caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208434/060630_danske_impraegniergrund_5l_2018_SI.png

DANSKE Imprägniergrund

Brezbarvni predpremaz za les z vsebnostjo topil

Opis

Brezbarvni temeljni premaz z vsebnostjo topil na osnovi alkidne smole za preventivno zaščito lesenih elementov pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.
Pripoznalni certifikat št. 3/93 je izdalo Delovno združenje za sredstva za zaščito lesa (ARGE-HSM).

Predvidena uporaba

Zaščitni temeljni premaz (impregnacija) vseh lesenih gradbenih elementov, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom in povečani zračni vlagi, še zlasti nosilnih (statično obremenjenih) lesenih gradbenih elementov v razredih uporabe GK 1, GK 2 in GK 3 v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3802-1, za lesene hiše (zunanja uporaba), balkone, dvoranske nosilne konstrukcije ali podstrešne stropne konstrukcije.
Za uporabo pod vsemi prozornimi ali pokrivno pigmentiranimi premaznimi sredstvi za les iz programa DANSKE. Ni primeren kot samostojen premaz za zunanje površine.

Ni primeren:
Za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, za čebelnjake in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljati na večjih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih!

Lastnosti

Učinkovine: 
  • Propikonazol (3,7 g/l), IPBC (11,5 g/l), permetrin (1,6 g/l)

Učinkovitost (po ÖNORM B 3802, 3. del):
  • B, preprečuje napad gljiv modrivk
  • P, preprečuje napad gljiv trohnivk (trohnoba)
  • Iv, preprečuje napad insektov
  • W, obstojen proti vremenskim vplivom in vlagi

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 25 litrov, 200 litrov

Barvni toni

Brezbarven izdelek.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem. Hranite zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami. Rok uporabe je naveden na etiketi na embalaži.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke,mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Z nerazredčenim izdelkom premažite les vsaj dvakrat z vseh strani ali obdelajte s potapljanjem.
Brizganje ni primerno – meglica je škodljiva za zdravje in okolje. Za potapljanje so primerni samo stacionarni sistemi z ustrezno zaščitno opremo. Pred uporabo dobro premešajte.
Vgradite samo na utrjeno podlago.
Kad za potapljanje prekrijte, kadar je ne uporabljate. Pred začetkom dela preglejte, ali so v kadi nečistoče (ostružki, lesna vlakna). Očistite kad in vsebino dobro premešajte!

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Debelina suhega sloja

Najmanjša količina nanosa:
160 ml/m2 (spec. masa: 0,8 g/ml)

Poraba

Oblani les:
80 – 90 ml/m2.

Surov neoblan les:
90 – 100 ml/m2.

1 liter zadošča za kakih 10 – 12 m2.
Točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih elementih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Orientacijski podatki za 100 ml/m2, + 20 °C in 65 % relativne zračne vlage: drugi nanos lahko sledi po približno 5 urah vmesnega sušenja. Zaključni premaz na topilih je suh po 8 urah, na vodni osnovi pa po 24 urah. Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja. Pri lesu kot je macesen, hrast, različen tropski les ali les listavcev se sušenje lahko podaljša zaradi strukture lesa.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Upoštevajte varnostne ukrepe pri delu s sredstvi za zaščito lesa! Pred uporabo vedno preberite opozorilne oznake in tehnično informacijo!

Posebna opozorila:
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do veliko- površinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 „Pleskarska dela – premazi na lesu".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Vsebuje alifatske ogljikovodike (< 2 % aromatov), 3-Iod-2-propinilbutilkarbamat (IPBC). Danske Imprägniergrund vsebuje biocidne učinkovine proti glivam modrivkam, trohnivkam in insektom. Uporabljamo ga lahko samo, če je zaščita lesa predpisana ali v konkretnem primeru potrebna.

Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtna. Izdelek hranite ločeno od hrane, pijače in krmil. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik izdelka s kožo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Nosite ustrezne zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito obraza, oči. Pri stiku z očmi izpirajte (odstranite kontaktne leče). Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Ne spodbujajte bruhanja. Odstranite kontaminirano obleko. Izdelka ne uporabljajte za premazovanje večjih površin v stanovanjskih in zaprtih prostorih. S primerno posodo preprečite onesnaženje okolja. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali deponija nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinj imi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Zberite vodo od čiščenja delovnih pripomočkov in jo odstranite enako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 03 02 05
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: UN 3082, razred 9, III
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: A III
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija