caparol_pim_import/caparol_si/products/image/240351/065525_danske_aqua_rapid_5l_2018_SI.png

DANSKE Aqua Rapid vodna srednjeslojna industrijska lazura

Vodna, paroprepustna srednjesojna lazura, specialna lazura za industrijsko uporabo.

Opis

Prozorno pigmentirana, paroprepustna srednjeslojna lazura na osnovi vodne akrilatne smole za obarvanje in zaščito pred UV-svetlobo in vremenskimi vplivi Primerno za termično podprti postopek sušenja , ne razpoka pri večslojnem nanosu v skladu s standardom ÖNORM B 3803. S konzervansom filma.
Ta izdelek je definiran kot "tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednjo biocidno učinkovino: 3-iod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-št. 55406-53-6).

Lastnosti

Samostojni premaz za obarvanje vseh vremensko izpostavljenih lesenih elementov v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po standardu ÖNORM B 3802-1, kot so na primer:

  • fasadni opaži,
  • lesene hiše,
  • zimski vrtovi,
  • okna ali zunanja vrata.

Nosilne lesene elemente je treba predhodno obdelati z zaščitnim predpremazom DANSKE Holzschutzgrund ALI ali impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund.
Ni primerno:
Izdelek ni primeren za les v trajnem stiku z zemljo ali vodo in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo. Izdelek se ne uporablja na velikih površinah v stanovanjskih in skupnih prostorih. Izdelek ni primeren za vodoravne površine (npr. tla na terasi).

Pakiranje/velikost embalaže

5 litrov, 20 litrov

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, redwood, akacija palisander, ebenovina, kostanj, pa tudi za vse sivkaste odtenke DANSKE-Greywood. Barvni odtenki, prikazani na barvnih kartah, služijo le za okvirno predstavitev. Če ste v dvomu, priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega odtenka. Posebne barvne odtenke vam pripravimo na zahtevo.
V brezbarvni verziji (Farblos) ni primerno kot samostojen premaz. Barvne odtenke lahko posvetlite z največ 10 % brezbarvne verzije (Farblos), drugače se zmanjša UV-zaščita materiala.

Skladiščenje

Vsaj 1 leto, v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri ne dimenzijsko stabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona poslabšajo razmaz.

Postopek nanašanja

Nanos izvedite v najmanj dveh slojih brez redčenja v brizgalni napravi, vakumatu ali v pršilnih tunelih. Prvi nanos izvedite z vseh strani obdelovanca. Pred uporabo material dobro premešajte. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Nato sledita vsaj še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Uporabljajte brez redčenja. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Poraba

Oblan les: 65 - 90 ml/m2 na nanos.
Žagan les, brez oblanja: 85 - 105 ml/m2 na nanos.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo, izkoristek in barvni odtenek. Točne količine porabe morate prilagoditi postopku nanašanja s pomočjo testnega premaza.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 5°C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so močno odvisni od količin nanosa in pogojev sušenja. Optimalne nastavitve strojne opreme morate ugotoviti s poskušanjem. Nastanek kožice na površini preprečite tako, da pri debelini mokrega nanosa 80 µm pred toplotno obdelavo upoštevate časovni interval zračenja vsaj 5 minut pri temperaturi 25 °C.
Po toplotnem sušenju je premazane obdelovance dovoljeno zlagati v skladovnice šele potem, ko so se ohladili na pod 25 °C.

Primer za debelino mokrega filma 80 µm v sušilnem kanalu:
zračiti 5 minut na temperaturi 25 °C,
za 5 minut izpostaviti vročemu zraku 30 °C s postopnim naraščanjem na 55 °C ali
za 30 sekund v infrardeči kanal (3 x 3,25 kW),
hladiti 5 minut na temperaturi 20 °C.

Brez podporne toplotne obdelave je površina po pribl. 30 minutah pri 23 °C dovolj suha za prijemanje in po pribl. 60 minutah jo lahko drugič premažete. Možnost zlaganja v skladovnice po pribl. 8 urah po zadnjem nanosu.Po končanem premazovanju je les po pribl. 12 urah popolnoma odporen proti zunanjim vremenskim vplivom.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke, opremo.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Tekočino po čiščenju zberite in odstranite enako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako zahteva standard ÖNORM B 3802-3, lahko les zaščitite s predpremazom DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi), ki les preventivno ščiti pred glivami modrivkam in trohnivkami, ali pa uporabite predpremaz DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil) za preventivno zaščito lesa glivami modrivkam in trohnivkami ter pred insekti.
Veziva, ki so redčljiva z vodo, imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi posušene premazane površine lahko zlepijo skupaj pri višjih temperaturah pod obremenitvijo. Če obstaja ta možnost, uvedite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, na primer vstavite mednje vmesne sloje iz papirja ali plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko stabilnih gradbenih elementih (okna in zunanja vrata) uporabite samo tesnila brez dodatka mehčal (plastifikatorjev) in se izogibajte površin "la-na-lak".

Posebna opozorila:
Macesen je kot lesna vrsta le pogojno primeren za premazovanje, zato uporabite raje smrekov in jelkin les. Za podrobnejše informacije na to temo se obrnite na naše strokovne svetovalce.
Surovi, nezaščiteni les zunaj objekta morate premazati takoj po izpostavitvi vremenskim vplivom (UV-žarkom, padavinam, vetru). Drugače pričakujte slabšo moč sprijema premaza, ki jo povzroči nastajajoči ločilni sloj. Izrazitost problemov z ločilnim slojem je nedoločljiva z običajnimi kontrolami na gradbišču.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na izrazito vremensko izpostavljenih fasadnih površinah je priporočljivo uporabiti radialno ali polradialno rezani les, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjih slojev lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Navpično montiran fasadni opaž naj ima prednost pred vodoravno montiranim.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju oziroma obnavljanju lesenih površin morate upoštevati dolžnost preverjanja in opozarjanja po ÖNORM B 2230-1.

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE Chronograph.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. - Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. - Lahko izzove alergične kožne reakcije - Ne vdihavajte prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila - Kontaminiranih delovnih oblačil ne nosite zunaj delovnega mesta - Nosite zaščitne rokavice - PRI STIKU S KOŽO: izperite z veliko vode - Posebni ukrepi (glejte oznake na tej etiketi) - Pri draženju kože ali pri kožnem izpuščaju: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo - Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo - Vsebino/posodo odstranite na deponijo nevarnih odpadkov.
Vsebuje1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 3-iod-2-propinilbutilkarbamat, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko izzove alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje maksimalno 65 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija