caparol_pim_import/caparol_si/products/image/75356/032252_Histolith_Trass-Kalkputz.png

Histolith Trass-Kalkputz

Apneni omet s kraterskim tufom za zunanje in notranje površine

Predvidena uporaba

Uporablja se kot osnovni ali zaključni omet, za ometavanje zidov z zunanje in notranje strani.

Lastnosti

  • Maltna skupina P II a
  • Odpornost proti zmrzali
  • Ročna ali strojna vgradnja

Osnova materiala

Apno s kraterskim tufom in mineralnimi dodatki po DIN EN 13139.

Pakiranje/velikost embalaže

30 kg v vreči, silos na zahtevo

Barvni toni

Svetlorjave barve.

Skladiščenje

Na suhem vsaj 9 mesecev od proizvodnega datuma.

Največja velikost zrn

0–4 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

pribl. 10

Tlačna trdnost

> 2,0 N/mm2

Ustrezne podlage

Primerno za zid po DIN 1053. Ni primerno za vlažen in zasoljen zid. Upoštevajte DIN 18550, VOB, del C, DIN 18350.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava materiala

  • Omet Histolith® Trass-Kalkputz lahko vgradite ročno ali z vsemi običajnimi stroji za nanašanje ometa
  • Potrebna količina vode: pribl. 7 l/vrečo 
  • Odprti čas za vgradnjo materiala: pribl. 120 minut

Postopek nanašanja

Material nanesite na pripravljeno podlago v debelini 15 do 20 mm, površino po začetnem strjevanju naredite nekoliko hrapavo. Po ustreznem intervalu sušenja lahko naneste drugi sloj ometa z enakim materialom. Povprečna debelina sloja na zunaj objekta znaša 20 mm (dopustna minimalna debelina je 15 mm) in znotraj objekta 15 mm (dopustna minimalna debelina je 10 mm). Če morate izdelati filcano površino, lahko po ustreznem intervalu sušenja nanesete fini omet Histolith® Feinputz ali renovirno maso Histolith® Renovierspachtel in to na fino zaribate z mehko gobo.

Sestava nanosov

Na zunanjih površinah je potrebna še zaključna barva. Priporočljive so samo visoko paroprepustne barve, na primer disperzijsko-silikatne in apnene barve znamke Histolith®.

Poraba

Pribl. 1,4 kg/m2 na 1 mm debeline sloja. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura ≥ +5 °C za zrak in podlago.
Ne delajte na direktni sončni svetlobi, močnem vetru ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami (ponjavami).

Sušenje/interval sušenja

Pred naslednjimi delovnimi fazami upoštevajte 1-dnevni premor za vsak mm debeline nanosa. Med sušenjem zaščitite obdelane površine pred prehitro izsušitvijo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča hude poškodbe oči. Lahko draži dihalne poti. Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Nosite zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Sperite kožo z vodo/pod prho. PRI VDIHAVANJU: Osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Hranite zaklenjeno. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Posode hranite tesno zaprte. Povzroča draženje kože. Ne vdihavajte prahu. Preprečite vdihavanje prahu. Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej označevalni etiketi).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija