SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA CAPAROL d.o.o.

 

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

1.1. Navedeni pogoji prodaje in dobave veljajo na področju Slovenije.

1.2. Caparol d.o.o. si dovoljuje v vsakem trenutku spremeniti tehnične karakteristike proizvodov, njihovo pakiranje, kot tudi pogoje prodaje in dobave.

1.3. Kupec blago naroča pisno. Odgovornost za napake ob oddaji naročila ustno nosi kupec sam. Če dobava naročenega blaga ne bi bila mogoča iz kakršnega koli razloga, bo Caparol d.o.o. o tem kupca obvestil v roku 7 delovnih dni po naročilu oz. pisno odstopil od dobave.


TEHNIČNE INFORMACIJE

2.1. Tehnične informacije in podatki so rezultat najnovejših tehničnih dosežkov in so osnova za sestavo tehničnih listov. Na voljo smo vam za vsa vprašanja v zvezi z uporabo in vgradnjo proizvodov. Ne odgovarjamo za škode, ki bi nastale kot posledica neupoštevanja naših navodil o uporabi izdelkov.

2.2. Poraba materiala je navedena v tehničnih listih in sicer na osnovi izkušenj in povprečnih vrednosti. Dejanska poraba je odvisna od načina in uporabljene tehnike dela, zato za morebitna odstopanja v porabi materialov ne odgovarjamo.


PRODAJNI CENIK

3.1. Vse cene v ceniku so veleprodajne v EUR brez DDV-ja in veljajo FCO skladišče Caparol d.o.o.. Dobavni rok za standardni program je 3 – 5 delovnih dni od dneva naročila, dobavni rok za tonirane proizvode pa je 3 – 10 delovnih dni od dneva naročila.

Prodajne cene vključujejo nabavno ceno, stroške carine, špediterja, prevoza in embalaže (vreče, vedra, PVC folija, drugo), ne vključujejo pa stroška euro palet.

3.2. Euro palete, ki se ne vrnejo takoj, se zaračunavajo 7,90 EUR/kos

3.3. Kupec lahko vrne blago v originalni in zaprti embalaži do 90 dni pred iztekom roka uporabe, vendar le v primeru nepoškodovane embalaže in nepoškodovanega / neuporabljenega blaga. Od vrednosti vrnjenega blaga odbijemo 20% zneska za stroške manipulacije. Za vračilo se je potrebno vnaprej dogovoriti z odgovorno osebo v firmi Caparol d.o.o. in ob vračilu priložiti račun in dobavnico. Toniranih proizvodov, ki so bili pripravljeni po posebnem naročilu, ni mogoče vračati. Če kupec prekliče naročilo za tonirane izdelke, potem ko je bil že izdan nalog za njihovo izdelavo, se šteje, da je bilo blago izdelano, dobavljeno in prevzeto.

3.4. Pri toniranih proizvodih so možna odstopanja tona barve od tonov naslednje serije izdelave zaradi tehnoloških omejitev proizvodnje. POZOR-do odstopanja barvne nianse lahko pride tudi pri donaročilu.

Na barvnih kartah so barvni vzorci na papirju-postopek tiskanja, obarvan izdelek (npr. omet,…) pa ima lahko na objektu odstopanje od barvnega tona na barvni karti zaradi različne zrnavosti (strukture površine), padca svetlobe, odseva okolja, lastnosti podlage, vpojnosti, vremenskih vplivov, načina obdelave drugačno barvno nianso. Ta odstopanja ne predstavljajo pomanjkljivosti in niso predmet morebitnih reklamacij. Obnašanje strukture in vpojnost podlage, vremenski vplivi in vplivi okolja, svetlobne razmere ter nihanje surovin lahko spremenijo odtenke. Te spremembe niso predmet reklamacije.

Zaradi zgoraj naštetih vplivov je potrebno točnost barvnega tona preveriti z izdelavo vzorčne površine in preveriti ustreznost barvnega tona v suhem stanju.

3.5. Izdelava vzorca zaključnega sloja oz. barve se obračuna naročniku in sicer  15,00 Eur za posamezni vzorec.

Izdelava vzorca zaključnega sloja ali barve na gradbišču s strani tehničnega svetovalca se obračuna v višini 50,00 Eur za posamezni vzorec.

Pred uporabo proizvod obvezno premešajte in preverite ustreznost barvnega tona izdelka, ki ga boste uporabili. 

3.6. Porabe navedene pri posameznem proizvodu, so okvirne in nezavezujoče. Skladno s prakso je za določitev točne porabe potrebno izvesti testno polje. 

3.7. Vsi zaključni sloji v vedrih vsebujejo dodatek, ki zmanjšuje možnost razvoja alg in plesni. Pri kritičnih pogojih za nastanek (npr. velika vlažnost, izpostavljenost padavinam, bližina vodotokov, gozda, rastlinja, zelenih površin,…) priporočamo povečano količino dodatka-navesti v pisnem naročilu. Trajne zaščite proti pojavu alg in plesni ni mogoče zagotoviti, lahko pa se omeji možnost za njihov pojav.

3.8. Skladno s smernicami za izdelavo zaključnega fasadnega sloja ne priporočamo temnih zaključnih slojev (HWB pod 25) na fasadnih sistemih s toplotno izolacijo (izjema so fasadni sistemi izdelani v sistemu DARKSIDE). Zrnavost zaključnega sloja na fasadnih sistemih s toplotno izolacijo mora biti vsaj 1,5 mm. V primeru finejših zrnavosti mora biti minimalna debelina 1,5 mm dosežena z večslojnim nanosom.

3.9. Za vse dobave velja avansno plačilo, razen če s pogodbo ali medsebojnim dogovorom ni drugače določeno. Kot datum nastanka plačilne obveznosti se šteje datum odpreme naročenega blaga. V primeru zamude plačila se kupcu obračunajo zakonsko določene zamudne obresti.  


REKLAMACIJE

4.1. Kupec s svojim podpisom na dobavnici prevzame blago količinsko in vrednostno ter sprejema splošne pogoje poslovanja. Če blaga ne prevzame kupec sam, je dolžan osebo, ki prevzema blago, ustrezno pooblastiti in o tem obvestiti prodajalca. Kupec ne more zahtevati povračila škode, ki nastane zaradi zamude v dobavi blaga.

Reklamacije količine mora kupec skupaj s prevoznikom v pisni obliki sporočiti prodajalcu ob prevzemu blaga (sestaviti reklamacijski zapisnik), kakovostno reklamacijo blaga pa najkasneje v roku 15 dni po prejemu. Reklamacija mora biti dokumentirana (dobavnica, račun,…).Caparol ne odgovarja za škode ali drugačne poškodbe, ki nastanejo v času transporta blaga, od trenutka ko je blago naloženo  do trenutka razklada blaga. V takem primeru je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpiše tudi voznik oz. prevoznik. Reklamacije nevgrajenih materialov, katerih osnova so skrite napake, se obravnavajo v roku 6 mesecev od prejema blaga.

4.2. Reklamacije vgrajenih proizvodov mora kupec sporočiti prodajalcu v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka vidna. Reklamacija skrite napake mora biti obvezno vložena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje elemente:

• točen naziv izdelka

• datum prejema in količino prejetega izdelka

• podatke o izvajalcu

• proizvodno številko, ki je navedena na originalnem pakiranju izdelka

• datum in način vgradnje oz. nanosa, opis podlage, podroben opis postopka dela in 

• nastale škode

4.3. Če se reklamira kvaliteta materiala, je kupec dolžan preskrbeti vzorec reklamiranega materiala v količini, ki še omogoča njegovo laboratorijsko analizo. V primeru upravičene reklamacije lahko prodajalec a) zniža ceno ali b) pristane na vračilo blaga, za katerega povrne kupcu nabavno vrednost. V obeh primerih  je kupec dolžan plačati svojo obveznost po prejetem računu.

4.4. Caparol ne odgovarja za škode, ki nastanejo kot posledica nestrokovne uporabe proizvodov ali zaradi neugodnih vremenskih pogojev v času uporabe ali sušenja materiala.

             

CAPAROL-ove USLUGE KUPCEM:

• strokovni nasveti pri izbiri materialov

• tehnološki predlogi rešitev zaščite ali obnove vašega objekta po najboljši možnosti

• možnosti naročila vzorcev

• računalniško mešanje izbranih tonov

• izdelava barvnih študij


Ostale določbe:

Cenik velja od datuma označenega na ceniku do datuma, ko je izdan in objavljen nov cenik oz. do preklica.

Cene se spreminjajo v skladu s spremembami cen proizvajalca ali ob bistvenih spremembah tržne politike na domačem trgu.

Caparol d.o.o.

Potok pri Komendi 15

1218 Komenda