caparol_pim_import/caparol_si/products/image/179295/054115_capelast_rissspachtel_10kg_SI.png

Capelast Riß-Spachtel

Plasto-elastična izravnalna masa za zapolnjevanje razpok

Opis

Gotova plasto-elastična izravnalna masa za zapolnjevanje razpok. Primerna je za barvanje.

Predvidena uporaba

Z maso Capelast Riß-Spachtel zapremo razširjene gradbeno-tehnične razpoke v več delovnih fazah glede na globino razpok (pred zapolnjevanjem utrdimo robove razpok s predpremazom Primalon Tiefgrund TB). Masa je primerna tudi za premazovanje razpokane in neravne podlage. Material se dobro strukturira in modelira, ne izgublja mase, med sušenjem se ne krči in brez dodatne predpriprave omogoča barvanje z barvami na vodni osnovi.

Lastnosti

  • Plasto-elastična masa 
  • Odlične polnilne lastnosti
  • Preprosto strukturiranje in modeliranje 
  • Vremenska odpornost

Osnova materiala

Disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

10 kg v vedru

Barvni toni

Naravno bele barve.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Gostota

1,7 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Odstranite nestabilne ostanke starih barvnih premazov ter slabo sprijet omet. Močno vpojne podlage utrdite z ustreznim globinskim predpremazom. Nevtralizirajte podlage z bistveno različno alkalnostjo. Kovinske dele zaščitite pred korozijo. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Pred zapolnjevanjem razpok utrdite robove razpok s predpremazom Primalon Tiefgrund TB. Za nanašanje in glajenje uporabljajte samo nerjaveče lopatice ali nerjaveče gladilke. Material se dobro strukturira in modelira, ne izgublja mase med sušenjem, se ne krči in brez dodatne predpriprave omogoča barvanje z barvami na vodni osnovi. Z naslednjo fazo premaznih del nadaljujte šele potem, ko se izravnalna masa popolnoma presuši.

Poraba

0,15 kg/tm (pri razpokah širine 10 x 10 mm)
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod +5 °C, ne delajte na močnem vetru ali direktni sončni pripeki. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Interval sušenja je v glavnem odvisen od debeline sloja, temperature, zračne vlage, lastnosti in stanja podlage ipd. Dobra izmenjava zraka = krajši interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne niansirate in ne mešate z drugimi izdelki.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Popolnoma strjene ostanke izdelka lahko odstranite kot gradbene odpadke.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija