caparol_pim_import/caparol_si/products/image/80028/LACU000142_capatherm_holz_ueberzugslack_farblos_innen_lm.png

Capatherm Holz Überzugslack farblos innen LM

Brezbarvni specialni zaščitni prekrivni lak z vsebnostjo topil, ki se uporablja kot zaključni premaz v protipožarnem sistemu CapaTherm, na predhodno premazanih lesenih konstrukcijah v notranjih prostorih.

Opis

CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM v mat ali svilnatosijajni različici je brezbarvni specialni zaščitni prekrivni lak z vsebnostjo topil, ki se uporablja kot zaključni premaz v protipožarnem sistemu skupaj s protipožarnim premazom – izolatorjem na predhodno premazanih lesenih konstrukcijah v notranjih prostorih.

Osnova materiala

  • Specialni prosojni lak
  • Enokomponenten

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l.

Barvni toni

Brezbarven.

Stopnja sijaja

Mat in s svilnatim sijajem.

Skladiščenje

V originalno zaprti embalaži pri najmanj +5 °C do največ +30 °C lahko izdelek hranite najmanj 6 mesecev v suhem in dobro zračenem prostoru, ki ne zmrzuje.

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo

Konsistenca

tekoče

Ustrezne podlage

Lesene konstrukcije, masivni les, vezane plošče, iverne plošče ipd., predhodno obdelani s protipožarnim izolatorjem CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, brez prahu, umazanije, masti in voska.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje.
Pred uporabo dobro premešajte! Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brezzračno brizganje.
Dodajanje razredčila običajno ni potrebno. Z valjčkanjem dosežemo manjše debeline nanosa.

Pozor! Pri mazanju in valjčkanju obdelajte samo zelo majhne površine! (Preberite tehnično smernico s priporočili za airless vgradnjo (visokotlačno brezzračno brizganje) protipožarnega sistema CAPATHERM®).

Sestava nanosov

Najmanjša količina nanosa: pribl. 40 – 80 g/m2

Poraba

pribl. 60 – 120 g/m2

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Ne sme pasti pod +5° C (temperatura objekta/sobna temperatura).

Sušenje/interval sušenja

Prašno suh v pribl. 5–6 urah.
Popolnoma suh v pribl. 15 urah.
Lastnosti sušenja veljajo za temperaturo +20 °C in 65-odstotno relativno zračno vlago.
Prekrivni lak CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM lahko nanesete na zadnji protipožarni sloj šele po 48 urah. Če se sobna temperatura zniža in zračna vlaga zviša, se tudi čas sušenja ustrezno podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom.

Opozorilo

CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM nanesete v enem delovnem hodu.
Količina nanosa ne sme znašati manj kot 80 g/m2.

Pri delu upoštevajte splošne predpise za zaščito in varnost pri delu s premaznimi materiali (ne vdihavajte razpršene meglice). Poskrbite za dobro prezračevanje.

Ko se prekrivni lak CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM popolnoma posuši, ima nevtralen vonj. CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM je zaščitni lak, ki samodejno ugasne ob požaru. Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov pri tem protipožarnem sistemu!
Obvezno upoštevajte predpisane količine nanosa, drugače protipožarni učinek ni več zagotovljen!

Termična obremenitev gotovega premaza nad +60 °C povzroči površinske napake.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Vnetljivo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik izdelka z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če se polijete, nemudoma odstranite dele oblačil, ki so politi in z vodo izperite kožo.

Ne izpraznite v kanalizacijo. Izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Za gašenje ne uporabljajte vode. Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 495 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
ADR/RID: Ni blago razreda 3.
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: A II
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija