caparol_pim_import/caparol_si/products/image/148506/048295_Capatect_Klebe-_und_Armierungsmasse_186M_IT.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M SPEED

Mineralna predpripravljena suha maltna mešanica za lepljenje in armiranje izolacijskih plošč – s hitrim strjevanjem.
SPEED – receptura za vlažen in hladen letni čas.

Predvidena uporaba

Lepilno-armirna malta, s specialno sestavo za hladnejši letni čas. Za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect.

Lastnosti

  • Pospešeno strjevanje
  • Zgodaj dosežena odpornost proti dežju
  • Posebej za vlažno-hladne vremenske razmere ( od 0°C do +15°C)
  • Dobro obdelovanje
  • Visoka oprijemna moč
  • Dobra stabilnost – zmanjšano lezenje
  • Obstojnost proti vremenskim vplivom, vodoodbojnost po DIN V18550
  • Visoka paroprepustnost

Pakiranje/velikost embalaže

Vreča po 25 kg

Barvni toni

Svetlo siva.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Največ 6 mesecev, obvezno porabite do konca zimske sezone. Obdelujete lahko samo hladen skladiščeni material.
Zaščitite pred neposredno sončno pripeko. 12 mesecev nizka vsebnost kromatov.

Toplotna prevodnost

0,7 W/(m · K)

Nasipna gostota

ca. 1,5 kg/dm3

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ < 15

Koeficient vodovpojnosti

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Priprava podlage

Zidani zid, beton ali trdno sprijeti barvni premazi morajo biti čisti, suhi in nosilni.
Odstranite vse nečistoče in ločilne snovi (npr. opažno olje) ter robate ostanke malte.
Popolnoma odstranite tudi poškodovane, luščeče se stare barve in strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite v isti ravnini z ostalo površino.
Močno vpojne, odpadajoče peščene ali moknate površine čim bolj temeljito očistite do trdne substance in podlago nato grundirajte.
Podlaga mora biti brez ledu.

Postopek nanašanja

Armirani sloj:
Morebitne zamike na stikih plošč iz stiropora obrusite in odstranite prilepljeni prah od brušenja. Po vgradnji vogalnikov na okenskih špaletah in robovih ter diagonalnem armiranju vogalov na fasadnih odprtinah nanesite armirno maso v širini role armirne mrežice na izolacijske plošče in v armirno maso vtisnite armirno mrežico Capatect-Gewebe 650 s približno 10-centimetrskim prekrivanjem stikov. Nato mrežico mokro na mokro prevlecite z armirno maso, tako da je mrežica po vsej površini popolnoma prekrita. Celotna debelina sloja mora znašati okoli 3 do 5 mm.

Robovi zgradbe:
Če uporabljate kovinske zaščitne vogalnike (Capatect-Eckschutzschienen), položite armirno mrežico prav tako okoli robov z 10-centimetrskim prekrivanjem. Če uporabljate vogalno zaščito Capatect-Gewebe-Eckschutz, pa položite pasove armirne mrežice samo do roba.

Lepljenje izolacijskih plošč:
Pasovno-točkovna metoda:
Nanesite lepilno maso neprekinjeno ob robu plošče na okoli 5 cm širokem pasu ter dodajte po tri za dlan velike kupčke še na sredino hrbtne strani plošče (lepilna kontaktna površina naj znaša ≥ 40 %).

Lepljenje po vsej površini (predpremazane lamelne plošče iz mineralne volne):
Lepilno maso nanesite z ustrezno zobato gladilko (odvisna od podlage) na hrbtno stran plošč – po celotni površini. Če lamelne plošče iz mineralne volne niso predpremazane, jih najprej premažite z maso (način s pritiskanjem).

Poraba

Lepljenje izolacijskih plošč: (odvisno od podlage)
Pasovno-točkovno lepljenje: pribl. 4,0–4,5 kg/m2
Lepljenje po vsej površini (polnoploskovno): pribl. 5,0–7,0 kg/m2
Delno ploskovno lepljenje (samo z lamelami iz mineralne volne LS-Fassadendämmplatte VB 101):
pribl. 5,0–5,5 kg/m2

Armirani sloj:
- ca. 1,18 kg/m2 na 1 mm debeline nanosa
- pri ploščah iz stiropora (polistirenske trde pene): ca. 3,6 kg/m2
- pri ploščah iz mineralne volne: ca. 4,5 kg/m2
Podatki o porabi so samo okvirni. Pri uporabi upoštevajte odstopanja glede na pogoje objekta ali delovne pogoje pri vgradnji.

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Lepljenje:
Za obdelovanje mase v funkciji LEPILA je potrebno temperaturno območje nad 0°C do največ +15°C na podlagi, ki ni zmrznjena in na kateri ni ledu. 1 uro po vgradnji se temperatura lahko zniža do največ -3 °C.

Armiranje:
Za obdelovanje mase v funkciji ARMIRANJA je potrebno temperaturno območje nad 0 °C do največ +15 °C na podlagi, ki ni zmrznjena in na kateri ni ledu. 6 ur po vgradnji se temperatura lahko zniža do največ -3 °C.
Ne delajte na direktnem soncu ali v močnem vetru. Odprti čas za vgradnjo materiala znaša pri +7 °C okoli 90 do 120 minut.

Sušenje/interval sušenja

Pospešeno sušenje lepilno-armirne mase 186M SPEED omogoča hitrejšo vezavo (strjevanje) tudi pri nižjih temperaturah. Sušenje je vsekakor odvisno od temperature in zračne vlage, zato lahko traja tudi več dni v neugodnih vremenskih razmerah.
Strjevanje armiranega sloja debeline 3 mm traja, odvisno od vremenskih pogojev, približno 1 dan.

Delovni premor pred obdelavo z mineralnimi ometi:
- 24h pri 0 °C; pri višjih temperaturah se premor lahko skrajša
- če se pojavi nočna slana: najmanj 36 ur

Delovni premor pred obdelavo s pastoznimi ometi:
- najmanj 36 ur pri +1 °C (armirani sloj mora biti suh)
- če se pojavi nočna slana: najmanj 48 ur
Armirani sloj mora biti popolnoma suh. Na površini ne sme biti ivja ali/in ledu.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Priprava materiala

Lepilno-armirno maso Capatect 186M SPEED pripravite z močnim mešalnikom na počasnih obratih z dodatkom čiste in mrzle vode. Mešajte, dokler ne dobite homogene zmesi brez grudic. Zmešana masa naj miruje pribl. 3 minut, nato jo še enkrat na kratko premešajte. Če je potrebno, popravite konsistenco po mirovanju (zorenju) še z nekoliko vode.
Potrebna količina vode na 25-kilogramsko vrečo znaša 5,5 do 6 litra. Glede na vremenske razmere znaša odprti čas za vgradnjo ročno zmešanega materiala 90 do 120 minut. Temperatura pri skladiščenju materiala in temperatura primešane vode lahko podaljšata ali skrajšata odprti čas za vgradnjo materiala. Če se je material že začel trditi, ga ne smete ponovno mešati z vodo.
Alternativno lahko material zmešate tudi s pretočnim mešalnikom. Pri tej varianti pazite, da aktivirate mešalnik približno vsakih 20 minut in da ga napolnite z vsaj 1 vedrom materiala.

Opozorilo

Glede na pričakovane vremenske razmere vedno ustrezno zaščitite delovne površine (npr. zastrite delovno ogrodje z zaščitnimi ponjavami ali zaščito proti dežju). Pri uporabi in izvedbi upoštevajte standard DIN V 18550 in standard DIN 18350, VOB, del C.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H335 Lahko draži dihalne poti.
H315 Povzroča draženje kože.
P260 Ne vdihavajte prahu ali meglice.
P262 Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili.
P281 Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstranite. Nadaljujte z izpiranjem.
P313 Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma izpraznjeno vrečo (ne kaplja). Strjene ostanke materiala odstranite kot mešane gradbene odpadke ali ruševine. EAK 170904.

Giscode

ZP1

Tehnično soglasje

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

CE-oznaka

Navodilo za CE-označevanje
Označite s CE-oznako po EN 998-1 oziroma EN 15824 na embalaži ter na podatkovnem listu za CE-označevanje, ki ga lahko prenesete s spletne strani www.caparol.de

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija