caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159199/051141_Capatect_MK_Uniputz_HU.png

Capatect MK-Uniputz

Mineralna predpripravljena suha maltna mešanica na apnenocementni osnovi, izboljšana z dodatki iz umetne smole, kot zaključni omet za toplotnoizolacijske kontaktne sisteme Capatect in mineralne podlage.

Predvidena uporaba

Za obnavljanje/premazovanje starih barv/ometov, ki so še dovolj nosilni (tudi disperzijskih barv/ometov). Možnost uporabe zunaj in znotraj objekta. Uporablja se tudi kot zaključni premaz za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect z debelino nanosa vsaj 1,5 mm). Capatect MK-Uniputz kot zaključni omet je mogoče strukturirati, modelirati ali na fino zaribati z mehko gobo (filcati). Za barvni oplesk in zaščito pred vremenskimi vplivi priporočamo še nanos fasadne barve CarboSol ali Primasil po navodilih v tehnični informaciji.

Lastnosti

  • Prožno obdelovanje
  • Prepustno za vodno paro
  • Vodoodbojno
  • Mikroarmirano (ojačano z vlakni)
  • Možnost ročne ali strojne izvedbe
  • Površino je mogoče poljubno strukturirati

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (40 enot = 1000 kg/paleto)

Barvni toni

Bele barve kot blago na zalogi.

Skladiščenje

Vsaj 6 mesecev na suhem, zaščiteno pred vlago – enako kot cement.

Tehnični podatki

Specif. gostota strjene malte po ÖN EN 1015-10:pribl. 1,20 g/cm3
Razred malte po ÖN EN 998-1:CS III
Odtržna trdnost po ÖN EN 1015-12:≥ 0,50 N/mm2
Upogibno-natezna trdnost po ÖN EN 1015-11:pribl. 1,9 N/mm2
Tlačna trdnost po ÖN EN 1015-11:pribl. 4,4 N/mm2
Vodovpojnost po ÖN EN 998-1:razred Wc 2
Vodovpojnost po ETAG 004:≤ 0,15 kg/m2/24h
Koeficient upora pri difuziji vodne pare μ EN ISO 7783:pribl. 60
Toplotna prevodnost λ10,dry EN 1745:0,35 W/(m.K) Tabelarična srednja vrednost (P=50%)
Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1:Evrorazred A1

Pri navedbi karakteristik gre za povprečne vrednosti oziroma približne vrednosti (ca.).
Zaradi uporabe naravnih surovin v naših proizvodih lahko navedene vrednosti posamezne dobave minimalno odstopajo, ne da bi bile pri tem okrnjene lastnosti proizvoda.

Ustrezne podlage

  • Lahki osnovni ometi
  • Toplotnoizolacijski ometi (iz stiropora in perlita) po izravnalnem sloju
  • Sanacijski ometni sistem Capatect WTA
  • Sanacijski ometni sistem Capatect Rapid

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P II in P III: Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave. Na grobo poroznih ometih z odpadajočim peskom je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni ometi in gotovi ometi (gradbeni mavec) iz maltnih skupin P IV in P V: Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in odprašite. Za predpremaz izberite Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer.

Mavčne gradbene plošče: Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund LF in Primalon Filtergrund grob.

Mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče: Obrusite robate sledi gladilke. Predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer.
Vmesni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund grob.

Beton: Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance.

Porenbeton: Potreben je osnovni premaz z izdelkom PM 200 in vodo v razmerju 1:5.

Nosilni premazi: Mat, slabo vpojne premaze lahko prebarvate direktno.
Če pa ima nosilni premaz sijočo površino ali gre za lak, površino naredite najprej bolj robato. Nato jo premažite z univerzalnim predpremazom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi: Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne barve morate mehansko odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami: Izmijte do čistega. Predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer.

Površine, ki jih je napadla plesen: Odstranite plesnive obloge, površino premažite s sredstvom Capatox brez redčenja. (Raziščite tudi vzroke za plesen in jih odpravite.)

Površine, zamazane z nikotinom, vodo, sajami, oljem ali mastnimi madeži: Uporabite izolirni predpremaz Primalon Filtergrund grob.

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, suha, brez umazanije, madežev in ločilnih snovi. Nove osnovne omete samo porežite z ravnalno letvijo in pustite strjevati vsaj 3 do 4 tedne. Pred nanosom zaključnega ometa MK-Uniputz morate strjeni osnovni omet prej temeljito navlažiti. Pri vgradnji v okviru toplotnoizolacijskih sistemov Capatect mora biti armirni sloj strjen in suh.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med temeljitim mešanjem z ustreznim mešalnikom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino embalaže (ene vreče Capatect MK-Uniputz).
Mešajte tako dolgo, da dobite homogeno maso brez grudic, to je vsaj 3 minute. Pustite zmes zoreti krajši čas in jo nato še enkrat na kratko premešajte. Lahko uporabljate tudi prisilni mešalnik ali mešalnik s prostim padom. 8 do 10 vreč končno zmešanega materiala stresite v večjo kad za malto in vso količino še enkrat dobro premešajte. Za mešanje lahko uporabljate tudi strojno tehniko Capatect.

Postopek nanašanja

Pred nanašanjem material dobro premešajte!
MK-Uniputz nanesite z gladilko iz legiranega jekla ali nabrizgajte z ustreznim strojem za omet po celotni površini. Nato ga nazobčajte z zobato gladilko 8 x 8 mm, da vzpostavite enakomeren nanos z nazivno debelino vsaj 2 mm. Še vlažnega zagladite z ravnalno letvijo ali široko gladilko. Površino lahko zgladite, modelirate ali po ustreznem intervalu sušenja na fino zaribate z mehko gobo (filcanje). Da bi dosegli enakomerno obdelane površine, naj povezane površine vedno obdeluje isti delavec, drugače so vidna odstopanja v izvedbi („individualni podpis" izvajalca). Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali celotne dele fasade naenkrat, brez prekinitve. Pri gladki ali fino zaribani strukturi površine morate od debeline nanosa nad 3 mm vstaviti stekleno armirno mrežico Capatect Glasgewebe.
Na splošno veljajo tudi naša izvedbena navodila za vgradnjo strukturnih ometov Capatect.

Poraba

Pribl. 1,1 kg/m2 na 1 mm nazivne debeline nanosa.
Po niansiranju/obarvanju ometa (dodatek pigmentov) se lahko spremenijo podatki o porabi materiala. Poraba se s tem lahko poveča za 15 %.

Pogoji pri izvedbi

Med delom temperatura ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka).
Ne nanašajte na žgočem soncu ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno pri nevarnosti nočne slane!

Sušenje/interval sušenja

Pri temperaturi +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je omet površinsko suh po 24 urah. Popolnoma presušen in pripravljen za obremenitve je po 2 do 3 dneh. Omet se strdi s hidratacijo (vezavo z vodo) in izhlapevanjem primešane vode. Zlasti v hladni letni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Temni barvni odtenki lahko zaradi dodatka pigmentov povečajo porabo materiala. Ta se lahko poveča do 15 % na m2.
Za končni premaz zaključnega ometa MK-Uniputz priporočamo fasadno barvo CarboSol ali Primasil Fassadenfarbe, ki bo omet barvno zaključila in ga zaščitila pred vremenskimi vplivi.
Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Pri močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Draži dihala in kožo. - Nevarnost hudih poškodb oči. - Ne vdihavajte prahu. - Preprečite stik z očesno sluznico. - Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. - Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter takoj sperite kožo z obilo vode in mila. - Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. - Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Povzroča draženje kože. - Povzroča hude poškodbe oči. - Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. - Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. - Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. - Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. – Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej etiketi). - PRI STIKU S KOŽO: izperite z veliko vode/...

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev hidrat, cement.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija