caparol_pim_import/caparol_si/products/image/178167/053824_capatect_spray_primer_SI.png

Capatect Spray Primer

Vezni predpremaz v razpršilu za boljši sprijem folij za okenske police s podlago (Capatect Sohlbank-Folie).

Predvidena uporaba

Predpripravljeni sintentični kavčuk v razpršilu – služi kot vezni predpremaz in sredstvo za grundiranje pri optimalni pripravi sprijemnih površin pri vgradnji folije za okenske police Capatect Sohlbank-Folie.

Lastnosti

Capatect Spray Primer vzpostavi na težje lepljivih površinah optimalen vezni sloj med lepilom in folijo. Pri visokih temperaturnih obremenitvah še dodatno izboljša sprijem. Najučinkovitejši je, če ga nanesete na tanko, saj s tem še skrajšate interval sušenja. Pomembno je, da upoštevate interval zračenja.
  • Osnova: sintetični kavčuk
  • Sistem: na osnovi topil

Pakiranje/velikost embalaže

Doza = 500 ml
Karton = 12 doz

Skladiščenje

Na suhem pri temperaturi +5 °C do +25 °C. V neodprti originalni embalaži 12 mesecev.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, brez prahu in maščob. Odstranite sledi/madeže betona in in cementa.

Postopek nanašanja

Napršite enakomerno in natančno na podlago. Če je potrebno, oblepite sosednje površine z lepilnim trakom. Če podlaga premočno vpije predpremaz, ponovite postopek. Napršeno površino zaščitite pred prahom, vlago ipd.

Interval zračenja:
pri +20 °Cpribl. 10 minut
pri +5 °Cpribl. 20 minut
pri +0 °Cpribl. 30 minut
pri - 5 °Cpribl. 40 minut

Poraba

pribl. 250 ml/m2

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura:
Od -5 °C navzgor.

Opozorilo

Capatect Spray Primer ni združljiv s premaznimi sredstvi. Barve, laki in umetne snovi se lahko razmehčajo. Vnaprej preverite, ali je predpremaz družljiv s sosednjimi materiali.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za tehnično/industrijsko rabo!
Visoko vnetljivo. Draži kožo. Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite na hladnem. Posode hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Izvedite ukrepe proti elektrostatični naelektritvi. Nosite ustrezne zaščitne rokavice. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Ne uporabljajte vode. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. S primerno posodo preprečite onesnaženje okolja. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izredno vnetljive meglice. Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost in omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. Ne pršite proti odprtemu plamenu ali drugim virom vžiga. Doze ne prebadajte ali zažigajte, niti po uporabi. Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Preprečite sproščanje v okolje. Nosite zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz. NE IZZIVAJTE bruhanja. Uhajajoče količine zajemite. PRI VDIHAVANJU: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč ali oskrbo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Hranite zaklenjeno. Hranite na dobro prezračevanem mestu. Posode hranite tesno zaprte. Zaščitite pred direktnimi sončnimi žarki in pripeko. Ne izpostavljajte temperaturam nad +50 °C. Lahko okvari centralni živčni sistem pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Preprečite vdihavanje prahu. Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej etiketi).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: UN 1950 – aerosolna embalaža, 2 5F – nevarno za okolje.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija