caparol_pim_import/caparol_si/products/image/240618/065634_danske_industrielasur_5l_2018_SI.png

DANSKE Industrielasur (vodna tankoslojna industrijska lazura)

Vodna, prozorno pigmentirana tankoslojna lazura.

Opis

Prozorno pigmentirana, neslojetvorna, paroprepustna, tankoslojna lazura na osnovi vodno redčljive akrilatne smole za obarvanje, za zaščito pred UV-svetlobo in za zaščito pred vremenskimi vplivi. S konzervansom filma. Zelo primerna za obdelovanje s potapljanjem in zalivanjem obdelovancev.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je definiran kot "tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednjo biocidno učinkovino: 3-iod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-št. 55406-53-6)
Samostojni premaz za obarvanje vseh vremensko izpostavljenih lesenih elementov v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po standardu ÖNORM B 3802-1,
kot so na primer:

  • lesene hiše (zunanje površine),
  • fasadni opaži,
  • zimski vrtovi,
  • balkoni,
  • ograje,
  • čebelnjaki (zunanje površine).

Nosilne lesene elemente je treba predhodno obdelati z zaščitnim predpremazom DANSKE Holzschutzgrund ALI ali impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund.
Ni primerno: Izdelek ni primeren za les v trajnem stiku z zemljo ali vodo in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo. Ni primerno za premazovanje v notranjih prostorih in za vodoravne površine (npr. tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

5 litrov, 20 litrov

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, redwood, palisander, ebenovina, kostanj.
Barvni odtenki, prikazani na barvnih kartah, služijo le za okvirno predstavitev. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega odtenka. Če ste v dvomu, priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Posebne barvne odtenke vam pripravimo na zahtevo. Za zunanje površine brezbarvna različica Farblos ni primerna kot samostojni premaz. Barvne odtenke lahko posvetlite z največ 10 % brezbarvne verzije (Farblos), drugače se zmanjša UV-zaščita materiala.

Skladiščenje

Vsaj 1 leto, v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri ne dimenzijsko stabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Prah od brušenja ali nesprijete ostanke starih premazov temeljito odstranite s krtačenjem.
Prah od brušenja ali nesprijete ostanke starih premazov temeljito odstranite s krtačenjem.
Ostanki silikona povzročajo motnje v razmazu.

Postopek nanašanja

Obilno mazanje v vsaj dveh nanosih brez redčenja, potapljanje ali zalivanje.
Prvi nanos izvedite z vseh strani obdelovanca. Pred uporabo material dobro premešajte.
Obdelovanje je mogoče samo na utrjenih površinah/podlagah.
Za brizganje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo.
Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Nato sledita vsaj še 2 nerazredčena nanosa. Ne vdihavajte prah od brušenja!

Redčenje

Uporabljajte brez redčenja. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Poraba

Oblan les:
Pribl. 70 - 85 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za pribl. 12 do 14 m2.
Žagan les, brez oblanja:
Pribl. 85 - 100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za 10 do 12 m2.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/izkoristek in barvni odtenek.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so močno odvisni od količin nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni časovni intervali pri nanosu 100 ml/m2, 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlagi so:
drugi nanos po vsaj 3 urah vmesnega sušenja. Po končanem premazovanju je les po pribl.
12 urah popolnoma odporen proti zunanjim vremenskim vplivom.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke, opremo.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Tekočino po čiščenju zberite in odstranite enako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako zahteva standard ÖNORM B 3802-3, lahko les zaščitite s predpremazom DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi), ki les preventivno ščiti pred glivami modrivkam in trohnivkami, ali pa uporabite predpremaz DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil) za preventivno zaščito lesa glivami modrivkam in trohnivkami ter pred insekti.
Veziva, ki so redčljiva z vodo, imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi posušene premazane površine lahko zlepijo skupaj pri višjih temperaturah pod obremenitvijo. Če obstaja ta možnost, uvedite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, na primer vstavite mednje vmesne sloje iz papirja ali plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko stabilnih gradbenih elementih (okna in zunanja vrata) uporabite samo tesnila brez dodatka mehčal (plastifikatorjev) in se izogibajte površin "la-na-lak".

Posebna opozorila
Macesen je kot lesna vrsta le pogojno primeren za premazovanje, zato uporabite raje smrekov in jelkin les. Za podrobnejše informacije na to temo se obrnite na naše strokovne svetovalce.
Surovi, nezaščiteni les zunaj objekta morate premazati takoj po izpostavitvi vremenskim vplivom (UV-žarkom, padavinam, vetru). Drugače pričakujte slabšo moč sprijema premaza, ki jo povzroči nastajajoči ločilni sloj. Izrazitost problemov z ločilnim slojem je nedoločljiva z običajnimi kontrolami na gradbišču.
Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na izrazito vremensko izpostavljenih fasadnih površinah je priporočljivo uporabiti radialno ali polradialno rezani les, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjih slojev lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Navpično montiran fasadni opaž naj ima prednost pred vodoravno montiranim.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju lesenih površin oziroma obnavljanju premazov na lesenih površinah upoštevajte dolžnost preverjanja in opozarjanja po ÖNORM B 2230-1.

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. - Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. - Vsebino/posodo odstranite na deponijo nevarnih odpadkov.
Vsebuje 3-iod-2-propinilbutilkarbamat, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l. Ta izdelek vsebuje maksimalno 50 g/l HOS (VOC).

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija