caparol_pim_import/caparol_si/products/image/18250/020285_SAP-701785_1_L_Capalac_PU-Haerter.png

Capalac PU- Härter

Dodatek za lake, narejen iz alkidne smole, odličen za pospeševanje sušenja in izboljšanje kemijske ter mehanske obremenljivosti.

Predvidena uporaba

Za vse lake iz alkidne smole z izjemo vodno emulgiranih lakov iz alkidne smole kot dodatek 5–15 utežnih odstotkov v notranjem in zunanjem področju na togih in trdnih podlagah. Posebej primeren je za pospeševanje sušenja Capalac SolidGold in kot trdilec za lak z učinki, visoko sijajni barvni lak in svilnato mat barvni lak Capalac v barvnem odtenku RAL 9006 in 9007.

Lastnosti

  • Pospešuje sušenje za do 40 %.
  • Izboljšuje kemijsko in mehansko obremenljivost.

Osnova materiala

Izocianat

Pakiranje/velikost embalaže

500 ml, 1 l

Skladiščenje

Trdno zaprto embalažo hranite na hladnem in suhem mestu.

Gostota

pribl. 0,98 g/cm3

Opozorilo

Dodatek je brezbarven in odvisno od dodane količine zmanjšuje sposobnost prekrivanja ter v manjšem obsegu tudi viskoznost. Pri svilnato mat oziroma svilnato sijajnih lakih se stopnja sijaja nekoliko poveča. Proizvod je namenjen izključno za profesionalno uporabo.

Priprava podlage

Za obdelavo s čopičem ali pleskarskim valjčkom, odvisno od želene pospešitve sušenja in želene končne trdote, umešajte 5 do 15 utežnih odstotkov v laka iz alkidne smole. Za obdelavo z brizganjem umešajte 15 utežnih odstotkov dodatka.

Pozor: ne dodajajte več kot 15 utežnih odstotkov dodatka. Pri debeloslojnem laku Capalac ne dodajajte več kot 5 utežnih odstotkov dodatka.

Odprti čas za vgradnjo materiala

Čas obdelave:
Pri +20 °C je čas obdelave proizvoda 8 ur.
Pozor: konca časa obdelave ni mogoče prepoznati.

Sušenje/interval sušenja

Pospeševanje sušenja:
Pri +20 °C in 65 % relativni zračni vlažnosti. Čas sušenja se glede na dodano količino in glede na posamični proizvod skrajša približno za naslednji čas:

  • Dodatek 5 utežnih odstotkov: čas sušenja je krajši za približno 20 %;
  • Dodatek 10 utežnih odstotkov: čas sušenja je krajši za približno 30 %;
  • Dodatek 15 utežnih odstotkov: čas sušenja je krajši za približno 40 %.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijske uporabnike (tehnična raba). Tekočina in hlapi so vnetljivi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko draži dihalne poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte hlapov/razpršila. Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili. Preprečite sproščanje v okolje. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO: izperite z veliko vode. SKLADIŠČENJE: hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite v tesno zaprti posodi.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo, na kateri so lahko le strjeni in oprijeti ostanki materiala. Nestrjene ostanke oddajte na zbirališču za stare barve.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat.: A/j) znaša 500 g/l. Vsebnost HOS za ta proizvod ne sme preseči 500g/l.

Pri dodajanju v lake iz alkidne smole je dosežena kategorija A/j.
Pridobite informacijo o največji dovoljeni količini dodatka.

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati z nami ali s sodelavci naše Tehnične službe. Z veseljem vam bomo pomagali s konkretnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija