caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166250/051409_Capatherm_stahl_daemm_innen_lm_r30_60_SI.png

CapaTherm Stahl Dämmschicht bildner innen LM R30/R60

Notranji protipožarni premaz R30/R60 za jeklo na osnovi topil, ki se močno razpeni pod vplivom vročine. Podaljša protipožarno odpornost nosilcev, podpornikov in skeletnih konstrukcij.

Opis

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R30/R60 je protipožarni premaz z vsebnostjo topil za jeklene gradbene elemente V NOTRANJIH PROSTORIH. Premazni sistem (sredstvo za grundiranje, protipožarni premaz, pokrivni lak itd.) dobro prekrije profilirane dele (sledi profilu), zagotavlja antikorozijsko zaščito in statično ne obremenjuje elementov – uporablja se za zaščito jeklenih konstrukcij v notranjih prostorih. Je uradno preizkušen in registriran po avstrijskem standardu ÖNORM EN 13501, 2. del (preizkuševalni laboratorij IBS Institut Linz).

Razred požarne odpornosti: R30, R60 in R90.

Predvidena uporaba

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R30/R60 je protipožarni premaz, ki se močno razpeni pod vplivom vročine; njegova naloga je, da podaljša protipožarno odpornost nosilcev, podpornikov in skeletnih konstrukcij (nateznih in tlačnih palic pri nosilnih skeletnih konstrukcijah) z odprtimi in zaprtimi profili iz jekla (razen lahke jeklogradnje). CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R30/R60 se uporablja v notranjih prostorih ali na izredno dobro zaščitenih zunanjih frontah gradbenih objektov, ki niso stalno izpostavljene mokroti ali zelo agresivnim industrijskim plinom.

Lastnosti

Enokomponentni izdelek.

Osnova materiala

Specialni akrilni polimer.

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l.

Barvni toni

Bela barva.
Niansiranje ni dovoljeno.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je dobro zračen, suh in ne zmrzuje.

Gostota

1,3 kg/l

Vsebnost trdnih delcev

70–73 %

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo/tiksotropen

Konsistenca

tekoče

Priprava podlage

Premazna dela lahko izvaja samo usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z vrsto in delovanjem protipožarnih premazov. Podlago, ki jo boste obdelali, morate skrbno očistiti in odstraniti ves prah, umazanijo, mast, vosek, rjo in škajo (oksidno plast na kovini, ki nastane ob žarjenju pri visoki temperaturi). Pocinkane jeklene konstrukcije ali jeklene konstrukcije, ki so že obdelane s cinkovimi prašnimi barvami, morate premazati z dvokomponentnim sredstvom za grundiranje CAPATHERM® STAHL Phosphatgrund 2K LM (upoštevajte tehnično smernico). Nosilne stare premaze preverite, ali so primerni za protipožarni premaz ali nove premaze (preberite tehnično smernico Preverjanje podlage in predpremazi za protipož. sisteme na jeklu).

Postopek nanašanja

Mazanje, valjčkanje, brezzračno brizganje: glejte tehnični list Priporočila za vgradnjo materialov s protipožarno zaščito CAPATHERM® z brezzračnim brizganjem.

Redčenje

Praviloma ni potrebno. Dovoljeno je dodati do največ 4 vol. % razredčila CAPATHERM®- Verdünnung 02.

Sestava nanosov

Predpremaz (grundiranje): 150 g/m2 CAPATHERM® PRIMER LM ali CAPATHERM® KO Schutzgrund LM oziroma za pocinkane površine 150 g/m2 CAPATHERM® Phosphatgrund 2K LM.
Protipožarni premaz: Poraba je navedena v tabeli.
Zaščitni pokrivni lak: 1 x 120 g/m2 CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM

Pogoji pri izvedbi

Ne delajte pri temperaturi pod +5 °C ali nad +50 ° in ne pri relativni zračni vlagi nad 80 %. Pri dežju, snegu, rosi, kondenziranju (pri relativni zračni vlagi nad 80 % je večja nevarnost kondenziranja), pri močni osončenosti in prisotnosti agresivnih plinov ali pri prašenju morate delo prekiniti! Z delom nadaljujte šele potem, ko škodljivi vplivi izginejo. Protipožarni premaz mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi, dokler ni izdelan celotni sistem, to je vključno do nanosa zaščitnega pokrivnega laka. Priporočamo, da delovne površine obdate z zaščito. Mokre površine (sredstvo za grundiranje) lahko posušite s termično obdelavo s plamenom. Segrevanje zmanjša tveganje za ponovno nastajanje kondenzata. Pri kritičnih obremenitvah, na primer pri pogostem nabiranju kondenzata ali pri močnem segrevanju površin nad 45 °C, so potrebni posebni ukrepi.

Sušenje/interval sušenja

Po 12 do 15 urah je premaz površinsko suh, po 48 do 72 urah se posuši v globino. Interval sušenja je vedno odvisen od debeline suhega filma, pri visokih debelinah suhega filma lahko sušenje v globino traja več kot 72 ur. Naslednji nanos lahko sledi po pribl. 24 urah za vsak sloj protipožarnega premaza. Karakteristike sušenja veljajo za temperaturo +20 °C z naravnim prezračevanjem in 65-odstotno relativno zračno vlago. Pri drugačnih vremenskih razmerah lahko močno odstopajo. Temperatura med vgradnjo protipožarnega premaza ne sme pasti pod rosišče.

Čiščenje orodja

Takoj po končanem delu temeljito očistite z razredčilom CAPATHERM®-Verdünnung 02.

Izvedba

Splošno: DIN EN ISO 12944, zlasti 3., 4., 7. del / ÖNORM B 2230/del

Opozorilo

Za barvno varianto je dovoljen samo sistemsko preizkušen pokrivni lak za jeklo CAPATHERM®-Überzugslack LM v priporočenih barvnih odtenkih (glejte tehnični list za CAPATHERM®-Überzugslack für Stahl LM). Potreben je en nanos zaščitnega laka. Nanos zaščitnega laka lahko sledi šele 72 ur po nanosu zadnjega sloja protipožarnega premaza. Premazovanje (naslednja delovna faza) lahko sledi šele, ko se protipožarni premaz popolnoma presuši (preizkus trdote z nohtom). Laki CAPATHERM®-Überzugslack so protipožarni laki, ki samodejno ugasnejo ob požaru.Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov in dosledno upoštevajte predpisane količine nanosa.

Posebna navodila
Protipožarne sloje je treba nanašati v več delovnih fazah (slojih). Debelina mokrega sloja protipožarnega premaza na grundiranje v 1. delovnem hodu ne sme preseči 400 µm in v naslednjih delovnih hodih ne sme preseči 500 µm. Upoštevajte predpisane najmanjše količine nanosa/najmanjše debeline sloja. Če teh ne dosežete, se zmanjša protipožarni učinek premaza. Med vgradnjo premaza ves čas merite debelino mokrega in suhega sloja na objektu. Upoštevajte tudi splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Poskrbite za dobro prezračevanje.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje ksilol.
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Pri nezgodi ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Hranite samo v originalnih posodah. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte oz. odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila in varnostni list. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55 502 (v skladu z ÖNORM S 2100).
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: Ni blago razreda 3.
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: Ne velja
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija