caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100963/037810_primalon_tiefgrund_lf-0.png

Primalon Tiefgrund LF

Sredstvo za grundiranje brez topil in skoraj brez vonja

Opis

Specialno sredstvo za grundiranje notranjih in zunanjih površin za izenačitev vpojnosti na različno vpojnih ali izrazito vpojnih površin ter za utrditev notranjih ometov, s katerih nekoliko odpada pesek. Uporablja se tudi v prostorih z instalacijo brez zunanje zaščite, v prostorih z nezadostnim prezračevanjem ali v prostorih za proizvodnjo ali skladiščenje živil.

Osnova materiala

Acryl hidrosol.

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg.

Barvni toni

Rumenkasto prozoren.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Primalon Tiefgrund LF zmešamo z vodo v razmerju volumskih delov največ 1 : 3. 
Sredstvo za grundirajte razredčite do te mere, da ne naredi zaprtega sijočega filma.

Redčenje

S čisto vodo.

Poraba

Približno 150 - 250 g/m2, glede na vpojnost podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem:
Ne sme pasti pod +5° C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 % relativni zračni vlagi je predpremaz po 6 do 8 urah površinsko suh in pripravljen za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se tudi interval sušenja podaljša.

Orodje

Mazanje s čopičem ali brizganje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specifične lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

V hladilnicah:
Poskrbite za dovolj dolg interval sušenja in zračenja predpremaza, da predpremaz ne bi pokvaril okusa živil in pijač.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje od 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1). Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 5 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, voda, aditivi, konzervansi.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list