caparol_pim_import/caparol_si/products/image/142223/047033_Capatherm_stahl_daemm_aussen_lm_HR_20L_HR.png

CapaTherm Stahl Dämmschicht bildner aussen LM

Protipožarni premaz R30/R60 za jeklo na osnovi topil, zunanji.
Pod vplivom vročine se močno razpeni in deluje kot protipožarni izolator.

Opis

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner außen LM R30/R60 je protipožarni premaz z vsebnostjo topil za jeklene gradbene elemente zunaj prostorov.
Celotni premazni sistem (sredstvo za grundiranje, protipožarni premaz, pokrivni lak itd.) dobro prekrije profilirane dele (sledi profilu), zagotavlja antikorozijsko zaščito in statično ne obremenjuje elementov. Kot učinkovito protipožarno zaščito jeklenih konstrukcij ga lahko uporabimo tudi v notranjih prostorih. Je uradno preizkušen in registriran po avstrijskem standardu ÖNORM EN 13501, 2. del (preizkuševalni laboratorij IBS Institut Linz).

Protipožarni razred:
R30 in R60

Predvidena uporaba

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner außen LM R30/R60 je protipožarni premaz, ki se močno razpeni pod vplivom vročine; njegova naloga je, da podaljša protipožarno odpornost nosilcev, podpornikov in skeletnih konstrukcij (nateznih in tlačnih palic pri nosilnih skeletnih konstrukcijah) z odprtimi in zaprtimi profili iz jekla (z izjemo lahke jeklogradnje). Lahko se uporablja v notranjih prostorih (npr. v garažah) ali na zunanjih površinah gradbenih objektov, ki niso stalno izpostavljene mokroti ali zelo agresivnim plinom.

Osnova materiala

Specialni akrilpolimer.

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l.

Barvni toni

Niansiranje ni dovoljeno.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v zračnem, suhem prostoru, ki ne zmrzuje. Najmanj 12 mesecev v neodprti originalni embalaži.

Gostota

1,3 kg/l

Vsebnost trdnih delcev

70 - 73%

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo/tiksotropen.

Konsistenca

tekoče

Priprava podlage

Podlago, ki jo boste obdelali, morate skrbno očistiti in odstraniti ves prah, umazanijo, mast, vosek, rjo in škajo (oksidno plast na kovini, ki nastane ob žarjenju pri visoki temperaturi).
Pocinkane jeklene konstrukcije ali jeklene konstrukcije, ki so že obdelane s cinkovimi prašnimi barvami, morate premazati z dvokomponentnim sredstvom za grundiranje CAPATHERM STAHL Phosphatgrund 2K LM (upoštevajte tehnično smernico). Nosilne stare premaze preverite, ali so primerni za protipožarni premaz ali nove premaze (preberite tehnično smernico Preverjanje podlage in predpremazi za protipožarne sisteme na jeklu).

Postopek nanašanja

Splošno:
Upoštevajte DIN EN ISO 12944, še posebno 3., 4., 7. del, ÖNORM B 2230/4. del.
Mazanje, valjčkanje, brezzračno brizganje (airless) po priporočilih v tehnični smernici za brezzračno brizganje protipožarnih materialov CAPATHERM®.

Redčenje

Praviloma ni treba dodajati razredčila; dovoljena dodana količina znaša največ 4 vol. % razredčila CAPATHERM® Verdünnung 02.

Sestava nanosov

Predpremaz:
150 g/m2 CAPATHERM® PRIMER LM ali CAPATHERM® KO Schutzgrund LM ali za pocinkane površine 150 g/m2 CAPATHERM® Phosphatgrund 2 K LM.

Zaščitni pokrivni lak:
2 x 120 g/m2 CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM.

Pogoji pri izvedbi

Ne delajte pri temperaturi pod +5 °C ali nad +50 °C in ne pri relativni zračni vlagi nad 80 %.
Pri dežju, snegu, rosi, kondenziranju (pri relativni zračni vlagi nad 80 % je večja nevarnost kondenziranja), pri močni osončenosti in prisotnosti agresivnih plinov ali pri prašenju morate delo prekiniti! Z delom nadaljujte šele potem, ko škodljivi vplivi izginejo.

Protipožarni premaz mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi, dokler ni izdelan celotni sistem, to je vključno do nanosa zaščitnega pokrivnega laka. Priporočamo, da delovne površine obdate z zaščito.
Mokre površine (sredstvo za grundiranje) lahko posušite s termično obdelavo s plamenom.
Segrevanje zmanjša tveganje za ponovno nastajanje kondenzata. Pri kritičnih obremenitvah, na primer pri pogostem nabiranju kondenzata ali pri močnem segrevanju površin nad +45 °C, so potrebni posebni ukrepi.

Sušenje/interval sušenja

V 12 do 15 urah je premaz površinsko suh, v 48 do 72 urah se posuši v globino. Interval sušenja je vedno odvisen od debeline suhega filma, pri visokih debelinah suhega filma lahko sušenje v globino traja več kot 72 ur. Naslednji nanos lahko sledi po približno 24 urah za vsak sloj protipožarnega premaza. Lastnosti sušenja veljajo za temperaturo +20 °C z naravnim prezračevanjem, relativno zračno vlago 65 % in lahko močno odstopajo v drugačnih vremenskih pogojih. Temperatura med vgradnjo protipožarnega premaza ne sme pasti pod rosišče.

Čiščenje orodja

Takoj po končanem delu temeljito očistite z razredčilom CAPATHERM®-Verdünnung 02.

Opozorilo

Za barvno varianto je dovoljen samo sistemsko preizkušen pokrivni lak za jeklo CAPATHERM®-Überzugslack LM v priporočenih barvnih odtenkih (glejte tehnični list).
Potreben je en nanos zaščitnega laka. Nanos zaščitnega laka lahko sledi šele 72 ur po nanosu zadnjega sloja protipožarnega premaza. Premazovanje je dovoljeno šele, ko se protipožarni premaz popolnoma presuši (dovolj trdno za preizkus z nohtom). Laki CAPATHERM®-Überzugslack so protipožarni laki, ki samodejno ugasnejo ob požaru.

Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov in dosledno upoštevajte predpisane količine nanosa.

Temni barvni toni pokrivnega laka, ki so izpostavljeni neposredni sončni pripeki, lahko sprožijo reakcije v protipožarnem premazu, zato morate barvni ton vedno uskladiti s proizvajalcem sistema. Če nameravate namestiti zaščitne obloge in prevleke prek gradbenih elementov, premazanih s protipožarnim premazom, morate upoštevati najmanj 2- do 7-centimetrsko razdaljo, odvisno od protipožarnega razreda. Drugače take obloge ovirajo predvideni protipožarni učinek. Termična obremenitev gotovega premaza nad +80 °C povzroči površinske napake. Pozor! Termična obremenitev gotovega premaza nad +80 °C povzroči površinske napake.

Posebna navodila:
Protipožarne sloje je treba nanašati v več delovnih hodih. Debelina mokrega sloja protipožarnega premaza na grundiranje v 1. delovnem hodu ne sme preseči 400 µm in v naslednjih delovnih hodih ne sme preseči 500 µm. Upoštevajte predpisane najmanjše količine nanosa/najmanjše debeline sloja. Če teh ne dosežete, se zmanjša protipožarni učinek premaza. Med vgradnjo premaza ves čas merite debelino mokrega in suhega sloja na objektu. Upoštevajte tudi splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Poskrbite za dobro prezračevanje.
Premazna dela lahko izvaja samo usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z vrsto in delovanjem protipožarnih premazov.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov ali meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Pri nezgodi ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Hranite samo v originalnih posodah. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila/varnostni list. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 450 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55202 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: Ni blago razreda 3.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list