caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158472/050878_Capatherm_stahl_ueberzugslack_lm-0_SI.png

CapaTherm Stahl Überzuglaslack LM

Specialni pokrivni lak za jeklo s svilnato mat sijajem, brezvsebnosti aromatov, z visokim deležem trdnih delcev. Odlikujejoga visoka stabilnost polsijaja, obstojnost na svetlobi in odpornostproti staranju.

Opis

Ta specialni pokrivni lak z visokem deležem trdnih delcev se uporablja kot zaključni premaz v protipožarnem premaznem sistemu CAPATHERM® Stahlbrandschutzsystem LM na notranjih in zunanjih površinah. Podlaga so predpremazane jeklene konstrukcije.

Lastnosti

  • Količina nanosa: notranje površine: 1 x 120 g/m2, zunanje površine: 2 x 120 g/m2
  • Viskoznost ob dobavi: pripravljeno za direktno vgradnjo

Osnova materiala

Kombinacija specialnih smol, vsebuje topila.

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l in 20 l

Barvni toni

Bela, pastelni toni, RAL-toni.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je zračen, suh in ne zmrzuje. V nenačeti embalaži pri najmanj +5 °C do največ +30 °C, v dobro zračenem, suhem prostoru, ki ne zmrzuje, je rok skladiščenja najmanj 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,3 kg/l, različno glede na barvni ton.

Ustrezne podlage

Jeklene konstrukcije, premazane s protipožarnim sistemom CAPATHERM® Stahlbrandschutzsystem LM za notranje in zunanje jeklene konstrukcije.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, brez prahu, umazanije, masti in voska.

Postopek nanašanja

Mazanje, valjčkanje, brizganje po priporočilih v tehnični smernici za brezzračno brizganje protipožarnega sistema CAPATHERM® Stahlbrandschutzsystem.

Visokotlačni nanos:
Šoba: 1,5–1,8 mm,
Tlak: 3–4 barov,
Redčenje: okoli 5 –10%.

Čopič, valjčkanje: brez dodatka razredčila.
Brizganje: največ 10 masnih % razredčila CAPATHERM® Stahl-Verdünnung 01.

Redčenje

Z razredčilom CAPATHERM® Stahl-Verdünnung 01, mešalno razmerje je odvisno od postopka nanašanja.

Poraba

Pribl. 120–150 g/m2 na delovni hod (nanos).

Pogoji pri izvedbi

Pred uporabo dobro premešajte! Mazanje s čopičem, valjčkanje, brezzračno brizganje (airless). Dodajanje razredčila običajno ni potrebno. Z valjčkanjem dosežemo manjše debeline nanosa.
Splošno: DIN EN ISO 12944, še posebno 3., 4., 7. del, ÖNORM B 2230/4. del.

Sušenje/interval sušenja

Prašno suho po pribl. 4 urah, suho za prijemanje po pribl. 8 urah, naslednji nanos po pribl. 16 urah, popolnoma suho po pribl. 24 urah. Lastnosti sušenja veljajo za temperaturo 20 °C in relativno zračno vlago 65 %. Pokrivni lak CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM lahko nanesete na zadnji protipožarni sloj šele po 48 do 72 urah. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z razredčilom CAPATHERM® Stahl-Verdünnung 01.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 25°– 65°,
Šoba: 0,013 – 0,021 cole,
Tlak: 160 barov,
Redčenje: brez redčenja.

Opozorilo

Pokrivni lak za jeklo CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM se nanaša v enem delovnem hodu. Količina nanosa ne sme biti nižja od 120 g/m2. Pri delu upoštevajte splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Poskrbite za dobro prezračevanje. Ko se lak CAPATHERM® popolnoma posuši, je brez vonja in ne vsebuje strupenih sestavin. CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM je zaščitni lak, ki samodejno ugasne ob požaru. Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov in dosledno upoštevajte predpisane količine nanosa, drugače protipožarni učinek ni več zagotovljen!

Termična obremenitev gotovega premaza nad 80 °C povzroči površinske napake.
Temni barvni toni pokrivnega laka, ki so izpostavljeni neposredni sončni pripeki, lahko sprožijo reakcije v protipožarnem premazu, zato morate barvni ton vedno uskladiti s proizvajalcem sistema.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik s kožo. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Za gašenje ne uporabljajte vode. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje.

Odstranjevanje

Upoštevajte posebna navodila/varnostni list. Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat. A/i): 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 450 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: Ni blago razreda 3.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list