caparol_pim_import/caparol_si/products/image/240523/065622_danske_dickschichtlasur_spritztype_5l_2018_SI.png

DANSKE Dickschichtlasur Spritztype (vodna debeloslojna lazura)

Vodna, debeloslojna lazura za les, namenjena za brizganje (vodna debeloslojna lazura)

Opis

Prozorno pigmentirana, slojetvorna debeloslojna lazura, posebej za dimenzijsko stabilne elemente, na osnovi akrilatne smole za redčenje z vodo Za zaščito pred UV-svetlobo in vremenskimi vplivi. Ne razpoka pri večslojnem nanosu v skladu s standardom ÖNORM B 3803. S konzervansom filma. Ta izdelek je definiran kot "tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednjo biocidno učinkovino: 3-iod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-št. 55406-53-6).

Predvidena uporaba

Premazovanje dimenzijsko stabilnih lesenih elementov v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po standardu ÖNORM B 3802-1, kot so denimo okna ali zunanja vrata.

Ni primerno:
Na velikih površinah v stanovanjskih in skupnih prostorih. Izdelek ni primeren za les v trajnem stiku z zemljo ali vodo in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo.

Pakiranje/velikost embalaže

5 litrov, 20 litrov

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija in brezbarvna verzija (Farblos), pokrivno v različnih barvnih odtenkih (RAL, NCS, 3Dplus) in bela pokrivna verzija. Za zunanje površine je brezbarvna verzija (Farblos) primerna samo v kombinaciji s predpremazom DANSKE Twingrund. Prosevajoče/lazurne barvne odtenke lahko posvetlite z največ 10 % brezbarvne verzije (Farblos), drugače se zmanjša UV-zaščita. Barvni odtenki, prikazani na barvnih kartah, služijo le za okvirno predstavitev. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega odtenka. Če ste v dvomu, priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Posebne barvne odtenke vam pripravimo na zahtevo.

Skladiščenje

Vsaj 1 leto, v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu: Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih.(oknih, zunanjih vratih).

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona poslabšajo razmaz.
Pri "belem pokrivnem" barvnem odtenku načeloma priporočamo, da grundirate les s predpremazom DANSKE Aktivgrund (vsaj 150 µm mokre debeline filma = ca. 200 g/m2), ki prepreči pronicanje vodotopnih lesnih sestavin iz lesa. Zaporni predpremaz je vsekakor obvezen na hrastu in eksotičnih lesnih vrstah. Količino nanosa pri pokrivnem sloju lahko potem zmanjšate za pribl. 30 %.

Postopek nanašanja

Nabrizgajte obdelovance z vseh strani brez redčenja. Pred uporabo material dobro premešajte. Primerno tudi za elektrostatične brizgalne naprave.
Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Nato sledita vsaj še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Uporabljajte brez redčenja. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Poraba

Prosevajoči/lazurni nanos: 240 ml/m2 - 290 ml/m2 (brez izgube pri brizganju) zagotavlja normativno debelino suhega nanosa 80 - 100 µm.
Pokrivni nanos: 280 ml/m2 - 340 ml/m2 (brez izgube pri brizganju) zagotavlja normativno debelino suhega nanosa 80 - 100 µm.
Na navpičnih površinah lahko nanesete v eni delovni fazi do 400 ml/m2. Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo in barvni odtenek.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so močno odvisni od količin nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni časovni intervali pri nanosu 300 ml/m2, 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlagi so: prašno suho po pribl. 2 urah. Možnost razkladanja obdelovancev po 12 urah in možnost nadaljnjega obdelovanja po najmanj 24 urah sušenja. Končna trdnost za uporabo je dosežena po pribl. 1 tednu. Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke, opremo.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Tekočino po čiščenju zberite in odstranite enako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako zahteva standard ÖNORM B 3802-3, lahko les zaščitite s predpremazom DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi), ki les preventivno ščiti pred glivami modrivkam in trohnivkami, ali pa uporabite predpremaz DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil) za preventivno zaščito lesa glivami modrivkam in trohnivkami ter pred insekti.
Veziva, ki so redčljiva z vodo, imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi posušene premazane površine lahko zlepijo skupaj pri višjih temperaturah pod obremenitvijo. Če obstaja ta možnost, uvedite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali
pakiranju premazanih obdelovancev, na primer vstavite mednje vmesne sloje iz papirja ali plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko stabilnih gradbenih elementih (okna in zunanja vrata) uporabite samo tesnila brez dodatka mehčal (plastifikatorjev) in se izogibajte površin "la-na-lak". Pred obdelovanjem preglejte konstrukcijo elementov, ali je strokovno ustrezna.

Posebna opozorila: Macesen je kot lesna vrsta le pogojno primeren za premazovanje, zato uporabite raje smrekov in jelkin les. Za podrobnejše informacije na to temo se obrnite na naše strokovne svetovalce.
Surovi, nezaščiteni les zunaj objekta morate premazati takoj po izpostavitvi vremenskim vplivom (UV-žarkom, padavinam, vetru). Drugače pričakujte slabšo moč sprijema premaza, ki jo povzroči nastajajoči ločilni sloj. Izrazitost problemov z ločilnim slojem je nedoločljiva z običajnimi kontrolami na gradbišču.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. - Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. - Vsebino/posodo odstranite na deponijo za nevarne odpadke.
Vsebuje 3-iod-2-propinilbutilkarbamat, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol- 3(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 30 g/l HOS (VOC).

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (po ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 121
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija