Primalon Tiefgrund LF

Sredstvo za grundiranje brez topil in skoraj brez vonja
caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100963/037810_primalon_tiefgrund_lf-0.png

Opis

Specialno sredstvo za grundiranje notranjih in zunanjih površin za izenačitev vpojnosti na različno vpojnih ali izrazito vpojnih površin ter za utrditev notranjih ometov, s katerih nekoliko odpada pesek. Uporablja se tudi v prostorih z instalacijo brez zunanje zaščite, v prostorih z nezadostnim prezračevanjem ali v prostorih za proizvodnjo ali skladiščenje živil.

Osnova materiala

Acryl hidrosol.

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg.

Barvni toni

Rumenkasto prozoren.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite 12 mesecev.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Primalon Tiefgrund LF zmešamo z vodo v razmerju volumskih delov največ 1 : 3. 
Sredstvo za grundirajte razredčite do te mere, da ne naredi zaprtega sijočega filma.

Redčenje

S čisto vodo.

Poraba

Približno 150 - 250 g/m2, glede na vpojnost podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem:
Ne sme pasti pod +5° C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 % relativni zračni vlagi je predpremaz po 6 do 8 urah površinsko suh in pripravljen za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se tudi interval sušenja podaljša.

Orodje

Mazanje s čopičem ali brizganje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Specifične lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

V hladilnicah:
Poskrbite za dovolj dolg interval sušenja in zračenja predpremaza, da predpremaz ne bi pokvaril okusa živil in pijač.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje od 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1). Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 5 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, voda, aditivi, konzervansi.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list