caparol_pim_import/caparol_si/products/image/219977/062334_capatect_sockelfix_objekt_25kg_HR.png

Capatect SOCKELFIX Objekt

Mineralno lepilo z visokim deležem umetnih dodatkov, zlasti za lepljenje izolacijskih plošč Capatect za podzidek in fasado.

Predvidena uporaba

Capatect Sockelfix Objekt je mineralna tovarniško pripravljena suha maltna mešanica na apneno-cementni osnovi, strjuje se hidravlično, namenjena je za lepljenje izolacijskih plošč Capatect za podzidek in fasadne površine, zlasti na bitumenskih podlagah.

Lastnosti

■ Zelo dobra vertikalna stabilnost (minimalno lezenje)
■ Umetni dodatki zagotavljajo mazavo malto, ki se zelo dobro obdeluje
■ Mineralna veziva s plastifikatorji
■ Zelo visoka lepilna moč/trdnost
■ Paroprepustno
■ Ekološke prednosti

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (40 enot = 1000 kg/paleto)

Barvni toni

Sive barve

Skladiščenje

6 mesecev na suhem, zaščiteno pred vlago – tako kot cement.

Tehnični podatki

■ Specifična gostota sveže malte po ÖN EN 1015-10: ca. 1,70 g/cm3
■ Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ÖN EN 1015-12: 0,5 N/mm2

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in brez nesprijetih ostankov barve ali ometa.
Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem obrusiti do hrapavosti. (Upoštevajte ÖNORM.)
Popolnoma odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete.
Pri premazanih podlagah izvedite ročni odtržni preizkus po ÖNORM.
Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in grundirajte s predpremazom za utrjevanje podlage Primalon Tiefgrund LF.
Jamčimo za kakovost tega izdelka v skladu s specifikacijo. Zaradi raznolikih pogojev izvedbe, na katere ne moremo vplivati, Vam ne moremo dati popolnega jamstva za izvedbo. Podatki o uporabi, izvedbi in porabi niso zavezujoči, izvajalec naj predhodni preizkus opravi tudi sam. Pri nejasnostih se vedno lahko obrnete na nas za dodatne informacije.

Priprava materiala

Vsebino vreče zmešajte s približno 5,5 litra vode z mešalnim nastavkom, da dobite homogeno maso brez grudic. Zmes naj miruje (zori) kakih 10 minut, nato jo še enkrat premešajte.
Za mešanje lahko uporabite tudi primerne pretočne mešalnike. Capatect Sockelfix Objekt lahko vgradite tudi strojno s specialno opremo Capatect Opus I.

Postopek nanašanja

Ročna ali strojna izvedba.
Capatect Sockelfix Objekt nanesite na fasadne izolacijske plošče po pasovno-točkovni metodi ali po vsej površini, tako da znaša lepilno-kontaktna površina med zidom in ploščo vsaj 40 % in pri vsepovršinskem nanosu vsaj 80 %. Plošče lepite v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite ravne na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično. Neravnine do +/- 1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Veljajo izvedbene smernice Capatect in izvedbene smernice Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov.

Poraba

Lepljenje: pribl. 5,5 kg/m2.
Podatki o porabi so samo okvirni. Pri uporabi upoštevajte odstopanja glede na pogoje objekta ali obdelovanja.

Pogoji pri izvedbi

Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Ne delajte na razgretih površinah niti na dežju, visoki zračni vlagi ali močnem vetru!
Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Velja za +20 °C in 65 % relativne zračne vlage.
Glede na debelino nanosa pribl. 24 ur.
Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specialne lastnosti izdelka Capatect Sockelfix Objekt se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča draženje kože. - Povzroča hudo draženje oči. - Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. - Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. - Če nastopi stalno draženje oči: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. - Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. - Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz, PRI STIKU S KOŽO: izperite z veliko vode. - Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej etiketi).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31438 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija