caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166228/051390_Capatect_top_fix_kleber_25kg_SI.png

Capatect Top-Fix-Kleber

Mineralno, izredno močno lepilo z umetnimi dodatki in sredstvom za boljši oprijem. Samo za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč Capatect.

Predvidena uporaba

Capatect Top-Fix-Kleber je mineralna, z umetnimi dodatki obogatena predpripravljena suha malta na osnovi cementa. Uporablja se samo za lepljenje izolacijskih fasadnih plošč Capatect. Malta je uradno preizkušena (po ETAG 004).

Lastnosti

  • Protipožarni razred A1 (EN13501-1)
  • Zelo dobra stabilnost
  • Umetni dodatki zagotavljajo mazavo malto, ki se zelo dobro ročno in strojno obdeluje
  • Mineralna veziva s plastifikatorji in optimalna sestava zrn
  • Stopenjska in uravnotežena kombinacija kremenovih in kalcitnih polnil
  • Zelo visoka lepilna moč
  • Visoka paroprepustnost
  • Ekološke prednosti

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča

Barvni toni

Rjavkasto siv.

Skladiščenje

6 mesecev na suhem, zaščiteno pred vlago – tako kot cement.

Gostota

pribl. 1700 kg/m3

Nasipna gostota

pribl. 1400 kg/m3

Konsistenca

v obliki prahu

Odtržna trdnost

>= 0,08 MPa

Ustrezne podlage

Neometani in z mineralnim ometom ometani zidovi iz zidakov. EPS-plošče na EPS-plošče.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in brez nesprijetih ostankov barve ali ometa. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem obrusiti do hrapavosti. (Upoštevajte ÖNORM.) Odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete. Preizkus: na ometani podlagi z lepilom Capatect Top-Fix vgradite armaturno mrežico (stekleno) velikosti najmanj 30 cm x 30 cm. Po treh dneh mrežico odtrgajte. Pri tem lahko odstopi samo armirna mrežica, ne pa tudi spodnji omet. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnikom (največ 400 1/min) počasi dodajajte celotno vsebino ene vreče Capatect Top-Fix-Kleber. Zmešajte do homogene mase brez kepic, obvezno mešajte vsaj 5 minut. Maso nato pustite zoreti 10 minut in jo nazadnje še enkrat na kratko premešajte. Za mešanje je primeren tudi ustrezen pretočni mešalnik.

Postopek nanašanja

Lepljenje fasadnih PS-plošč: Način lepljenja fasadnih PS-plošč Capatect je odvisen od podlage – plošče lahko lepite po robno-točkovni metodi ali z nanosom lepila po vsej površini, z ročnim ali strojnim postopkom (preberite postopek v delovnih navodilih Capatect ali v delovni smernici Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov). Neravnine do +/ -1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila.

Podvajanje na že obstoječi toplotnoizolacijski kontaktni sistem (TIKS):

  • Polaganje EPS-plošč na EPS-plošče.
  • Polaganje EPS-plošč na sloj zaključnega ometa (glejte Priprava podlage).

Strojni nanos lepila: Lepilo Capatect Top-Fix lahko nanašate s strojno tehniko Capatect Opus I (+) na izolacijske plošče (vsenaokoli ob robu plošče in „W" na sredino plošče, tako da lepilna kontaktna površina doseže vsaj 40 %) ali direktno na podlago. Po nanosu na podlago lepilo Capatect Top-Fix prečesajte z zobato gladilko. Velikost zob izberite glede na neravnine v podlagi, ki jih je treba izravnati, tako da lepilna kontaktna površina doseže vsaj 40 %. Da se na lepilu Capatect Top-Fix ne bi naredila skorja, vedno obdelajte z lepilom samo tako veliko površino, kot jo lahko takoj nato obložite z izolacijskimi ploščami.
Plošče lepite v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Plošče morajo biti spredaj položene v isti ravnini in popolnoma navpično.
Na splošno veljajo poleg normativnih določil in delovnih smernic Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov tudi delovna navodila Capatect za „Toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme in pribor".

Poraba

Lepljenje: pribl. 5 kg/m2.
Podatki o porabi so samo okvirni. Pri uporabi upoštevajte odstopanja glede na pogoje objekta ali obdelovanja.

Pogoji pri izvedbi

Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na razgretih površinah niti na dežju, visoki vlagi ali močnem vetru! Previdno, če je napovedana slana!

Sušenje/interval sušenja

Velja za +20 °C in 65 % relativne zračne vlage. Glede na debelino nanosa približno 24 ur. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specialne lastnosti lepila Capatect Top-Fix-Kleber se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za komercialno rabo!
Vsebuje cement.
Draži oči, dihalne organe in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj izperite z obilo vode in mila. Nosite ustrezne zaščitne rokavice. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je zagotovljena z dodatkom redukcijskega sredstva do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list