caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166259/051418_capatherm_beton_daemmschicht_innen_W_20l_SI.png

CapaTherm Beton Dämmschichtbildner innen W

Protipožarni premaz na vodni osnovi za gradbene betonske elemente in zid v notranjih prostorih; tvori protipožarni izolativni sloj, ki se pod vplivom vročine močno razpeni.

Opis

CAPATHERM® Beton Dämmschichtbildner innen W je protipožarni premaz na vodni osnovi za gradbene betonske elemente in zid v notranjih prostorih; tvori protipožarni izolativni sloj, ki se pod vplivom vročine močno razpeni. Celotni premazni sistem (sredstvo za grundiranje, protipožarni premaz, pokrivni lak itd.) dobro prekrije profilirane dele (sledi profilu), statično ne obremenjuje elementov in lahko se uporablja tudi za zaščito zunanjih jeklenih konstrukcij. Uradno preizkušen in registriran po avstrijskem standardu ÖNORM EN 13381, 3. del, in ÖNORM 1363, 1. del

Predvidena uporaba

CAPATHERM® Beton Dämmschichtbildner innen W se uporablja v notranjih prostorih ali na zunanjih površinah gradbenih objektov/konstrukcij, ki so zaščitene s streho in niso stalno izpostavljene mokroti ali zelo agresivnim plinom.

Osnova materiala

Specialna kombinacija veziv.

Pakiranje/velikost embalaže

Posode po 5 l in 20 l

Barvni toni

Bele barve.
Niansiranje ni dovoljeno.

Skladiščenje

V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je dobro prezračevan, suh in ne zmrzuje. Rok skladiščenja v neodprti originalni embalaži je najmanj 12 mesecev.

Tehnični podatki

Komponente: enokomponentni izdelek

Gostota

1,35 kg/l

Vsebnost trdnih delcev

68–70 %

Viskoznost

gotovi izdelek za direktno vgradnjo/tiksotropen

Konsistenca

židko – gosto tekoče

Ustrezne podlage

Jeklene konstrukcije, ki so premazane s protipožarnim in preizkušenim predpremazom, ali nosilni stari premazi v notranjih prostorih.

Priprava podlage

Podlago, ki jo boste obdelali, morate skrbno očistiti in odstraniti ves prah, umazanijo, mast, vosek, rjo in nestabilne delce, Nosilne stare premaze preverite, ali so primerni za protipožarni premaz ali nove premaze (preberite tehnično smernico Preverjanje podlage in predpremazi za protipožarne sisteme za beton).

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje, brezzračno tlačno brizganje – glejte tehnični list s priporočili za brezzračno brizganje protipožarnih materialov CAPATHERM®.

Redčenje

S čisto vodo.

Sestava nanosov

Predpremaz: 100 g/m2 CAPATHERM® Primer innen W
Protipožarna zaščita: poraba je navedena v certifikatu.
Zaščitni lak: 1 x 120 g/m2 CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W

Poraba

Glejte tabelo.

Pogoji pri izvedbi

Ne delajte pri temperaturi pod +5 °C ali nad +50 °C in ne pri relativni zračni vlagi nad 70 %. Pri dežju, snegu, rosi, kondenziranju (pri relativni zračni vlagi nad 70 % je večja nevarnost kondenziranja), pri močni osončenosti in prisotnosti agresivnih plinov ali pri prašenju morate delo prekiniti! Z delom nadaljujte šele potem, ko škodljivi vplivi izginejo.
Protipožarni premaz mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi, dokler ni izdelan celotni sistem, to je vključno do nanosa zaščitnega pokrivnega laka. Priporočamo, da delovne površine obdate z zaščito. Za sušenje mokrih površin (predpremazov) lahko uporabite sušenje s plamenom.
Segrevanje zmanjša tveganje za ponovno nastajanje kondenzata. Pri kritičnih obremenitvah, na primer pri pogostem nabiranju kondenzata ali pri močnem segrevanju površin nad +45 °C, so potrebni posebni ukrepi.

Sušenje/interval sušenja

Premaz je v 12 do 15 urah površinsko suh, v 48 do 72 urah globinsko suh in že po 24 urah na voljo za premazovanje glede na predvideno protipožarno zaščito. Intervali sušenja veljajo za temperaturo +20 °C z naravnim prezračevanjem in 65-odstotno relativno zračno vlago. Pri drugačnih vremenskih razmerah lahko intervali sušenja močno odstopajo. Temperatura med vgradnjo protipožarnega premaza ne sme pasti pod rosišče.

Čiščenje orodja

Takoj po končanem delu temeljito sperite s čisto vodo.

Opozorilo

Splošno: DIN EN ISO 12944, zlasti 3., 4., 7. del in ÖNORM B 2230, 4. del. Za barvanje uporabite samo zaščitni lak CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W v priporočenih barvnih odtenkih (glejte tehnični list za zaščitni lak CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W). Potreben je en nanos zaščitnega laka. Nanos zaščitnega laka lahko sledi šele 48 ur po nanosu zadnjega sloja protipožarnega premaza. CAPATHERM®-Beton Schutzbeschichtung Color innen W so zaščitni laki, ki samodejno ugasnejo ob požaru. Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov in dosledno upoštevajte predpisane količine nanosa. Če prek gradbenih elementov, premazanih s protipožarnim premazom, namestite zaščitne obloge in maske, morate upoštevati najmanjši razmik 2 do 6 cm glede na protipožarni razred, drugače lahko zmanjšate protipožarni učinek. Termična obremenitev gotovega premaza nad + 80 °C lahko povzroči površinske napake.

Posebna navodila:
Protipožarne sloje je treba nanašati v več delovnih hodih. Debelina mokrega sloja protipožarnega premaza na grundiranje v 1. delovnem hodu ne sme preseči 400 µm in v naslednjih delovnih hodih ne sme preseči 500 µm. Upoštevajte predpisane najmanjše količine nanosa/najmanjše debeline sloja. Če teh ne dosežete, se zmanjša protipožarni učinek premaza. Med vgradnjo premaza ves čas merite debelino mokrega in suhega sloja na objektu. Upoštevajte tudi splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Poskrbite za dobro prezračevanje. Premazna dela lahko izvaja samo usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z vrsto in delovanjem protipožarnih premazov.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija