caparol_pim_import/caparol_si/products/image/240136/065464_danske_dickschichtlasur_streichtype_075l_2018_SI.png

DANSKE Dickschichtlasur Streichtype (vodna debeloslojna lazura)

Vodna, debeloslojna lazura za les.

Opis

Prozorno pigmentirana, slojetvorna debeloslojna lazura, posebej za dimenzijsko stabilne elemente, na osnovi akrilatne smole za redčenje z vodo Za zaščito pred UV-svetlobo in vremenskimi vplivi. Ne razpoka pri večslojnem nanosu v skladu s standardom ÖNORM B 3803. S konzervansom filma.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je definiran kot "tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednjo biocidno učinkovino: 3-iod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-št. 55406-53-6).
Premazovanje dimenzijsko stabilnih lesenih elementov v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po standardu ÖNORM B 3802-1, kot so okna in zunanja vrata. Ni primerno:
Na velikih površinah v stanovanjskih in skupnih prostorih. Izdelek ni primeren za les v trajnem stiku z zemljo ali vodo in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo.

Pakiranje/velikost embalaže

0,75 litra, 2,5 litra, 5 litrov

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija. Barvni odtenki, prikazani na barvnih kartah, služijo le za okvirno predstavitev. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega odtenka. Če ste v dvomu, priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Posebne barvne odtenke vam pripravimo na zahtevo. Za zunanje površine brezbarvna različica Farblos ni primerna kot samostojni premaz. Barvne odtenke lahko posvetlite z največ 10 % brezbarvne verzije (Farblos), drugače se zmanjša UV-zaščita materiala.

Skladiščenje

Vsaj 1 leto, v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu: Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Prah od brušenja ali nesprijete ostanke starih premazov temeljito odstranite s krtačenjem.
Ostanki silikona poslabšajo razmaz.

Postopek nanašanja

Mazanje v vsaj dveh nanosih brez redčenja. Prvi nanos izvedite z vseh strani obdelovanca. Pred uporabo material dobro premešajte.
Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Nato sledita vsaj še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Uporabljajte brez redčenja. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Poraba

85 – 105 ml/m2 na nanos.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/izkoristek in barvni odtenek.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so močno odvisni od količin nanosa in pogojev sušenja. Okvirni časovni intervali pri nanosu 100 ml/m2, 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlagi so: prašno suho po 2 urah. Drugi nanos po vsaj 4 urah vmesnega sušenja. Nadaljnje obdelovanje elementov po vsaj 24-urnem sušenju. Končna trdnost za uporabo je dosežena po pribl. 1 tednu.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke, opremo.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Tekočino po čiščenju zberite in odstranite enako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako zahteva standard ÖNORM B 3802-3, lahko les zaščitite s predpremazom DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi), ki les preventivno ščiti pred glivami modrivkam in trohnivkami, ali pa uporabite predpremaz DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil) za preventivno zaščito lesa glivami modrivkam in trohnivkami ter pred insekti.
Veziva, ki so redčljiva z vodo, imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi posušene premazane površine lahko zlepijo skupaj pri višjih temperaturah pod obremenitvijo. Če obstaja ta možnost, uvedite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, na primer vstavite mednje vmesne sloje iz papirja ali plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko stabilnih gradbenih elementih (okna in zunanja vrata) uporabite samo tesnila brez dodatka mehčal (plastifikatorjev) in se izogibajte površin »la-na-lak«. Pred obdelovanjem preglejte konstrukcijo elementov, ali je strokovno ustrezna.

Posebna opozorila: Macesen je kot lesna vrsta le pogojno primeren za premazovanje, zato uporabite raje smrekov in jelkin les. Pri lesnih vrstah, ki vsebujejo veliko lesnih učinkovin, na primer hrast ali tropske lesne vrste, se lahko pojavijo obarvanja v premazu.
Za podrobnejše informacije na to temo se obrnite na naše strokovne svetovalce. Surovi, nezaščiteni les zunaj objekta morate premazati takoj po izpostavitvi vremenskim vplivom (UV-žarkom, padavinam, vetru). Drugače pričakujte slabšo moč sprijema premaza, ki jo povzroči nastajajoči ločilni sloj. Izrazitost problemov z ločilnim slojem je nedoločljiva z običajnimi kontrolami na gradbišču.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje 3-iod-2-propinilbutilkarbamat, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol- 3(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje maksimalno 40 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija