Preskoči navigacijo
Caparol
vaš močan
partner
Caparol
vaš močan
partner

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA CAPAROL d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

1.1. Navedeni pogoji prodaje in dobave veljajo na področju Slovenije.

1.2. Caparol d.o.o. si dovoljuje v vsakem trenutku spremeniti tehnične karakteristike proizvodov, njihovo pakiranje, kot tudi pogoje prodaje in dobave.

1.3. Kupec blago naroča pisno. Odgovornost za napake ob oddaji naročila ustno nosi kupec sam. Če dobava naročenega blaga ne bi bila mogoča iz kakršnega koli razloga, bo Caparol d.o.o. o tem kupca obvestil.

TEHNIČNE INFORMACIJE

2.1. Tehnične informacije in podatki so rezultat najnovejših tehničnih dosežkov in so osnova za sestavo tehničnih listov. Na voljo smo vam za vsa vprašanja v zvezi z uporabo in vgradnjo proizvodov. Ne odgovarjamo za škode, ki bi nastale kot posledica nepoznavanja oz. neupoštevanja naših navodil o uporabi izdelkov.

2.2. Tehnične in varnostne liste ter navodila za uporabo posredujemo kupcu na zahtevo oz. so na voljo na spletni strani (www.caparol.si). Uporaba-vgradnja izdelka v nasprotju s tehničnimi navodili ne more biti predmet reklamacije.

2.3. Poraba materiala je navedena v tehničnih listih in sicer na osnovi izkušenj in povprečnih vrednosti. Dejanska poraba je odvisna od podlage, načina in uporabljene tehnike dela, zato za morebitna odstopanja v porabi materialov ne odgovarjamo.

PRODAJNI CENIK

3.1. Vse cene v ceniku so veleprodajne v EUR brez DDV-ja in veljajo fco skladišče Caparol d.o.o.. Dobavni rok za standardni program je 2 – 5 delovnih dni od dneva pisnega naročila, dobavni rok za tonirane proizvode pa je 2 – 10 delovnih dni od dneva pisnega naročila.

 Prodajne cene vključujejo nabavno ceno, stroške carine, špediterja, prevoza in embalaže (vreče, vedra, PVC folija, 

 drugo embalažo), ne vključujejo pa stroška euro palet.

3.2. Euro palete, ki se ne vrnejo takoj, se zaračunavajo 7,90 Eur/kos

3.3. Kupec lahko vrne blago v originalni in tovarniško zaprti embalaži do 90 dni pred iztekom roka uporabe na podlagi predhodnega pisnega dogovora in samo v primeru nepoškodovane embalaže in nepoškodovanega / neuporabljenega blaga. Od vrednosti vrnjenega blaga odbijemo 20% zneska za stroške manipulacije. Za vračilo se je potrebno vnaprej dogovoriti z odgovorno osebo v podjetju Caparol d.o.o. in ob vračilu priložiti račun in dobavnico. Toniranih proizvodov, ki so bili pripravljeni po posebnem naročilu, ni mogoče vračati. Če kupec prekliče naročilo za tonirane izdelke potem, ko je bil že izdan nalog za njihovo izdelavo, se šteje, da je bilo blago izdelano, dobavljeno in prevzeto.

3.4. Pri toniranih proizvodih so možna odstopanja tona barve od tonov naslednje serije izdelave zaradi tehnoloških omejitev proizvodov in proizvodnje. POZOR-do odstopanja barvne nianse lahko pride tudi pri donaročilu izdelkov.

Pri donaročilu izdelkov mora kupec poleg barvnega tona proizvoda navesti tudi ostale podatke iz predhodnega naročila (navedena na nalepki).

Na barvnih kartah so barvni vzorci na papirju (postopek tiskanja), obarvan izdelek (npr. omet, barva,…) pa ima lahko manjše odstopanje od barvnega tona na barvni karti zaradi različne zrnavosti (strukture površine), padca svetlobe, odseva okolja, lastnosti podlage, vpojnosti, vremenskih vplivov in načina obdelave drugačno barvno nianso. Ta odstopanja ne predstavljajo pomanjkljivosti v materialih in niso predmet morebitnih reklamacij. Obnašanje strukture in vpojnost podlage, vremenski vplivi in vplivi okolja, svetlobne razmere ter nihanje surovin lahko spremenijo barvne odtenke. Te spremembe niso predmet reklamacije.

Zaradi zgoraj naštetih vplivov je potrebno točnost barvnega tona preveriti z izdelavo vzorčne površine in preveriti ustreznost barvnega tona v suhem stanju.

3.5. Izdelava vzorca zaključnega sloja oz. barve se obračuna naročniku in sicer 20,00 Eur za posamezni vzorec. Minimalna količina za vzorce zaključnih ometov je 5 kg in za barve 2 l oz. 2 kg.

Izdelava vzorca zaključnega sloja ali barve na gradbišču s strani tehničnega svetovalca se obračuna v višini 55,00 Eur za posamezni vzorec.

Pred uporabo proizvod obvezno premešajte in preverite ustreznost barvnega tona izdelka, ki ga boste uporabili. 

Neupoštevanje tega določila in posledice, ki nastanejo, niso predmet reklamacije.

3.6. Porabe navedene pri posameznem proizvodu so okvirne in nezavezujoče. Skladno s prakso je za določitev točne porabe potrebno izvesti testno polje. 

3.7. Vsi zaključni sloji v vedrih vsebujejo dodatek, ki zmanjšuje možnost razvoja alg in gliv. Pri povečanih pogojih za nastanek (npr. velika vlažnost, izpostavljenost padavinam, bližina vodotokov, gozda, rastlinja, zelenih površin,…) priporočamo povečano količino dodatka-ob naročilu.

3.8. Skladno s smernicami za izdelavo zaključnega fasadnega sloja ne priporočamo temnih zaključnih slojev (HWB pod 25) na fasadnih sistemih s toplotno izolacijo (izjema so fasadni sistemi izdelani v sistemu DARKSIDE). Zrnavost zaključnega sloja na fasadnih sistemih s toplotno izolacijo mora biti vsaj 1,5 mm. V primeru finejših zrnavosti mora biti minimalna debelina zaključnega fasadnega sloja vsaj 1,5 mm, dosežena z večslojnim nanosom.

3.9. Za vse dobave velja avansno plačilo, razen če s pogodbo ali medsebojnim dogovorom ni drugače določeno. Kot datum nastanka plačilne obveznosti se šteje datum odpreme naročenega blaga iz skladišča prodajalca. Kot datum plačila se upošteva dan, ko plačilo prispe na prodajalčev TRR. V primeru zamude plačila se kupcu obračunajo zakonsko določene zamudne obresti. Za plačila pred dobavo blaga kupcu priznamo in obračunamo popust po pogodbi oz. dogovoru.

3.10. Prodano blago ostane last prodajalca do plačila celotne kupnine.

REKLAMACIJE

4.1. Kupec s svojim podpisom na dobavnici prevzame blago količinsko in vrednostno ter sprejema splošne pogoje poslovanja. Če blaga ne prevzame kupec sam, je dolžan osebo, ki prevzema blago, ustrezno pooblastiti in o tem obvestiti prodajalca. Kupec ne more zahtevati povračila škode, ki bi nastala zaradi zamude v dobavi blaga – če na zakasnitev dobave prodajalec ni imel direktnega vpliva.

Reklamacije količine mora kupec sporočiti prodajalcu ob prevzemu blaga (sestaviti reklamacijski zapisnik), kakovostno reklamacijo blaga pa najkasneje v roku 8 dni po prejemu, sicer se šteje blago za sprejeto in poznejše reklamacije vidnih napak niso več mogoče.

Reklamacija mora biti dokumentirana (dobavnica, račun,…).Caparol ne odgovarja za škode ali drugačne poškodbe, ki nastanejo v času transporta blaga, od trenutka ko je blago naloženo do trenutka razkladanja blaga. V takem primeru je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpiše tudi voznik oz. prevoznik.

4.2. Reklamacije, katerih osnova so skrite napake, se obravnavajo v roku 90 dni od vgradnje proizvoda. Reklamacija skrite napake mora biti obvezno izdana v pisni obliki in mora vsebovati naslednje elemente:

• točen naziv izdelka

• datum prejema in količino prejetega izdelka

• proizvodno številko, ki je navedena na originalnem pakiranju izdelka

• datum in način vgradnje oz. nanosa, opis podlage, podroben opis postopka dela in 

• nastale škode

4.3. Vse reklamacije morajo biti dane v pisni obliki. Pisni reklamaciji morajo biti priložena vsa potrebna dokazila o nakupu (račun, dobavnica,…) oz. vgradnji reklamiranih proizvodov s strani strokovno usposobljene osebe (račun izvajalca del). Ustnih reklamacij ne bomo upoštevali. 

Če se reklamira kvaliteta materiala, je kupec dolžan preskrbeti vzorec reklamiranega materiala v količini, ki še omogoča njegovo laboratorijsko analizo. V primeru upravičene reklamacije lahko prodajalec a) zniža ceno ali b) pristane na vračilo blaga, za katerega povrne kupcu nabavno vrednost. V obeh primerih je kupec dolžan plačati svojo obveznost po prejetem računu.

4.4. Caparol ne odgovarja za škode, ki nastanejo kot posledica nepravilno izbranega blaga, nestrokovnega skladiščenja, nestrokovne uporabe zaradi neupoštevanja tehničnih navodil, vgradnje izdelka ob neustreznih vremenskih pogojih (v času uporabe ali sušenja materiala), uporabe izdelkov, ki jim je potekel rok trajanja ali uporabe prodajalčevega izdelka v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev.

4.5. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov ali drugih informacij. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za posredno škodo oz. stroške in ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca.

IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO

Prodajalec izrecno izjavlja, da je zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo, katero s svojimi izdelki pošilja na trg RS.

 CAPAROL-ove USLUGE KUPCEM:

• strokovni nasveti pri izbiri materialov

• tehnološki predlogi rešitev zaščite ali obnove vašega objekta po najboljši možnosti

• možnosti naročila vzorcev

• računalniško mešanje izbranih tonov

• izdelava barvnih študij


Ostale določbe:

Cenik velja od datuma, označenega na ceniku, do datuma, ko je izdan in objavljen nov cenik oz. do preklica.

Cene se spreminjajo v skladu s spremembami cen proizvajalca ali ob bistvenih spremembah tržne politike na domačem trgu.

Zadnja veljavna verzija »SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA PODJETJA CAPAROL« je objavljena na naši spletni strani.


Caparol d.o.o.

Potok pri Komendi 15

1218 Komenda


Komenda, 1.3.2018