloja

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 % relativne zračne vlage je Capatect Sockelflex Carbon površinsko suh, presušen in pripravljen za obremenitve po 2 do 3 dneh. Pri nizki temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Načeloma veljajo naša navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov in pribora Capatect.

Posebna navodila:
Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Specialne lastnosti izdelka Capatect Sockelflex Carbon se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Da bi preprečili zastajanje mokrote, morate obvezno konstrukcijsko predvideti odvajanje meteorne vode proč od gradbenega objekta.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Komponenta A: Vsebuje1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, tetrametilol-acetilen-diurejo. Lahko povzroči alergijske reakcije. Varnostni list dobite na zahtevo. - Komponenta B: Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože. Lahko draži dihalne poti. - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo embalaža ali etiketa proizvoda. Hranite zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Ne vdihavajte prahu. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice/zaščito za oči. Po uporabi temeljito umijte. Kontaminirana delovna oblačila ne nosite zunaj delovnega mesta. PRI STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstranite. Nadaljujte z izpiranjem. PRI VDIHAVANJU: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju/slabosti pokličite zdravnika. Če se pojavi draženje kože ali izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode in mila. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Izdelek hranite na suhem mestu. Odstranite vsebino/posodo na deponijo za nevarne odpadke.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list