Histolith Fluat

Koncentrat za pripravo ometov

  Opis

  Vodna raztopina kislih fluorovih silikatov.

  Predvidena uporaba

  Kisli fluat za odstranjevanje sigastih slojev na novih ometih pred barvanjem s silikatnimi barvami in za nevtralizacijo površine ometa. Uporablja se tudi za čiščenje starih mineralnih ometov in starih mineralnih premazov.

  Lastnosti

  Histolith® Fluat reagira pri ometih, ki vsebujejo apno in cement. Pri tem se kisle sestavine nevtralizirajo. Voda za spiranje je pri strokovni uporabi brez kislin.

  Pakiranje/velikost embalaže

  10 litrov

  Skladiščenje

  Na hladnem, brez zmrzavanja. Ne smete ga hraniti v embalaži, ki ni odporna proti kislinam.

  Gostota

  Pribl. 1,2 g/cm3

  Ustrezne podlage

  Novi ometi iz maltnih skupin P I, P II in P III:
  Sigaste plasti pri novih ometih lahko odstranite s fluatom Histolith® po naslednjih delovnih premorih:
  MALTNA SKUPINA P I – po najmanj 4 tednih;
  MALTNI SKUPINI P II in P III – po najmanj 2 tednih.

  Stari nepremazani ometi iz maltnih skupin P I, P II in P III, in pa stari mineralni premazi:
  Sigaste površine in obloge umazanije lahko odstranite s fluatom Histolith® Fluat pred novim premazom.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

  Postopek nanašanja

  Histolith® Fluat razredčite s 3 do 5 deli vode in nanesite s pleskarsko krtačo. Maksimalni čas delovanja znaša 5 do 10 minut. Pazite, da se ne zasuši! Ko je reakcija končana, po vzkipenju, izmijte z obilno količino čiste vode. Včasih je treba postopek ponoviti, da lahko popolnoma odstranite sigasto plast ali obloge umazanije z ometa. Odpadno vodo ulovite in odstranite po zakonskih predpisih.

  Redčenje

  Histolith® Fluat razredčite s 3 do 5 deli vode.

  Poraba

  Pribl. 30 do 50 ml/m2 glede na konkretno podlago.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod +8 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Naslednji premaz lahko nanesete šele potem, ko se je podlaga popolnoma posušila, vendar ne prej kot po 12 urah.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Nikoli ne nanašamo na segrete površine.
  Okolico delovnih površin skrbno prekrijemo. Zlasti zaščitimo steklo, keramiko, lakirano površino, klinker, naravni kamen, kovino in les.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Povzroča razjede. Hranite pod ključem in zunaj dosega otrok. Pri delu ne jejte in ne pijte. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, razpršila (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Če pride v oči, takoj temeljito izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter takoj izperite kožo z obilo vode in mila. Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Ta izdelek in embalažo oddajte na zbirališču nevarnih odpadkov. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Pri zaužitju izperite usta z vodo (samo če je ponesrečena oseba pri zavesti)

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!
  Vsebuje heksafluorosilicijevo kislino.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 52102 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 06 01 06
  Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
  ADR/RID: UN 1778, razred 8, II
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija