caparol_pim_import/caparol_si/products/image/240622/065636_danske_leimbinderschutz_2018_SI.png

DANSKE Leimbinderschutz (zaščita transportnega lesa)

Vodno, brezbarvno, neslojetvorno zaščitno premazno sredstvo za les, za zaščito med transportom in montažo

Opis

Brezbarvno, neslojetvorno vodno zaščitno premazno sredstvo za les na osnovi akrilatne smole, brez biocidnih učinkovin. Služi kot zaščita pred umazanijo med transportom in montažo lesenih konstrukcij.

Predvidena uporaba

Za racionalno in industrijsko premazovanje slojevito lepljenega masivnega lesa, Ne poudari naravne strukture lesa. Ko se obdelovanci popolnoma posušijo, jih lahko premažete z vsemi običajnimi lazurami na vodni osnovi ali na osnovi topil, oziroma s pokrivnimi premazi za les.
Ni primerno kot samostojni premaz. Brez dodanih aktivnih snovi - učinkovin.

Pakiranje/velikost embalaže

20 litrov

Barvni toni

Brezbarvno.

Skladiščenje

Vsaj 1 leto, v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu: Največ 18 % pri ne dimenzijsko stabilnih obdelovancih.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite prah od brušenja. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

DANSKE Leimbinderschutz (zaščita za slojevito lepljeni masivni les) je predpripravljeni/ gotovi izdelek za direktno vgradnjo. Lahko ga nanašate z vsemi običajnimi brizgalnimi napravami iz proste prodaje (Airless, Airmix), pa tudi s čopiči,ščetkami ali z brisalom.
Pred uporabo material dobro premešajte.

Redčenje

Uporabljajte brez redčenja. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Poraba

Oblan les:
40 - 60 ml/m2
Žagan les, brez oblanja:
130 - 150 ml/m2
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/izkoristek.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod +5°C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so močno odvisni od količin nanosa in pogojev sušenja. Pri 23 °C in 50- odstotni relativni zračni vlagi je obdelovanec po ca. 30 minutah dovolj suh za prijemanje, tehnično obremenljiv pa šele po kakih 2 urah.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, upočasnijo sušenje.

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke, opremo.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Tekočino po čiščenju zberite in odstranite enako kot izdelek.

Opozorilo

Macesen je kot lesna vrsta le pogojno primeren za premazovanje, zato uporabite raje smrekov in jelkin les. Za podrobnejše informacije na to temo se obrnite na naše strokovne svetovalce.
Surovi, nezaščiteni les zunaj objekta morate premazati takoj po izpostavitvi vremenskim vplivom (UV-žarkom, padavinam, vetru). Drugače pričakujte slabšo moč sprijema premaza, ki jo povzroči nastajajoči ločilni sloj. Izrazitost problemov z ločilnim slojem je nedoločljiva z običajnimi kontrolami na gradbišču.
Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na izrazito vremensko izpostavljenih fasadnih površinah je priporočljivo uporabiti radialno ali polradialno rezani les, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjih slojev lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Navpično montiran fasadni opaž naj ima prednost pred vodoravno montiranim.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju lesenih površin oziroma obnavljanju premazov na lesenih površinah upoštevajte dolžnost preverjanja in opozarjanja po ÖNORM B 2230-1.

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol--3(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija