Proizvodi | CapaTherm – protipožarna... | Osnovni premazi | CapaTherm Stahl KO-Schut...

CapaTherm Stahl KO-Schutzgrund LM

Enokomponentno antikorozijsko zaščitno sredstvo za grundiranje jekla – ne vsebuje svinca, je predpripravljeno za direktno vgradnjo, vsebuje topila, se hitro suši in se odlično oprime železne ali jeklene podlage. Je primerno za varjenje.

  Opis

  CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se uporablja kot antikorozijsko zaščitno sredstvo za grundiranje železnih in jeklenih podlag in poznejši nanos protipožarnega premaza za zunanje ali notranje površine – CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner außen LM ali CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM.

  Lastnosti

  • Ekološko prijazno
  • 1-komponentno sredstvo za grundiranje
  • Ustreza smernici za hlapljive organske spojine (HOS)

  Osnova materiala

  Specialno prilagojeno antikorozijsko vezivo.

  Pakiranje/velikost embalaže

  Posode po 5 l in 20 l.

  Barvni toni

  Rdečerjave barve.
  Niansiranje ni dovoljeno.

  Skladiščenje

  V tesno zaprti originalni embalaži shranite izdelek v prostoru, ki je dobro zračen, suh in ne zmrzuje. Rok skladiščenja najmanj 1 leto.

  Gostota

  1,5 kg/l

  Plamenišče

  25°C

  Vsebnost trdnih delcev

  45 %

  Debelina suhega nanosa

  50 - 60 µm

  Viskoznost

  gotovi izdelek za direktno vgradnjo

  Konsistenca

  tekoče

  Ustrezne podlage

  Odstranite prah, maščobo, vosek, rjo in nesprijeto oksidno plast (škajo). Odstranite rjo s peskanjem do kovinskega sijaja (Sa 2 1/2), na manj obremenjenih površinah lahko rjo odstranite tudi ročno do stopnje St 3 (temeljito). Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Jeklene konstrukcije, ki so pocinkane ali obdelane s cinkovimi prašnimi barvami, morate premazati z 2K-sredstvom za grundiranje CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM (tehn. list).

  Postopek nanašanja

  Mazanje s čopičem, valjčkanje, brizganje, brezzračno brizganje (airless).

  Redčenje

  Z razredčilom Capatherm Verdünnung 01.
  • Mazanje, valjčkanje – s pribl. 5 % razredčila Capatherm Verdünnung 01.
  • Zračno brizganje – s pribl. 10 % razredčila Capatherm Verdünnung 01.
  • Brezzračno brizganje – brez redčenja.

  Sestava nanosov

  Glede na obremenitev sta potrebna eden do dva temeljna premaza.

  Poraba

  150 – 200 g/m²

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja delovna temperatura:
  Ne delajte pri temperaturi objekta, materiala in zraka pod +5 °C ali relativni zračni vlažnosti nad 80 %.

  Splošno:
  DIN EN ISO 12944, zlasti 3., 4., 7. del, ÖNORM B 2230/4. del. Pred uporabo temeljito premešajte in nato nanesite z mazanjem, valjčkanjem ali brizganjem.
  Pred uporabo dobro premešajte! Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brezzračno brizganje. Dodajanje razredčila običajno ni potrebno. Z valjčkanjem dosežemo manjše debeline nanosa.

  Sušenje/interval sušenja

  Prašno suho po približno 30 minutah, suho za oprijem po približno 60 minutah, pripravljeno za naslednji nanos po 24 urah. Lastnosti sušenja veljajo za temperaturo +20 °C in relativno zračno vlago 65 %.

  Čiščenje orodja

  Preden se ostanki sredstva posušijo, sperite z vodo.

  Opozorilo

  CAPATHERM®Stahl KO-Schutzgrund LM nanesite v enem do dveh delovnih hodih (nanosih). Količina materiala ne sme biti manjša od 200 g/m2 na nanos. Pri delu upoštevajte splošne delovno varstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). V notranjih prostorih poskrbite za dobro prezračevanje.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!
  Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plinov/dima/hlapov/meglice (navedite ustrezno(-e) oznako(-e) proizvajalca). Preprečite stik s kožo. Če pride v stik s kožo, takoj izprati z obilo vode in mila. Hranite samo v tesno zaprtih originalnih posodah na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila/varnostni list. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.
  Vsebuje ksilol, tricinkbis(ortofosfat), zinkov oksid.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
  Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
  ADR/RID: UN 1263 razred 3, III (ogroža okolje).
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list