CapaTherm Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90 / R120

Protipožarni premaz za jeklo za notranje prostore na osnovi topil, ki se močno razpeni pod vplivom vročine.

Opis

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90/R120 je protipožarni premaz z vsebnostjo topil za jeklene gradbene elemente v notranjih prostorih. Premazni sistem (sredstvo za grundiranje, protipožarni premaz, prekrivni lak itd.) dobro prekrije profilirane dele (sledi profilu), zagotavlja antikorozijsko zaščito, ne vpliva na statiko in lahko se uporablja se za zaščito jeklenih konstrukcij v notranjih prostorih. Je uradno preizkušen in certificiran po avstrijskem standardu ÖNORM EN 13501, 2. del (preizkuševalni laboratorij IBS Institut Linz).

Predvidena uporaba

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90/R120 je protipožarni premaz, ki se močno razpeni pod vplivom vročine; njegova naloga je, da podaljša protipožarno odpornost nosilcev, podpornikov in skeletnih konstrukcij (nateznih in tlačnih palic pri nosilnih skeletnih konstrukcijah) z odprtimi in zaprtimi profili iz jekla (razen lahke jeklogradnje). CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90/R120 se uporablja v notranjih prostorih ali na izredno dobro zaščitenih zunanjih frontah gradbenih objektov, ki niso stalno izpostavljene mokroti ali zelo agresivnim industrijskim plinom.

Osnova materiala

Specialni akrilni polimer.

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l.

Barvni toni

Bele barve.
Niansiranje: Ni dovoljeno.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite v prostoru, ki je dobro zračen, suh in ne zmrzuje.

Tehnični podatki

  • Delež trdnih delcev (suhe snovi): 70–73 %.
  • Stanje: tekoče.
  • Komponente: enokomponentni izdelek.
  • Viskoznost ob dobavi: gotovi izdelek za direktno vgradnjo/tiksotropen.

Gostota

1,3 kg/l

Priprava podlage

Podlago, ki jo boste obdelali, morate skrbno očistiti in odstraniti ves prah, umazanijo, mast, vosek, rjo in škajo (oksidno plast na kovini, ki nastane ob žarjenju pri visoki temperaturi). Pocinkane jeklene konstrukcije ali jeklene konstrukcije, ki so že obdelane s cinkovimi prašnimi barvami, morate premazati z dvokomponentnim sredstvom za grundiranje CAPATHERM STAHL Phosphatgrund 2K LM (upoštevajte tehnično smernico). Nosilne stare premaze preverite, ali so primerni za protipožarni premaz ali nove premaze (preberite tehnično smernico Preverjanje podlage in predpremazi za protipožarne sisteme na jeklu).

Postopek nanašanja

Splošno: DIN EN ISO 12944, zlasti 3., 4., 7. del / ÖNORM B 2230/4. del.
Mazanje, valjčkanje, brezzračno brizganje: glejte tehnični list Priporočila za vgradnjo materialov s protipožarno zaščito CAPATHERM® z brezzračnim brizganjem.

Redčenje

Praviloma ni treba dodajati razredčila; dovoljena dodana količina znaša največ 4 vol. % razredčila CAPATHERM® Verdünnung 02.

Sestava nanosov

Grundiranje: 150 g/m2 CAPATHERM® PRIMER LM ali CAPATHERM® KO Schutzgrund LM ali za pocinkane površine 150 g/m2 CAPATHERM® Phosphatgrund 2 K LM.
Protipožarni premaz: Poraba je navedena v tabeli.
Zaščitni pokrivni lak: 1 x 120 g/m2 CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM

Pogoji pri izvedbi

Ne delajte pri temperaturi pod +5 °C ali nad +50 °C in ne pri relativni zračni vlagi nad 80 %. Pri dežju, snegu, rosi, kondenziranju (pri relativni zračni vlagi nad 80 % je večja nevarnost kondenziranja), pri močni osončenosti in prisotnosti agresivnih plinov ali pri prašenju morate delo prekiniti! Z delom nadaljujte šele potem, ko škodljivi vplivi izginejo.

Sušenje/interval sušenja

V 12 do 15 urah je premaz površinsko suh, v 48 do 72 urah se posuši v globino. Interval sušenja je vedno odvisen od debeline suhega filma, pri visokih debelinah suhega filma lahko sušenje v globino traja več kot 72 ur. Naslednji nanos lahko sledi po pribl. 24 urah za vsak sloj protipožarnega premaza. Karakteristike sušenja veljajo za temperaturo +20 °C z naravnim prezračevanjem in 65 % relativno zračno vlago. Pri drugačnih vremenskih razmerah lahko močno odstopajo. Temperatura med obdelovanjem protipožarnega premaza ne sme pasti pod rosišče.

Čiščenje orodja

Takoj po končanem delu temeljito očistite z razredčilom CAPATHERM®-Verdünnung 02.

Opozorilo

Za barvno varianto je dovoljen samo sistemsko preizkušen pokrivni lak za jeklo CAPATHERM®-Überzugslack LM v priporočenih barvnih odtenkih (glejte tehnični list za CAPATHERM®-Überzugslack für Stahl LM).Potreben je en nanos zaščitnega laka. Nanos zaščitnega laka lahko sledi šele 72 ur po nanosu zadnjega sloja protipožarnega premaza. Premazovanje (naslednja delovna faza) lahko sledi šele, ko se protipožarni premaz popolnoma presuši (preizkus z nohtom). Laki CAPATHERM® Überzugslack so protipožarni laki, ki samodejno ugasnejo ob požaru.Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov in dosledno upoštevajte predpisane količine nanosa.

Posebna navodila:
Protipožarne sloje je treba nanašati v več delovnih hodih.
Debelina mokrega sloja protipožarnega premaza na grundiranje v 1. delovnem hodu ne sme preseči 400 µm in v naslednjih delovnih hodih ne sme preseči 500 µm. Upoštevajte predpisane najmanjše količine nanosa/najmanjše debeline sloja. Če teh ne dosežete, se zmanjša protipožarni učinek premaza. Med vgradnjo premaza ves čas merite debelino mokrega in suhega sloja na objektu. Upoštevajte tudi splošne delovno-varstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Poskrbite za dobro prezračevanje. Premazna dela lahko izvaja samo usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z vrsto in delovanjem protipožarnih premazov.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Pri nezgodi ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Hranite samo v originalnih posodah. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila/varnostni list. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje ksilol.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodu
ADR/RID: Ni blago razreda 3
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: Ne velja
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija