Primalon Tiefgrund TB

Specialni predpremaz brez vsebnosti topil in neizrazitega vonja

  Opis

  Specialni predpremaz za zunanje in notranje površine, brezbarven v suhem stanju. Za grundiranje in utrditev starih ometanih površin s površinsko odpadajočim peskom, čistih površin z odluženimi, izmitimi ali mehansko odstranjenimi starimi barvami.

  Osnova materiala

  Akrilna smola v alifatski raztopini.

  Barvni toni

  Prozoren.

  Skladiščenje

  Na hladnem in suhem. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

  Postopek nanašanja

  Na krhkih, poroznih ometih nanesite predpremaz dvakrat mokro na mokro. Na slabo vpojnih podlagah nanesite razredčen Primalon Tiefgrund TB, in sicer z največ 20 % terpentinovega nadomestka ali testnega bencina. Predpremaz nikakor ne sme narediti zaprtega sijajnega filma!

  Redčenje

  Za redčenje uporabljajte nadomestek terpentina ali testni bencin (največ 20 %).

  Poraba

  Približno 150–300 g/m², odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
  izdelek lahko nanašate tudi pri temperaturah pod 0 °C, pogoj je suha podlaga!

  Sušenje/interval sušenja

  Pri + 20 °C in 65-relativni zračni vlagi je predpremaz suh po 6 do 8 urah.

  Orodje

  Mazanje s čopičem.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z nadomestkom terpentina ali s testnim bencinom.

  Opozorilo

  Specifične lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!
  Vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Preprečite stik izdelka s kožo. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Ne uporabljajte vode. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila/varnostni list.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/h) znaša 750 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 710 g/l HOS.

  Deklaracija sestavin

  Akrilna smola, testni bencin.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 55370 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
  Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
  ADR/RID: UN 1263, razred 3, III
  Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: A II
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list