caparol_pim_import/caparol_si/products/image/180870/054715_capalac_universallack-0_SI.png

Capalac Universallack

Enokomponentni lak na osnovi metakrilne smole, vsebuje topila, je pigmentiran, v suhem stanju dobi svilnati sijaj. Zavira prehajanje plinov in vodne pare.

Predvidena uporaba

Za barvne premaze na skoraj vseh materialih: mineralnih podlagah, kovinskih podlagah, trdem PVC-ju, lesenih in ivernih ploščah. Odličen kot zaključni premaz pri zaščiti betona in popravilih betona.

Lastnosti

Vsebuje topila, je pigmentiran, odporen proti vremenskim vplivom, svetlobi in UV-žarkom, odporen je tudi staranju, zelo se upira prehajanju CO2 in SO2, preprečuje predčasno razgradnjo alkalnosti v betonski prevleki.

Osnova materiala

Metakrilatna smola z vsebnostjo topil.

Pakiranje/velikost embalaže

3 kg, 10 kg

Barvni toni

Bele barve. Posebni barvni toni na zahtevo.

Stopnja sijaja

S svilnatim sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Gostota

Specifična masa: 1,2 g/cm3, različna glede na barvne odtenke

Podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije ter ločilnih snovi, biti mora suha in vpojna.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje.
Tudi brizganje z brezzračnimi brizgalnimi napravami (airless).

Sestava nanosov

Beton, cementni omet, mikroarmirani (vlakneni) cement:
1 osnovni nanos in 1 do 2 zaključna nanosa z univerzalnim lakom Capalac Universallack.

Železo in jeklo:
Grundiranje z univerzalnim predpremazom Capalac AllGrund ali Capalac 2K-EP-Haftgrund. Na zunanjih površinah priporočamo antikorozijski zaščitni predpremaz v 2 nanosih.2 zaključna nanosa z lakom Capalac Universallack.

Barvne (neželezne) kovine in trdi PVC:
Grundiranje za dober oprijem s predpremazom Capalac AllGrund ali Capalac 2K-EP-Haftgrund. 1 ali 2 zaključna nanosa z lakom Capalac Universallack.

Iverne plošče:
Enkrat osnovni in enkrat zaključni premaz z lakom Capalac Universallack.

Poraba

Pribl. 150–200 g/m2 za 1 nanos
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.)

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem:
Ne sme pasti pod +5 °C ali prekoračiti +30 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane. Pazite na rosišče! (Temperatura podlage naj znaša najmanj +3 °C nad temperaturo rosišča!)

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je lak prašno suh po pribl. 1 uri, po pribl. 2 urah je lahko izpostavljen dežju in po pribl. 12 urah je na voljo za premazovanje/ naslednji nanos. Pri nizkih temperaturah se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Verdünnung UL-20.

Opozorilo

Lak ne sme imeti trajnega stika s tesnili, ki vsebujejo plastifikatorje (mehčala). Specifične lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vnetljivo! Draži dihalne organe. Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plinov, dima, hlapov, meglice (navedite ustrezno(-e) oznako(-e) proizvajalca. Preprečite stik s kožo. Hranite samo v tesno zaprti originalni embalaži in na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Izdelka ne izpuščajte oz. odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila in varnostni list.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: UN 1263, razred 3, III
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija