caparol_pim_import/caparol_si/products/image/141277/046922_Capatect_haftmoertel_grob_25kg_HR.png

Capatect Haftmörtel GROB

Predpripravljena suha mineralna malta za lepljenje in izdelavo armiranega osnovnega ometa v toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih Capatect

Predvidena uporaba

Capatect Haftmörtel grob je mineralna apneno-cementna malta za lepljenje in premazovanje toplotnoizolacijskih sistemov Capatect MF (plošče iz mineralne volne), LS (lamele iz mineralne volne) in plošč iz plute. Sistemsko preizkušena po ETAG 004.

Lastnosti

 • Zelo dobra obdelovalnost
 • Ročna in strojna vgradnja 
 • Negorljivost
 • Mineralna veziva 
 • Oplemenitena z umetno smolo
 • Visoko prepustna za vodno paro
 • Vremensko obstojna, vodoodbojna 
 • Preizkušena po standardu ÖNORM B6121

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (42 vreč = 1.050 kg /paleto).

Barvni toni

Sive barve.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago, enako kot cement.

Tehnični podatki

 • Suha specifična gostota po ÖN EN 1015-10: 1,50 g/cm³ 
 • Maltni razred po ÖN EN 998-1: CS II
 • Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2 
 • Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2 ali odpoved v izolaciji 
 • Vodovpojnost po ÖN EN 998-1: razred Wc 2 
 • Vodovpojnost po ETAG 004: ≤ 0,20 kg/m2/24 h 
 • Prepustnost za vodno paro po μ EN ISO 7783: pribl. 35 
 • Toplotna prevodnost ʎ10, suho po EN 1745: 0,47 W/(m·K) Tabelarna povprečna vrednost (P = 50 %) 
 • Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1: A1

Največja zrna

2 mm

Navidezna gostota sveže malte

1,65 g/cm3

Konsistenca

v prahu

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske premaze je treba odstraniti. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Podlaga mora biti nosilna, čista, brez nesprijetih delcev in brez ločilnih snovi. Poškodovane, luščeče se stare mineralne barve ali strukturne omete morate popolnoma odstraniti. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom brez topil Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnim nastavkom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino embalaže (ene vreče). Mešajte do homogene mase brez kepic, obvezno vsaj 5 minut. Maso nato pustite zoreti 10 minut in jo nato še enkrat na kratko premešajte. Za mešanje so primerni tudi pretočni mešalnik ali ustrezni stroji za nanašanje omet.

Postopek nanašanja

Lepljenje toplotnoizolacijskih fasadnih PLOŠČ:
Lepljenje fasadnih iz stiropora Capatect PSje odvisno od podlage – zato lahko uporabite robno-točkovno metodo ali polnoploskovno lepljenje, in sicer ročno ali strojno (preberite navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov Capatect ali delovno smernico Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov).
Neravnine do +/- 1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Pri ploščah iz mineralne volne, konopljinih vlaken in plute morate pred izvedbo t. i. pasovno-točkovne metode najprej s pritiskom vtreti tanek sloj lepilne mase.

Lepljenje toplotnoizolacijskih fasadnih lamel iz mineralne volne Capatect LS:
Lamele iz mineralne volne Capatect LS morate lepiti vedno polnoploskovno, to je po vsej površini. Pri tem nanesite lepilo praviloma na podlago in ga prečesajte z 10-milimetrsko zobato gladilko. Toplotnoizolacijske lamele polagajte na steno s tisto stranjo, ki je tovarniško prevlečena s premazom. Polnoploskovno lepljenje lahko nekoliko poveča porabo materiala glede na stanje podlage. Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor, drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično.

Nanašanje izravnalnega sloja:
Če so plošče vgrajene z manjšimi zamiki, morate površino izravnati z izravnalnim slojem lepilne malte Capatect Hafttmörtel fein.

Nanašanje armiranega osnovnega ometa:
Potem ko ste pritrdili zaščito robov na vse okenske špalete in robove ter izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite lepilno malto Capatect Haftmörtel grob na približno enaki širini pasu, kot je široka armirna mrežica, da izravnate morebitne neravnine (štrleče zamike) na stikih plošč. V lepilno malto vtisnite stekleno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm. Mrežico nato prevlecite z malto Capatect Haftmörtel grob mokro na mokro, da popolnoma prekrije mrežico. Nazivna debelina armiranega osnovnega ometa znaša 5 mm, pri čemer je steklena mrežica Capatect prekrita s tretjino celotne debeline armirnega sloja.
Na splošno veljajo poleg normativnih določil in delovnih smernic Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov tudi delovna navodila Capatect za „Toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme in pribor".

Poraba

 • Lepljenje: pribl. 6,0 kg/m2
 • Armiranje v nazivni debelini nanosa 5 mm: pribl. 7,5 kg/m2

Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca. Dejanska poraba je odvisna od mnogih dejavnikov, točno porabo lahko vedno prehodno preverite na manjši testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne delajte na sončni pripeki, dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena.
Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem delu.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65% relativni zračni vlagi traja sušenje najmanj 3 do 5 dni. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Da dež med sušenjem ne bi zmočil obdelanih površin, jih zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko uporabo!
Vsebuje cement.
Draži oči. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter takoj izperite kožo z obilo vode in mila. Pri delu uporabljajte ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/zaščito za obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Ta izdelek in embalažo odstranite na deponijo za nevarne odpadke. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Pri zaužitju izperite usta z vodo (samo če je ponesrečena oseba pri zavesti). Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej označevalni etiketi).
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je zagotovljena z dodatkom redukcijskega sredstva do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list