Proizvodi | CapaTherm – protipožarna... | Zaključni laki | CapaTherm Top Überzugsla...

CapaTherm Top Überzugslack innen PU W

Specialni prekrivni lak, svilnato mat, redčljiv z vodo, neznatnega vonja, z visokim deležem suhe snovi, trajno-elastičen, z visoko obstojnostjo na svetlobi in odpornostjo proti staranju.

  Predvidena uporaba

  CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W, je specialni prekrivni lak, ki ga lahko redčite z vodo in ki se uporablja kot zaključni premaz na vodnih protipožarnih sistemih CAPATHERM® W za jeklo, les, kable in beton v notranjih prostorih na že premazanih konstrukcijah. Odporen proti kemikalijam (industrijski atmosferi).

  Osnova materiala

  Poliuretansko-akrilna disperzija.

  Pakiranje/velikost embalaže

  1 l in 5 l.

  Barvni toni

  Bela, pastelni toni, RAL-toni.

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat.

  Skladiščenje

  V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je zračen, suh in ne zmrzuje. V originalni embalaži shranite izdelek v dobro zračenem in suhem prostoru tako, da ne more zmrzniti.

  Gostota

  Pribl. 1,2 g/l, odvisno od barvnega tona

  Viskoznost

  predpripravljen izdelek

  Ustrezne podlage

  Konstrukcije v notranjih prostorih, predhodno obdelane s CAPATHERM® protipožarnim sistemom W za jeklo, les, kable ali beton.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti suha, brez prahu, umazanije, masti in voska.

  Postopek nanašanja

  Mazanje, valjčkanje in brizganje po priporočilih v tehnični smernici za brezzračno brizganje protipožarnega sistema CAPATHERM® za jeklo, les, kable in beton.
  Pred uporabo temeljito premešajte! Redčenje običajno ni potrebno. Z valjčkanjem dosežemo manjše debeline nanosa.

  Visokotlačni nanos:
  Šoba: 2,0–2,5 mm
  Tlak: 5 bar
  Redčenje: največ 5 %


  Redčenje

  Mazanje s čopičem, valjčkanje: brez dodatka razredčila/brez redčenja.
  Brizganje: dodati največ 5 % čiste vode.

  Poraba

  Količine nanosa:

  • jeklo, notranji prostori: pribl. 120–150 g/m2
  • les, notranji prostori: pribl. 40–80 g/m2
  • kabli, notranji prostori: pribl. 120–150 g/m2
  • beton, notranji prostori: pribl. 120–150 g/m2

  Pogoji pri izvedbi

  Ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta/sobna temperatura).

  Sušenje/interval sušenja

  Prašno suho pribl. 2 uri, premazovanje pribl. 12 ur, presušeno pribl. 48 ur. Lastnosti sušenja veljajo za temperaturo +20 °C in 65 % relativno zračno vlago. CAPATHERM® Top, notranji prekrivni lak PU W, lahko nanesete na zadnji protipožarni sloj šele po 48 urah. Če se sobna temperatura zniža in zračna vlaga zviša, se tudi čas sušenja ustrezno podaljša.

  Čiščenje orodja

  Očistite takoj po uporabi z vodo.

  Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

  Šoba 0,011–0,015 col
  Tlak 200 bar
  Redčenje: največ 5 %

  Opozorilo

  Splošno: DIN EN ISO 12944, zlasti 3., 4., 7. del; ÖNORM B 2230/4 del.
  CAPATHERM® Top, notranji prekrivni lak PU W, nanesete v eni delovni fazi.
  Količina nanosa ne sme biti manj kot 120 g/m2. Pri delu upoštevajte splošne delovno-varstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). Poskrbite za dobro prezračevanje. Ko se CAPATHERM® Top, notranji prekrivni lak PU W, popolnoma posuši, je brez vonja in ne vsebuje strupenih sestavin.
  CAPATHERM® Top, notranji prekrivni lak PU W, je zaščitni lak, ki samodejno ugasne ob požaru. Ne uporabljajte drugih zaščitnih lakov pri tem protipožarnem sistemu! Obvezno upoštevajte predpisane količine nanosa, drugače protipožarni učinek ni več zagotovljen! Termična obremenitev gotovega premaza nad +60 °C povzroči površinske napake.
  Temni barvni toni pokrivnega laka, ki so izpostavljeni neposredni sončni pripeki, lahko sprožijo reakcije v protipožarnem premazu, zato morate barvni ton vedno uskladiti s proizvajalcem sistema.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/d): 130 g/l. Izdelek vsebuje največ 110 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija