caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158558/050891_Meradur_innenkalkfarbe_25kg-0_SI.png

Meradur Innenkalkfarbe

Obogatena apnena barva na osnovi apna, lanenega olja in celuloze z manjšim deležem dodanih organskih stabilizatorjev. Gotova barva za direktno vgradnjo. Zagotavlja dobro pokrivanje. Za notranje stenske površine.

Opis

Meradur Innenkalkfarbe je apnena barva, obogatena z dodatki, namenjena posebej za nove in obnovitvene premaze v starih in novih bivalnih prostorih ter za gospodarske in kletne prostore. V notranjih prostorih apnena barva deluje zelo higiensko in s tem vzpostavlja naravno bivalno klimo. Testirana na alergijske učinke in škodljive snovi, fiziološko neoporečna.

Lastnosti

  • Visoko paroprepustna, sd -vrednost < 0,01 m
  • Ne tvori filma
  • Skoraj brez napetosti, visoka stopnja pokrivnosti
  • Visoka stopnja beline
  • Zaradi naravne alkalnosti veziva zavira razmnoževanje ali razrast bakterij in gliv

Osnova materiala

Kalcijev hidrat in manjši delež organskih dodatkov.

Pakiranje/velikost embalaže

Meradur Innenkalkfarbe: 25 kg
Barve za niansiranje Meradur: 1 kg

Barvni toni

Rumena, schönbrunnsko rumena, zlatooker, oksidno rdeča, vandykovsko rjava, kobaltno modra, oksidno zelena, umbra, oksidno crna. Bela barva kot blago na skladišču.

Niansiranje
Tovarniško niansiranje oz. z nasičenimi in niansirnimi barvami Meradur. Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da ne bi nastajale razlike v barvnem tonu. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne/serijske šarže.

Stopnja sijaja

Apneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Mokra obraba

pralna barva razreda 4

Kontrastno razmerje

razred 2 pri izkoristku 6,5 m2/l

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,44 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi in stari apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin od PI do PIII:
Novi ometi naj čakajo na oplesk kak teden. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari mineralni barvni premazi:
Trdno sprijete stare premaze očistite na suho. Stare mineralne premaze, ki niso trdno sprijeti s podlago, odstranite z brušenjem ali strganjem.

Premazi s klejnimi barvami:
Izmijte do čistega.

Plesnive površine:
Odstranite plesen do čistega. Površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox in pustite, da se dobro presušijo.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, čista, suha in nosilna. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 30 %).

Sestava nanosov

Za zelo vpojne in različno vpojne podlage priporočamo, da osnovni, vmesni in zaključni nanos barve razredčite glede na vpojnost podlage (največ do 30 %). Da izključite nastanek površinskih sigastih madežev, nanašajte barvo Meradur Innenkalkfarbe vedno v tankem sloju oziroma jo dobro razmažite.

Poraba

Pribl. 150 do 200 g/m2 na nanos na gladki podlagi, če je površina robata pa ustrezno več.
(okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod +7 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je nanos po kakih 4 do 6 urah površinsko suh.
Po 12 urah lahko sledi naslednji nanos. Apnene barve se sušijo kemično z vezavo ogljikovega dioksida iz zraka in fizikalno z izhlapevanjem in izločanjem vode. Glede na temperaturo in vlažnost zraka lahko karbonatizacija traja daljše obdobje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti apnene barve Meradur Innenkalkfarbe se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Barvni premazi z Meradur Innenkalkfarbe se lahko neenakomerno sušijo, kar je sicer znacilnost vseh mineralnih barv. Ne uporabljajte na lakih, umetnih masah in lesu!

Zaščitno pokrivanje:
Okolico delovne površine morate skrbno pokriti. Obrizgane sosednje površine takoj očistite s čisto vodo, drugače lahko apnena barva razžre površino.

Posebna navodila:
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za komercialno/tehnično rabo!
Vsebuje kalcijev hidrat.
Nevarnost hudih poškodb oči. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprecite stik z očesno sluznico. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite zamazano, prepojeno obleko in kožo takoj izperite z obilo vode in mila. Pri delu nosite primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta material in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke/stoječo vodo. Neočišceno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Kalcijev hidroksid, laneno olje, akrilna disperzija, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, dodatki, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list