Proizvodi | Predpremazi in impregnac... | Osnovni premazi za lake | Capalac Lackabbeizer Rap...

Capalac Lackabbeizer Rapid

Biološko razgradljivo, brez kloriranih in drugih ogljikovodikov.

  Opis

  Capalac Lackabbeizer Rapid je mešanica v obliki paste iz prijetno dišečih, globoko delujočih topil, biološko lahko razgradljiva. Možnost reguliranja z vodo.
  Izdelek je prijazen za uporabo in brez kloriranih ogljikovodikov.

  Predvidena uporaba

  Izdelek Capalac Lackabbeizer Rapid je primeren za odstranjevanje disperzijskih barv, barv na osnovi lateksa in akrila, disperzijskih lakov, 2K-lakov in lakov iz umetnih smol na vseh podlagah, odpornih proti topilom kot omet, naravni kamen, les ali kovina. Posebej primeren je za luženje vrat, oken in karoserijskih delov. Zaradi izjemno dolgega odprtega časa je na zelo veliki površini mogoče v eni delovni fazi odlužiti tudi debelejše barvne sloje. Capalac Lackabbeizer Rapid lahko brez težav uporabite na navpičnih in gladkih površinah.

  Pakiranje/velikost embalaže

  3 kg

  Skladiščenje

  Na hladnem, v tesno zaprti embalaži. Hranite ločeno od virov vžiga.

  Gostota

  pribl. 1,02 g/cm3

  Postopek nanašanja

  Čas delovanja:
  PVC in akrilni laki: pribl. 15–45 minut za vsak sloj. Alkidni laki na osnovi umetnih smol: pribl. 15–45 minut za vsak sloj. Oljni laki: pribl. 30–60 minut za vsak sloj.
  2-komponentni premazi: pribl. 1–3 ure za vsak sloj.
  Disperzijske in lateks barve: pribl. 30 minut do 3 ur za 2 sloja. Optimalni čas delovanja najbolje ugotovite na poskusni površini. Pri močnih ali močno zamreženih plasteh barve pustite odstranjevalec laka Rapid delovati prek noči. Naluženo površino lahko prekrijete s folijo.

  Z mehko krtačo iz naravne smole, čopičem ali valjčkom iz ovčjega krzna. Ne uporabljajte krtač/pripomočkov iz umetnih mas! Nanesite obilno in enakomerno. Pred uporabo lužilo dobro premešajte.

  Poraba

  Pribl. 300–500 g/m2, odvisno od plasti barve, ki jo odstranjujete.
  (Točno porabo ugotovite na testni površini.)

  Opozorilo

  Na mineralnih podlagah obvezno umijte odlužene površine s čim večjo količino vode, da preprečite morebitno porumenitev naslednjih premazov.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Vnetljivo. Draži oči in kožo. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Za gašenje ne uporabljajte vode. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Deklaracija sestavin

  Ester-propilenglikolester, D-limonen, organske kisline, tenzidi.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
  ADR/RID: Ni blago razreda 3.
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija