caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166233/051395_Capatect_fuellschaum_b1_SI.png

Capatect Füllschaum

Enokomponentna poliuretanska pena za lokalno vgradnjo, ki se strjuje z vlago

Predvidena uporaba

Pena se uporablja za breznapetostno in toplotnoizolacijsko zapolnjevanje robnih priključnih stikov in drugih rež pri izgradnji toplotnoizolacijskega kontaktnega fasadnega sistema Capatect. Zlasti je primerna za zapolnjevanje votlih prostorov pod okenskimi policami (preprečevanje toplotnih mostov) in rež med fasadnimi izolacijskimi ploščami, ki niso bile položene na tesen stik.

Lastnosti

 • Strjevanje z vlago
 • Dodatno ekspandiranje preprečimo s predhodnim omočenjem robov vrzeli/rež
 • Odličen oprijem na praktično vseh običajnih gradbenih materialih
 • Površina pene po približno 7 min ni več lepljiva
 • Dokončna strditev po 6 do 24 urah (odvisno od temperature in mase)
 • V skladu s izvedenskim mnenjem FMPA Leipzig je pena primerna tudi za reže med ploščami iz mineralne volne neugodnega vpliva protipožarno zaščito celotnega sistema
 • Brez klorofluoroogljikovodikov
 • Pena ni odporna proti UV-žarkom
 • Gradbeno tehnično soglasje Z-PA-III 2.3117 za dokazilo požarne odpornosti: težko vnetljivo (razred B1 po DIN 4102) v strjenem stanju
 • Temperaturna obstojnost: do 100 °C
 • Dobra dimenzijska stabilnost

Pakiranje/velikost embalaže

750-mililitrska pločevinka (12 pločevink = 9 l/karton)

Barvni toni

Bež barve.

Skladiščenje

Hranite zaščiteno pred neposredno sončno pripeko in temparaturo nad +50 °C; na suhem in pokonci, po možnosti na hladnem; 9 mesecev (rok uporabe je naveden na dnu doze).

Toplotna prevodnost

0,040 W/m2 K

Navidezna gostota (gostota trdnega telesa vklj. z zračnimi porami)

20–25 kg/m3

Konsistenca

vsebina pločevinke: v tekočem stanju;
po vgradnji lepljiva do trdna.

Dopolnilni izdelki

 • Dozirna pištola Capatect - pakiranje: 1 kos
 • Čistilo Capatect - pakiranje: 500 ml/12 kos

Ustrezne podlage

Vsi robovi rež, v katere boste nabrizgali peno, morajo biti stabilni, razmaščeni in nosilni. Če zapolnjujete votle prostore pod okenskimi policami, morate okenske police stabilizirati z zidnimi sidri v predpisanih maksimalnih razmikih. Odprti stiki med izolacijskimi ploščami imajo lahko največ 5 mm široke reže za zapolnjevanje s peno (širine rež nad 5 mm so za TIKS nedopustne).

Priprava podlage

Vse delovne površine pred obdelavo s peno nekoliko navlažite, da se jih bo pena dobro oprijela.

Priprava materiala

Priprava polnilne pene: Pločevinko močno stresajte približno 10 sekund in jo nato z glavo navzdol po navodilih za uporabo privijte na dozirno pištolo.

Postopek nanašanja

Vrzeli oz. reže navlažite z vodo. Dozirno pištolo vedno držite tako, da je montirana pločevinka zgoraj in dozirna ročica spodaj. S potegom ročice sprostite iztok pene (po potrebi regulirajte z dozirnim vijakom). Nabrizgajte peno s konico ventila varčno in neprekinjeno v odprto režo.
Odprte navpične in vodoravne reže med izolacijskimi ploščami zapolnite s svežo črto pene, ki naj na začetku izpolni 30 do 40 % votlega prostora in nato ekspandira (poveča prostornino) na 2- do 3-kratni prvotni obseg.
Grobe reže v peni dodatno navlažite. V strjenem stanju mora pena popolnoma zapolnjevati režo – ves votel prostor in ne le vidno površino reže. Če je votel prostor večji in nanos pene debelejši (npr. zapolnjevanje s pene pod okenskimi policami), nanesite peno v več slojih z vmesnim vlaženjem.
Peno, ki se razširi prek sprednjega roba izolacijskih plošč, morate odrezati z ostrim nožem v ravni liniji šele potem, ko se je popolnoma strdila. Štrlečo peno lahko tudi obrusite, da dobite ravno podlago za armirni nanos ometa. Delo lahko kadar koli prekinite, tudi za daljše obdobje, vse dokler je pločevinka fiksno povezana z dozirno pištolo. Če izpraznjene pločevinke ne zamenjate takoj s polno, morate dozirno pištolo očistiti.
Pred zamenjavo morate prejšnjo pločevinko do konca izprazniti – morebitne ostanke nabrizgajte do konca v odpadno vrečko, dokler iz pištole ne brizga več material.

Pogoji pri izvedbi

Med delom in strjevanjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Optimalna temperatura pločevinke: +20 °C.

Čiščenje orodja

Če ostane pena brez tlaka v pištoli, se strdi v izhodnem kanalu in naprava postane neuporabna. Čiščenje pištole je torej obvezno, kadar pločevinke takoj po izpraznitvi ne zamenjate z novo.
Izpraznjeno pločevinko zamenjajte s čistilno pločevinko (glejte pri dopolnilnih izdelkih) in izbrizgajte čistilo iz pištole, dokler curek ni popolnoma čist, brez sledi pene. Po kakih 15 minutah učinkovanja ponovite postopek in nato odvijte čistilno pločevinko. S krpo odstranite odvečno čistilo z adapterja.
Navoj adapterja nabrizgajte z vazelinom, da preprečite, da bi se čistilo in pločevinka s peno zlepila. Obloge in premaze iz plastike in kovine prekrijte s papirjem ali PE-folijo. Madeže pene takoj očistite s čistilom (glejte pri dopolnilnih izdelkih). Strjeno peno je mogoče odstraniti le še mehansko. Pločevinke hranite na skladišču v pokončnem položaju.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Visoko vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Draži oči, dihalne organe in kožo. Obstaja sum, da povzroča rakava obolenja. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plinov/dima/hlapov/meglice (navedite ustrezno(-e) oznako(-e) proizvajalca). - Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Ne uporabljajte vode. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 35106 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 15 01 10
ADR/RID UN 1950, razred 2 5F.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list