caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165083/051261_Carbosol_grund_12kg_SI.png

CarboSol Grund

Sredstvo za grundiranje brez topil in vonja

Opis

Specialno sredstvo za vodoodbojno grundiranje in egaliziranje vpojnosti na različno ali močno vpojnih notranjih in zunanjih površinah. Grundiranju sledi barvanje s fasadnimi barvami CarboSol (in drugimi izdelki na osnovi silikonske smole).

Osnova materiala

Silan-akrilatna osnova.

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg

Barvni toni

Modromlečne barve, ko se posuši skoraj brezbarvno.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,02 g/cm³

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin PI c, P II in P III:
Novi ometi morajo biti površinsko suhi in popolnoma strjeni. Za nevtralizacijo premažite z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Moknate površine in morebitne sigaste sloje je treba prej odstraniti in podlago grundirati z nerazredčenim predpremazom CarboSol Grund.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite s parnim čistilnikom. Mah in alge mehansko odstranite, prizadete površine pa obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Počakajte, da se Capatox popolnoma posuši in nato podlago grundirajte z nerazredčenim predpremazom CarboSol Grund.

Ometi, s katerih površinsko odpada pesek:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino premažite z nerazredčenim predpremazom CarboSol Grund.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepoškodovane stare barve očistite na suho ali mokro. Če je mineralno barvo poškodovalo vreme, jo odstranite in podlago premažite z nerazredčenim predpremazom CarboSol Grund.

Stare disperzijske barve in ometi:
Pri trdno sprijetih in nekredastih disperzijskih barvah in omete upoštevajte, da želena stopnja paroprepustnosti ni zagotovljena zaradi obstoječe stare podlage. Slabo sprijete disperzijske barve in omete morate odstraniti z luženjem in parnim curkom.

Vlakneno-cementne plošče:
Pri barvanju surovih vlakneno-cementnih plošč lahko pride do kristalizacije (”cvetenja”), če plošče še niso dovolj karbonizirale, zlasti pri srednje temnih in zelo temnih barvnih tonih. Tu priporočamo izolirni oziroma zaporni predpremaz z izdelkom Capalac 2K -Uniprimer 481.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred barvanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat.
Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Silitol Fassadenspachtel.

Priprava podlage

Podlage morajo biti trdne, nosilne, brez umazanije in ločilnih snovi, biti morajo suhe.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Redčenje

Brez redčenja.

Sestava nanosov

Temeljni nanos (grundiranje):
Na normalno vpojnih podlagah brez redčenja. Na močno vpojnih podlagah premažite enkrat brez redčenja, vendar tako, da se obilno vpije v podlago do zasičenosti.

Poraba

Pribl. 100 - 150 g/m2 , odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med vgradnjo in sušenjem ne sme pasti pod + 5 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru.
Previdno pri nevarnosti slane!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 -odstotni relativni zračni vlagi je grundirana površina površinsko suha po 6 do 8 urah in pripravljena za naslednji nanos barve. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se čas sušenja podaljša.

Orodje

Nanašanje s čopičem, brizganje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Pod kotom brizganja: 20 – 50°
Šoba: 0,015"
Tlak: 60 barov

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Specialne lastnosti izdelka Carbosol Grund se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Ne uporabljajte na lakih, podlagah s "cvetenjem” (kristalizacijo soli), umetnih masah in lesu!

Zaščitni ukrepi/prekrivanje:
Okolico delovnih površin, zlasti steklo, keramiko, lak, klinker, naravni kamen in kovine, morate obvezno prekriti.
Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.
Vsebuje 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
Lahko povzroči alergijske reakcije. Zahtevajte varnostni list.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša : 30 g/l; Ta izdelek vsebuje: < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list